Osnove interkulturalne pedagogije

Naziv
Osnove interkulturalne pedagogije
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124378
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti trebaju dobiti uvid u predmet, sadržaj i metode rada u području interkulturanog odgoja,obrazovanja i pedagogije.Upoznati multi-i inter-kulturalizam kao društvene pojave: njihovu genealogiju, postmoderne poticaje, globalizacijske utjecaje, širenja, kontraverze, otpore i perspektive multikulturalne demokracije. Studente osposobiti za kritičko propitivanje društvenih implikacija interkulturalizma u obrazovanju.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija, predstavljanje plana i programa, načina rada, obveza (predavanja, seminarske obveze, terenska nastava, stručne posjete)
 2. Pojmovno-kategorijalni aparat: teorijski pristupi definiranju pojma kulture, područja kulturne reprodukcije (jezik religija, umjetnost, znanost, filozofija), odnos kulture i obrazovanja, uloga obrazovanja u društvenoj reprodukciji.
 3. Interkulturalna pedagogija: uvod, definiranje predmetnog područja interkulturalne pedagogije, povijesni pregled razvoja discipline i njezina odnosa prema pedagogijskoj znanosti.
 4. Teorijska polazišta antropoloških, socioloških, demografskih, kulturoloških i politoloških pristupa multikulturalnim pojavama, implikacije na teoriju i praksu odgoja i obrazovanja.
 5. Temeljne odrednice interkulturnog obrazovanja u kontekstu europske politike obrazovanja.
 6. Metodologija istraživanja u interkulturnoj pedagogiji-pristupi, mogućnosti, rješenja
 7. Pojam identiteta, dimenzije (nacionalni, etnički, vjerski, rodni), uloga odgoja, obrazovanja i socijalizacije u oblikovanju identiteta.
 8. Vrijednosni sustav u interkulturalnom odgoju i obrazovanju. Obrazovanje za različitost, prihvaćanje i razumijevanje
 9. Identitet u kontekstu interkulturalnog obrazovanja, interpersonalni odnosi, odnosi među grupama, unutargrupna dinamika, ja-mi-oni, većina-manjima.
 10. Predrasude i stereotipi: formiranje, utjecaj na oblikovanje ponašanja, uloga obrazovanja u njihovu (pre)oblikovanju.
 11. Interkulturalna komunikacija, interkulturalna osjetljivost, razvoj interkulturalne kompetencije u odgojno-obrazovnom procesu.
 12. Interkulturna perspektiva hrvatskog školskog sustava u kontekstu harmoniziacije europskog sustava obrazovanja
 13. Interkulturalni kurikulum kao strategija obrazovne prakse: cilj, sadržaj, metodologija, struktura.
 14. Interkulturna dimenzija obrazovanja učitelja, razvoj interkulturne, socijalne i emocionalne kompetencije, izazovi obrazovanja u multikulturnim sredinama.
 15. Završna diskusija, evaluacija rada u seminaru.

Ishodi učenja
 1. Definirati interkulturnu pedagogiju kao pedagogijsku disciplinu
 2. Usporediti interkulturnu pedagogiju sa srodnim disciplinama i znanostima te navesti sličnosti i razlike među njima
 3. Razlikovati, opisati i usporediti pojmove multikulturalizam i interkulturalizam te s njima povezane obrazovne koncepte
 4. Izdvojiti, analizirati i prezentirati ključne ideje, koncepte i modele interkulturnog obrazovanja
 5. Definirati i interpretirati različite dimenzije identiteta i kultura te kritički promišljati njihovu primjenu u kontekstu interkulturne pedagogije
 6. Analizirati, povezati i kritički preispitati pojmove moći, privilegije i opresije u kontekstu obrazovanja
 7. Objasniti, povezati i podupirati obrazovna načela osnaživanja, autonomnog djelovanja i transformacije
 8. Zastupati diskurs kulturnih razlika kao društvenog bogatstva i interkulturalizma kao načela suživota
 9. Podržavati i razvijati osjetljivost na diskriminaciju
 10. Zastupati, primjenjivati i razvijati načela društvene pravde i jednakosti
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, mentorski rad, pedagoška radionica.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje i aktivnost na nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ipit.

Obavezna literatura
 1. Banks, J.A. (2002) AnIntroduction to MulticulturalEducation. Boston: Allynand Bacon
 2. Gorski, P. Good intentions are not enough: a decolonizing intercultural education. Intercultural Education 19 (6), 2008, 515–525.
 3. Perotti, A. (1995) Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje. Zagreb : Educa.
 4. Piršl, E. (2007). Interkulturalna osjetljivost kao dio pedagoške kompetencije. U:V. Previšić, N.N. Šoljan, N.Hrvatić(ur.). Pedagogija- prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 275- 292.
 5. Portera, A. Interculturaleducationin Europe: epistemologicalandsemanticaspects. InterculturalEducation 19 (6), 2008, 481–491.
 6. Previšić, Vlatko (2009) Interkulturalna obzorja suvremene škole, u: Puževski, V.; Strugar, V. (ur.), Škola danas, za budućnost, znanstveno-praktični obzori. Bjelovar: HPKZ. str. 13-28.
 7. Spajić-Vrkaš, V. (2004), The emergence of multiculturalism in education: From ignorance to separation through recognition u: Perspectives of Multiculturalism: Western&Transitional Countries, Mesić, M. (ur.).Zagreb : FF Press ; Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, str. 87-101.
Dopunska literatura
 1. Batelaan, P. and Coomans, F. (EDS) (1999) The International Basis For Inercultural Education including Anti-racist and Human RightsEducation. Hilversum, Netherlands: IAIE,IBE andCouncilof Europe
 2. Beck, u. (2003): Što je globalizacija? : zablude globalizma - odgovori na globalizaciju. Zagreb: Vizura.
 3. Ben Jelloun, T. (2006): Rasizam objašnjen mojoj kćeri i bujanje mržnji. Zagreb: Biakova.
 4. Bennett, M.J. (edt.) (1998) Basic Concepts of Intercultural Communication. Selected readings. Boston: Intercultural Press
 5. Benien, K. (2006): Kako voditi teške razgovore : modeli za savjetodavne, kritičke i konfliktne razgovore u profesionalnoj svakodnevici. Zagreb: Erudita.
 6. Eagleton, T. (2002) Ideja kulture. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk.
 7. Gundara, J.S., Civilisational knowledge, interculturalism and citizenship education. Intercultural Education 19 (6), 2008, 469-479.
 8. Gundara, J. S. (2003) Intercultural Education: world on thebrink?. London:Institute of Education, University of London.
 9. Hrvatić, N., Piršl, E. (2005) Kurikulum pedagoške izobrazbe i interkulturalne kompetencije učitelja. Pedagogijska istraživanja. 2. (2005.), 2, 251-266.
 10. Joseph, C. (2008), Difference, subjectivities and power: (de)colonizing practices in internationalizing the curriculum. InterculturalEducation 19 (1), 29-39.
 11. King, J.T. (2004). Leaving home behind: learning to negotiate borderlands in the clasroom. Intercultural Education 15 (2),139-149.
 12. Križan, M. (2008.) Interkulturni dijalozi i liberalna demokracija. Zagreb : Politička kultura.
 13. Mesić, M. (2006) Multikulturalizam : društveni i teorijski izazovi. Zagreb: Školska knjiga.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar