Osnovna gramatika makedonskog jezika 2

Naziv
Osnovna gramatika makedonskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118793
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o imenskoj i glagolskoj morfologiji hrvatskoga standardnog jezika u usporedbi sa makedonskim jezikom te upućivanje u osnove morfosintakse.
Sadržaj
 1. glagoli
 2. sustav vremena u hrvatskom i makedonskom jeziku – morfološki morfosintaktički status
 3. pridjevi: leksička i gramatička obilježja (usporedba) oblici (usporedba) vid (usporedba)
 4. stupnjevanje (usporedba) usporedba hrvatskih deklinacijskih obrazaca i njihovog oblikovnog i značenjskog izražavanja u makedonskom jeziku
 5. zamjenice – morfologija: lične (usporedba) povratne (usporedba) posvojne (usporedba) upitne i odnosne (usporedba) neodređene (usporedba)
 6. brojevi: glavni (usporedba) redni (usporedba) zbirni (usporedba) brojevni pridjevi (usporedba) brojevne imenice (usporedba)
 7. 1. kolokvij
 8. rečenica: izreka diskurz rečenica
 9. gramatičko ustrojstvo rečenice: nizanje i slaganje (usporedba) otvaranje mjesta i uvrštavanje (usporedba) obavijest i zalihost (usporedba)
 10. predikat: predikatne riječi (usporedba) glagolski predikat (usporedba) imenski predikat (usporedba)
 11. subjekt: izricanje i neizricanje subjekta (usporedba) slaganje subjekta s predikatom (usporedba) neizrečeni ili skriveni subjekt (usporedba) objekt: glagolska rekcija i vrste objekta (usporedba) izravni objekt (usporedba) neizravni objekt (usporedba) glagoli s više objekata (usporedba)
 12. Ponavljanje
 13. Sinteza
 14. Priprema za ispit
 15. 2. kolokvij

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s osnovnim pojmovima imenskih i glagolskih kategorija
 2. Upoznavanje s mjestom imenskih i glagolskih kategorija u funkcionalnoj morfosintaksi
 3. Mogućnost usporedbe morfosintaktičkoga sustava slovenskog i hrvatskog standardnog jezika
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda.
Metode ocjenjivanja
Tri kolokvija, završni ispit. Brojčana ocjena.

Obavezna literatura
 1. Silić J. i Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 2. Бојковска, С. et al (2008) Општа граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Просветно дело
 3. Barić, E. Et al (1997). Hrvatska gramatika, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja)
 4. Минова-Ѓуркова, Л. (ur.) (2001). Македонски јазик за средното образование, Скопје: Просветно дело
Dopunska literatura
 1. Конески Б. (1982) Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Култура