Osnovna gramatika slovenskog jezika 2

Naziv
Osnovna gramatika slovenskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118795
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija Osnovna gramatika slovenskog jezika 2 je usvajanje temeljnih znanja o imenskoj i glagolskoj morfologiji hrvatskoga standardnog jezika u usporedbi sa slovenskim jezikom te upućivanje u osnove morfosintakse.
Sadržaj
 1. glagoli:sustav vremena u hrvatskom i slovenskom jeziku – morfološki morfosintaktički status
 2. pridjevi: leksička i gramatička obilježja, oblici, vid, stupnjevanje, usporedba hrvatskih i slovenskih deklinacijskih obrazacaž
 3. morfologija zamjenice - lične, povratneposvojne, upitne i odnosne, neodređene
 4. brojevi: glavni, redni, zbirni, brojevni pridjevi, brojevne imenice
 5. rečenica: izreka, diskurz, rečenica
 6. gramatičko ustrojstvo rečenice: nizanje i slaganje, otvaranje mjesta i uvrštavanje, obavijest i zalihost
 7. predikat: predikatne riječi, glagolski predikat, imenski predikat
 8. subjekt: izricanje i neizricanje subjekta, slaganje subjekta s predikatom, neizrečeni ili skrivnei subjekt
 9. objekt: glagolska rekcija i vrste objekta, izravni objekt, neizravni objekt, glagoli s više objekata

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s osnovnim pojmovima imenskih i glagolskih kategorija
 2. Upoznavanje s mjestom imenskih i glagolskih kategorija u funkcionalnoj morfosintaksi
 3. Mogućnost usporedbe morfosintaktičkoga sustava slovenskog i hrvatskog standardnog jezika
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij tijekom semestra, završni pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Silić J. i Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 2. Barić i dr. (1995) Hrvatska gramatika. Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 3. Toporišič J. (2000) Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura