Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove

Naziv
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117643
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s teorijskim polazištima važnosti uspostavljanja partnerskih odnosa između odgojno-obrazovne ustanove i obitelji te im pomoći da usvoje znanja i tehnike potrebne za uspostavljanje uspješne interakcije, komunikacije i dobrih suradničkih odnosa s roditeljima i drugim odraslim osobama u odgojno-obrazovnim institucijama (predškolskim ustanovama, školama itd.).
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij - uloga pedagoga u području rada s roditeljima (sadržaj, način rada, obaveze, literatura, smjernice za rad u seminaru). Odgoj i obrazovanje - zajednički interes obitelji, odgojno-obrazovne ustanove i države (odnos obitelji i odgojno-obrazovne ustanove kroz povijest).
 2. Paradigme odnosa obitelji i odgojno-obrazovne ustanove i pokreti i programi koji su utjecali na današnje shvaćanje suradnje s roditeljima (Od nijeme podrške do suradnje i partnerstva - kompenzacijski programi, pokreti za razvijanje odgojne zajednice, zahtjevi za sudjelovanjem u odlučivanju, alternativni pokreti).
 3. Od suradnje do partnerstva s roditeljima (Razlozi za suradnju s roditeljima. Kontinuitet i diskontinuitet između obitelji i ustanove. Znanstvena polazišta za uspostavljanje partnerstva s roditeljima. Definiranje suradnje odgojno obrazovne ustanove i obitelji. Različito shvaćanje suradnje. Modeli suradnje. Obilježja partnerskog odnosa).
 4. Zakonska utemeljenost suradnje obitelji s odgojno-obrazovnom ustanovom (Moguće uloge roditelja u odgojno obrazovnoj ustanovi).
 5. Komunikacija između obitelji i ustanove. (Watzlawick-ova teorija komunikacije. Satir-ova teorija komunikacije. Gordonov model komunikacije. Vještine komuniciranja, asertivnosti i medijacije. Dvosmjerna komunikacija između obitelji i škole. Neformalna i formalna komunikacija. Individualni razgovori, roditeljski sastanci, kutić za roditelje, posjete kućama, roditelji u grupi/razredu).
 6. Barijere uspostavljanju partnerskih odnosa između roditelja i profesionalaca (Tipologija roditelja i odgajatelja. Različite vrijednosti i očekivanja; stavovi i predrasude…Suradnja s roditeljima iz različitih obiteljskih struktura i kultura).
 7. Suradnja s roditeljima u dječjem vrtiću.
 8. Suradnja s roditeljima u školi.
 9. Suradnja s roditeljima u specifičnim okolnostima.
 10. Djeca s posebnim potrebama, agresivna djeca, bolesna djeca.
 11. Vrjednovanje suradnje (Korisnost suradnje – za djecu, roditelje, učitelje, ustanovu. Indikatori kvalitete suradnje s roditeljima).
 12. Jačanje pedagoških kompetencija roditelja (Definicije obrazovanja roditelja. Povijesna retrospektiva misli o obrazovanju roditelja. Obrazovanje roditelja kao specifični i posebni dio obrazovanja odraslih. Cilj i zadaci obrazovanja roditelja danas (vrijednosti i vrijednosna orijentacija, kompenzacijska funkcija, ciljevi društva i ciljevi pojedinca).
 13. Načela rada s roditeljima. Obrazovni oblici i metode rada s roditeljima. Programi obrazovanja roditelja u RH i nekim drugim zemljama).
 14. Pretpostavke uspješne suradnje (Osposobljenost kadra. Motiviranost odgajatelja i roditelja za suradnju. Stavovi i očekivanja. Strah od roditelja.Uvjeti u ustanovi. Kvalitete ličnosti pedagoškog osoblja značajne sa stajališta rada s roditeljima. Etički i profesionalni zahtjevi. Kompetencije za suradnju s roditeljima).
 15. Zaključna razmatranja (Refleksije, sinteza i planiranje za budućnost).

Ishodi učenja
 1. Definirati i obrazložiti temeljne pojmove koji se pojavljuju u području suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove.
 2. Usporediti i obrazložiti različite paradigme suradnje s roditeljima koje su se pojavljivale tijekom posljednjih pedeset godina.
