Osnove pedagogije

Naziv
Osnove pedagogije
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35969
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Uvođenje studenata u područje znanstvene pedagogije, njezinog utemeljenja i osnovna terminološka određenja - polazišta i teorijski okviri. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u pedagogijsku znanost kao osnovicu za izučavanje ostalih disciplina u okviru studija.
Sadržaj
 1. Temelji odgoja, antropološke pretpostavke odgoja, strukturna obilježja
 2. Razvitak pedagogije kao teorije odgoja, izgradnja sustava pedagogijske znanosti
 3. Pedagogija, njezin predmet i područje istraživanja
 4. Odnos znanstvene pedagogije i školske prakse: pedagogija - škola - društvo
 5. Povijesna i tradicijska određenja pedagogijske znanosti
 6. Osnovni pedagoški procesi - odgoj
 7. Osnovni pedagoški procesi - obrazovanje
 8. Osnovni pedagoški procesi - socijalizacija, učenje
 9. Pedagoški pojmovi, terminologija i terminološke raznolikosti (pedagoško djelovanje/pedagoški odnos, razvoj čovjeka, odgoj, obrazovanje, izobrazba, socijalizacija, učenje, škola, didaktika, nastava, kurikulum, učitelj, učenik, savjetovanje, pomoć).
 10. Didaktika, nastava
 11. Teorija kurikuluma - nacionalni i školski kurikulum
 12. Discipline znanosti o odgoju
 13. Gnoseološka, teleološka, epistemološka i nomotetička određenja pedagogijske znanosti. Pedagogijska hermeneutika
 14. Pedagogija i komplementarne znanosti: interdisciplinarne i transdisciplinarne relacije pedagogijske znanosti
 15. Pedagogija kao integrativna znanost

Ishodi učenja
 1. Sažeti temeljna znanja i shvatiti cjelovit i sustavan uvid u pedagogijsku znanost, njezino utemeljenje i terminologiju
 2. Raspravljati na kritičan način propitivanjem problema suvremene pedagogijske teorije i pedagoške prakse
 3. Samostalno analizirati teorijske pristupe odgoju
 4. Definirati i sažeti smisao, strukturu i proširenu djelatnost odgoja, obrazovanja i škole
 5. Naučiti se služiti literaturom i pripremati manje tematske prezentacije
Metode podučavanja
Predavanje Seminari i radionice Samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave Seminarski rad Kolokvij Pismeni ispit Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Gudjons, H. (1994), Pedagogija - temeljna znanja. Zagreb, Educa.
 2. Lenzen, D. (2002), Vodič za studij znanosti o odgoju, Zagreb, Educa.
 3. Gary, T. (2015), Kratak uvod u pedagogiju. Zagreb, Educa.
 4. Gisecke, H. (1993), Uvod u pedagogiju. Zagreb, Educa.
Dopunska literatura
 1. Blažević Simić, A.(2013), Obrazovne politike i pristupi promicanju raznolikosti, U: Posavec, K., Sablić, M.(ur.), Pedagogija i kultura: Interkulturalna pedagogija-prema novim razvojima znanosti o odgoju, (str. 21-28) svezak 3., Zagreb, Hrvatsko pedagogijsko društvo
 2. Hrvatić, N. (2013.), Pedagogija i kultura, U: Hrvatić, N., Klapan, A. (ur.) Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti, (str. 152-161) svezak 1., Zagreb, Hrvatsko pedagogijsko društvo.
 3. König, E.&Zedler, P. (1998), Teorije znanosti o odgoju, Zagreb, Educa.
 4. Mijatović, A. (2000), Leksikon temeljnih pedagogijskih pojmova, Zagreb, EDIP.
 5. Mušanović, M., Lukaš, M. (2011), Osnove pedagogije, Rijeka, Hrvatsko futurološko društvo.
 6. Vukasović, A. (2001), Pedagogija, HKZ "MI", Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar