Osnovna gramatika bugarskog jezika 2

Naziv
Osnovna gramatika bugarskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118791
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o imenskoj i glagolskoj morfologiji hrvatskoga standardnog jezika u usporedbi s bugarskim jezikom te upućivanje u osnove morfosintakse.
Sadržaj
 1. glagoli: sustav vremena u hrvatskom i bugarskom jeziku
 2. glagoli: sustav vremena u hrvatskom i bugarskom jeziku
 3. pridjevi: leksička i gramatička obilježja oblici stupnjevanje
 4. zamjenice – morfologija: osobne povratne posvojne upitne i odnosne neodređene pokazne
 5. brojevi: glavni redni zbirni brojevni pridjevi brojevne imenice
 6. 1. kolokvij
 7. rečenica: izreka diskurz rečenica
 8. gramatičko ustrojstvo rečenice: nizanje i slaganje otvaranje mjesta i uvrštavanje obavijest i zalihost
 9. predikat: predikatne riječi glagolski predikat imenski predikat
 10. subjekt: izricanje i neizricanje subjekta neizrečeni subjekt
 11. objekt: glagolska rekcija i vrste objekta izravni objekt neizravni objekt udvajanje objekta
 12. sinteza i priprema za ispit
 13. sinteza i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja bugarskog i hrvatskog jezika na morfološkoj i sintaktičkoj razini
 2. prepoznati i objasniti gramatičke kategorije bugarskog i hrvatskog jezika
 3. analizirati i tumačiti specifičnosti bugarskog jezika u odnosu na hrvatski jezik
 4. objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u analizi bugarskog i hrvatskog jezika
 5. primijeniti stečena znanja u analizi jednostavnijih tekstova na gramatičkoj razini
 6. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike između bugarskog i hrvatskog jezika na gramatičkoj razini
 7. primijeniti naučena teorijska znanja u samostalnim kontrastivnim analizama odabranih gramatičkih kategorija u bugarskom i hrvatskom jeziku
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda
Metode ocjenjivanja
Ispit: završni pismeni ispit, brojčana ocjena

Obavezna literatura
 1. Silić J. i Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 2. Barić i dr. (1995) Hrvatska gramatika. Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 3. Бояджиев Т., И. Куцаров, Й. Пенчев (1999) Съвременен български език. Фонетика, словообразуване, морфология, синтаксис.ИК “Петър Берон”, София. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Пашов, П. (2002) Българска граматика. Хермес, Пловдив