 3. Formulirati razloge zbog čega je suradnja odgojno-obrazovne ustanove i obitelji nužna za školski uspjeh i cjelokupni razvoj djeteta.
 4. Obrazložiti moguće razloge razilaženja/sukoba između obitelji i ustanove odnosno roditelja i učitelja.
 5. Analizirati različite oblike i metode rada s roditeljima te kritički prosuđivati njihove prednosti i nedostatke.
 6. Planirati i organizirati obrazovanje pedagoških djelatnika u vrtiću i školi za rad s roditeljima.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, radionice, vježbe.
Metode ocjenjivanja
Prisutnost na nastavi: do tri izostanka – 5 bodova 4 izostanka – 0 bodova 5 i više izostanaka – ponovno slušanje kolegija Seminarski rad (uvjet za potpis): izvrstan (20 bodova) vrlo dobar (15 bodova) dobar (10 bodova) dovoljan (5 bodova) nedovoljan (0 bodova) Završni ispit (za pozitivnu konačnu ocjenu uvjet je dobiti na ispitu prolaznu ocjenu): izvrstan (45 bodova) vrlo dobar (40 bodova) dobar (35 bodova) dovoljan (30 bodova) Zadaća 1 – internetska stranica namijenjena roditeljima (uvjet za potpis, 5 bodova) Zadaća 2 – kritički osvrt na priručnik namijenjen roditeljima (uvjet za potpis; do 10 bodova) Zadaća 3 – kutić za roditelje (uvjet za potpis, 5 bodova) Zadaća 4 – pismo roditeljima (uvjet za potpis) Zadaća 5 (opcija; 10 bodova) Mogućnost A – prijevod Mogućnost B – dnevnik seminarske nastave Maksimalan mogući broj bodova – 100 Konačna ocjena: 60-69 bodova – dovoljan (2) 70-79 bodova – dobar (3) 80-89 bodova – vrlo dobar (4) 90-100 bodova – izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Maleš, D. (2003.), Afirmacija roditeljstva. U: Puljiz, V.; Bouillet, D. (ur.), Nacionalna obiteljska politika. Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 275-302.
 2. Maleš, D. (1996.), Od nijeme potpore do partnerstva između obitelji i škole. Društvena istraživanja, 5:1 (21), 75-89.
 3. Maleš, D. (1995.), Pedagoško obrazovanje roditelja. U: Rosić, V. (ur.), Pedagoško obrazovanje roditelja – Međunarodni znanstveni kolokvij. Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci, 19-37.
 4. Maleš, D. (1995.), Suradnja između roditeljskog doma i škole. U: Aračić, P. (ur.), Obitelj u Hrvatskoj - stanje i perspektive. Zbornik. Đakovo: Biskupski ordinarijat; Osijek: Zavod za znanstveni rad HAZU, 287-300.
 5. Milanović, M. i sur. (2014.), Pomozimo im rasti. Zagreb: Golden Marketing – Tehnička knjiga.
 6. Stričević, I. (2010.), Jačanje roditeljskih kompetencija kroz programe obrazovanja roditelja. U: Maleš, D. (ur.), Nove paradigme ranog odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 125-152.
Dopunska literatura
 1. Amatea, E.S. (2009) Building Culturally Responsive Family – School Relationships. Upper Saddle River, New Jersey, Solombus, Ohio: Pearson.
 2. Epstein, J.L. (2001) School, Family and Community Partnerships. Preparing Educators and Improving Schools. Boulder, Colorado: Westview Press.
 3. Epstein, J.L., Sanders, M.G. (2002) Family, school and community partnerships. In: Bornstein, M.H. (ed.) Handbook of parenting. Vol. 5. Practical issues in parenting. Mahwah, NJ: Erlbaum, 407-437.
 4. Henry, M. (1996.), Young children, parents and professionals. London, New York: Routledge.
 5. Hornby, G. (2000.), Improving Parental Involvement. London, New York: Cassel Education.
 6. Ljubetić, M. (2014) Od suradnje do partnerstva. Zagreb: Element, d.o.o.
 7. Milanović, M. i sur. (2001.), Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj. II. neizmijenjeno izdanje. Zagreb: Maba-com.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar