Osnove staroslavenskog

Naziv
Osnove staroslavenskog
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51355
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Proširenim slavističkim vidokrugom (preko staroslavenskoga, kao etalona) kritički prosuđivati postojeća objašnjenja jezičnih pojava u hrvatskom i ukrajinskom jeziku. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovladavanje osnovama staroslavenskog jezika omogućuje smještanje svakoga slavenskog jezika, pa tako i ukrajinskoga, u šire slavističke okvire, što pak daje mogućnost da se dani slavenski jezik uči s više razumijevanja, tj. uspješnije.
Sadržaj
 1. Odnos: praindoeuropski / indoeuropski prajezik – baltoslavenska jezična zajednica – praslavenski – staroslavenski – slavenski jezici. Konstantin i Metod. Glagoljica i ćirilica.
 2. Azbuka. Odnos grafema i fonema.
 3. Staroslavenski vokalizam i konsonantizam u odnosu prema vokalizmu i konsonantizmu u standardnom hrvatskom, s jedne strane, i ukrajinskom jeziku, s druge.
 4. Vrste riječi. Imenice muškoga roda – usporedba s imenicama muškoga roda u hrvatskom i ukrajinskom jeziku.
 5. Imenice srednjega roda – usporedba s imenicama srednjega roda u hrvatskom i ukrajinskom jeziku.
 6. Imenice ženskoga roda – usporedba s imenicama ženskoga roda u hrvatskom i ukrajinskom jeziku.
 7. Zamjenice.
 8. Zamjenice – usporedba sa zamjenicama u hrvatskom i ukrajinskom jeziku.
 9. Pridjevi – neodređeni i određeni oblik. Komparacija.
 10. Participi. Usporedba s hrvatskim i ukrajinskim jezikom.
 11. Brojevi – usporedba s hrvatskim i ukrajinskim jezikom.
 12. Glagoli: vremèna – usporedba s hrvatskim i ukrajinskim jezikom.
 13. Načini – usporedba s hrvatskim i ukrajinskim jezikom.
 14. Nepromjenljive vrste riječi – usporedba s hrvatskim i ukrajinskim jezikom.
 15. Opći pregled prođenoga gradiva.

Ishodi učenja
 1. Definirati staroslavenski jezik s obzirom na vrijeme, područje, razlog njegova nastanka i njegovu funkciju te s obzirom na njegov odnos prema živim slavenskim jezicima.
 2. Navesti vokalne i konsonantske foneme staroslavenskoga jezika, s jedne strane, i vokalne i konsonantske foneme suvremenoga hrvatskoga i ukrajinskoga jezika, s druge.
 3. Navesti i usporediti vrste riječi s kategorijama roda, broja i padeža u staroslavenskome jeziku, s jedne strane, i takve riječi u suvremenomu hrvatskome i ukrajinskome jeziku, s druge.
 4. Navesti sustav glagolskih oblika i izražavanje vremenā i načinā u staroslavenskomu jeziku, s jedne strane, i u suvremenomu hrvatskome i ukrajinskome jeziku, s druge.
 5. Umjeti se služiti staroslavenskim jezikom kao etalonom za objašnjavanje jezičnih pojava u suvremenomu hrvatskome i ukrajinskome jeziku.
Metode podučavanja
izlaganje, raspravljanje, uspoređivanje s hrvatskim i ukrajinskim.
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Stjepan Damjanović: Staroslavenski jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.
 2. Josip Hamm: Staroslavenska gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 1958., 1974.
Dopunska literatura
 1. О. І. Леута: Старослов’янська мова. Київ: Вища школа, 2001.
 2. Л. В. Біленька-Свистович, Н. Р. Рибак: Церковнослов’янська мова / Підручник зі словником. Київ: Криниця, 2000.
 3. Vanda Babič: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana, 2003.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar