Pedagoško savjetovanje i profesionalna orijentacija

Naziv
Pedagoško savjetovanje i profesionalna orijentacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124379
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Usvajanje temeljnih teorijskih spoznaja o savjetovanju, s posebnim naglaskom na pedagoško savjetovanje i profesionalnoj orijentaciji; razvijanje temeljnih vještina individualnog i grupnog (pedagoškog) savjetovanja u odgojno obrazovnoj ustanovi; stjecanje vještina informiranja i savjetovanja u profesionalnoj orijentaciji.
Sadržaj
 1. Savjetovanje i pedagoške dimenzije savjetodavnog rada. Odnos pedagoškog savjetodavnog rada, pedagoškog vođenja i terapijskih postupaka.
 2. Suština, specifičnosti i pretpostavke pedagoškog savjetodavnog rada. Mogućnosti i ograničenja pedagoškog savjetodavnog rada.
 3. Znanja i vještine potrebne za pedagoško savjetovanje - slušanje.
 4. Faze savjetodavnog rada.
 5. Pedagoška dijagnoza.
 6. Aktivnosti i uloge povezane s pedagoškim savjetovanjem.
 7. Individualni pedagoški savjetodavni rad.
 8. Grupni pedagoški savjetodavni rad, autoritet i odgovornost.
 9. Odnosi u procesu pedagoškog savjetovanja.
 10. Direktivni i nedirektivni savjetodavni rad.
 11. Metode i tehnike savjetodavnog rada.
 12. Specifičnosti pedagoškog savjetovanja s djecom i odraslima.
 13. Pedagog i pedagoško savjetovanje.
 14. Profesionalna orijentacija – obvezni dio obrazovnog djelovanja škole.
 15. Profesionalno informiranje, profesionalno savjetovanje.

Ishodi učenja
 1. Razlikovati pedagoško savjetovanje od psihoterapijskog.
 2. Interpretirati teorijska polazišta i pristupe pedagoškom savjetovanju.
 3. Prepoznati razlike između individualnog i grupnog pedagoškog savjetovanja.
 4. Identificirati uzroke problema učenika.
 5. Upotrijebiti različite metode i tehnike pedagoškog savjetodavnog rada u cilju pomaganja djeci i odraslima u rješavanju problema.
 6. Primijeniti nedirektivni pristup u savjetovanju.
 7. Organizirati i primijeniti različite načine profesionalnog informiranja i savjetovanja učenika.
 8. Razviti potrebu pridržavanja etičkih načela u savjetodavnom radu.
 9. Prepoznati ulogu pedagoga u pedagoškom savjetovanju i profesionalnoj orijentaciji.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari.
Metode ocjenjivanja
Završni ispit (za pozitivnu konačnu ocjenu uvjet je dobiti na ispitu prolaznu ocjenu): izvrstan (60 bodova) vrlo dobar (50 bodova) dobar (40 bodova) dovoljan (30 bodova) Seminarski rad i izlaganje: (20 bodova) Esej na temelju unaprijed dobivene literature: (uvjet za potpis, maksimalno 15 bodova) Prisustvovanje nastavi: (5 bodova do tri izostanka) Konačna ocjena: 60-69 bodova – dovoljan (2) 70-79 bodova – dobar (3) 80-89 bodova – vrlo dobar (4) 90-100 bodova – izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Bašić, J., Hudina, B., Koller-Trbović, N., Žižak, A. (1994) Integralna metoda. Priručnik za odgajatelje i stručne suradnike predškolskih ustanova. Zagreb: Alinea. (do 133. str.)
 2. Hackney, H.L.; Cormier, S. (2012) Savjetovatelj – stručnjak. Procesni vodič kroz pomaganje. Zagreb: Naklada Slap. do 95. str.
 3. Janković, J. (1997) Savjetovanje - nedirektivni pristup. Zagreb: Alinea.
 4. Juul, J. (1995) Razgovori s obiteljima – perspektive i procesi. Zagreb: Alinea.
 5. Resman, M. (2000) Savjetodavni rad u vrtiću i školi. Zagreb: HPKZ.
Dopunska literatura
 1. Brajša, P. (1996) Umijeće razgovora. Pula: C.A.S.H.
 2. Jelavić, F. (1996) Kako (pravilno) izabrati zanimanje. Đakovo: Temposhop.
 3. Reardon, K.K. (1998) Interpersonalna komunikacija. Zagreb: Alinea.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar