Pedagogija adolescencije

Naziv
Pedagogija adolescencije
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51385
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati razvojne osobine i (ne)tipično ponašanje u mladenaštvu. Shvatiti i prepoznati prirodne uzroke, reakcije i ponašanje adolescenata te mogućnosti i načine odgojno-socijalnog utjecaja na tijek njihova razvoja. Po završetku kolegija studenti će biti u mogućnosti: dati pregled osnovnih razvojnih osobina adolescenata; raspravljati o genetskim i vanjskim činiteljima razvoja u pubertetu i adolescenciji; kritički razmišljati o socijalno-ekološkim utjecajima u adolescenciji. Steći znanje o različitim oblicima neprilagođenog ponašanja adolescenata. Postići osnovne kompetencije pedagoškog rada s adolescentima.
Sadržaj
 1. Pojam i razvojne karakteristike
 2. Adolescenti u socijalnom kontekstu. Genetski i okolinski činitelji razvoja u djetinjstvu i mladenaštvu
 3. Adolescenti u teorijskom kontekstu.Razvojne osobine i funkcije: tjelesne, kognitivne, emocionalne i socijalne.
 4. Tipologija i diferencijacija u formiranju identiteta: zrenje, razvoj, socijalizacija, odgoj.
 5. Razvoj moralnih vrijednosti
 6. Ponašanja i stavovi vezani uz zdravlje
 7. Seksualne vrijednosti i ponašanja
 8. Socijalni razvoj: promjena u karakteru prijateljskih i romantičnih odnosa
 9. Adolescentsko društvo, kultura i subkultura
 10. Adolescenti i njihove obitelji
 11. Odgojno-obrazovno značenje, mogućnosti i načini pedagoške intervencije
 12. Razvojno-pedagoške teškoće, smetnje i intervencije
 13. Pedagoška povijest djetinjstva i mladenaštva
 14. Pedagogija djetinjstva i mladenaštva: predmet, sadržaj, istraživanje i polje praktičnog djelovanja

Ishodi učenja
 1. Opisati pedagogiju adolescencije kao znanstvenu disciplinu.
 2. Definirati i klasificirati temeljne pojmove razdoblja adolescencije.
 3. Objasniti pojmovno određenje adolescencije kroz razvojna razdoblja te raščlaniti socijalno-ekološke činitelje i odgojne utjecaje.
 4. Objasniti razvojne karakteristike i preispitati oblike i uzroke ponašanja karakterističnih za razdoblje adolescencije.
 5. Razlikovati i identificirati razvojno-pedagoške teškoće u adolescenciji.
 6. Navesti i procijeniti mogućnosti i načine odgojnog i socijalnog djelovanja na tijek razvoja adolescenta te preporučiti pedagoške intervencije.
Metode podučavanja
predavanja seminari i radionice samostalni zadaci mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje rada vrši se po elementima. Elemente čine: pohađanje i aktivnost na nastavi (10 bodova), priprema seminarksog rada (10 bodova) prezentacija seminarskog rada (10 bodova) pismeni ispit (20 bodova). Maksimalan broj bodova iznosi 50. Studenti koji postignu od 45 do 50 bodova postižu izvrstan uspjeh. Od 39 do 44 boda vrlo dobar. Od 33 do 38 bodova je dobar uspjeh. Od 27 do 32 boda je dovoljan uspjeh. 26 bodova i manje nije dovoljno za prolaznu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Bastašić, Z. (1995, 2002), Pubertet i adolescencija. Školska knjiga, Zagreb
 2. Berk, L.E. (2008), Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap (poglavlje, Adolescencija, str. 343-410)
 3. Glasser, W. (2002), Nesretni tinejdžeri. Alineja, Zagreb
 4. Gudjons, H. (1994), Pedagogija – temeljna znanja. Educa, Zagreb, (peto pogl., str. 93-122)
 5. Lacković-Grgin, K. (2006), Psihologija adolescencije. Slap, Jastrebarsko
 6. Maleš, D. (1995), Između djetinjstva i zrelosti. Temposhop, Đakovo
 7. Previšić, V., Mijatović, A. (2001), Mladi u multikulturalnom svijetu. Zagreb: Interkultura
Dopunska literatura
 1. Brajša, P. (1994), Spolnost, dijete, škola. Zagreb: Školske novine
 2. Mijatović, A., Previšić, V. (1999), Demokratska i interkulturalna obilježja srednjoškolaca. Zagreb: Interkultura
 3. Nikolić, S., Marangunić, M., (2004), Dječja i adolescentna psihijatrija. Zagreb: Školska knjiga. (osobito poglavlja 3, 9, 11, 12, 17, 19, 23, 24, 28, 32)
 4. Perasović, B. (2001), Urbana plemena. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
 5. Rudan, V. (2003), Zaokupljenost sobom u adolescenciji. Zagreb: Klinika za pedijatriju
 6. Tomić-Koludrović, I., Leburić, A. (2001), Skeptična generacija. Zagreb: AGM

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar