Osnove specijalne pedagogije

Naziv
Osnove specijalne pedagogije
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
66639
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Osposobiti studente, da putem samostalnog i kritičkog proučavanja literature te raspravama na seminarima i terenskoj nastavi ovladaju temeljnim spoznajama u područje specijalne pedagogije, utemeljenja, osnovnih pojmovnih određenja i neposrednog odgojnog djelovanja. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjeloviti i sustavan uvid u pedagoške postupke s djecom posebnih potreba, kao i njihovoj integraciji/inkluziji.
Sadržaj
 1. Specijalna pedagogija kao znanstvena disciplina: predmet, područje, sadržaj, zadaci i metode
 2. Individualne sličnosti i razlike u razvoju djece i mladeži (intravarijabilitet i intervarijablilitet), vrste odstupanja u razvoju i područja razvojnih teškoća: osnovne osobine djece s teškoćama u razvoju, poremećajima u ponašanju i darovite djece
 3. Posebne potrebe djece i mladeži s oštećenjima intelektualnih funkcija
 4. Posebne potrebe djece i mladeži s autizmom
 5. Posebne potreba djece i mladeži s oštećenjem vida i sluha
 6. Posebne potreba djece i mladeži s poremećajima govorno-glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju
 7. Posebne potreba djece i mladeži s oštećenjem stato-motorike (tjelesni invaliditet)
 8. Ustanove za specijalni odgoj
 9. Zadaci specijalnih pedagoga
 10. Ustroj odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama
 11. Modeli odgojne integracije
 12. Socijalna i funkcionalna integracija
 13. Osnovne karakteristike djece/učenika s poremećajima u ponašanju
 14. Osnovne karakteristike darovite djece
 15. Značaj i oblici integracije/inkluzije djece i mladeži u redovni odgojno-obrazovni sustav

Ishodi učenja
 1. Sažeti temeljna znanja i shvatiti cjelovit i sustavan uvid u specijalnu pedagogiju, njezino utemeljenje i terminologiju
 2. Učinkovito i djelotvorno konstruirati odgojno-obrazovni kontekst kao poticajno-razvojni, po mjeri svih učenika, u odnosu na njihove sposobnosti, mogućnosti, potrebe i interese te na tim osnovama ostvarivati integrativnu odgojno-obrazovnu praksu
 3. Samostalno konstruirati, implementirati i evaluirati integrativni kurikulum u okviru diferenciranog pristupa učenicima s posebnim potrebama
 4. Prosuditi kritički odnos prema aktualnim dosezima specijalne pedagogije i integrativne odgojno-obrazovne prakse
 5. Razviti sposobnost kreiranja pedagoški osmišljenih aktivnosti koje su u funkciji integracije učenika s posebnim potrebama
Metode podučavanja
Predavanje Seminari i radionice Terenska nastava Samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave Seminarski rad Kolokvij Pismeni ispit Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Kostelnik, M., Onaga, E., Rohde, B., Whiren, A. (2004), Djeca s posebnim potrebama, Zagreb, Educa.
 2. Zrilić, S. (2011), Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole, Zadar, Sveučilište u Zadru.
 3. Bouillet, D. (2010), Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Zagreb, Školska knjiga.
Dopunska literatura
 1. Sekulić-Majurec, A. (1988), Djeca s teškoćama u razvoju u vrtiću i školi. Zagreb, Školska knjiga.
 2. Hrvatić, N. (2008), Vseživljenjsko izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu, Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo 1(2):45-50.
 3. Jensen, E. (2004), Različiti mozgovi, različiti učenici, Zagreb, Educa.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar