Petrarkistkinje između dviju obala: od Vittorie Colonne do Nade Bunić

Naziv
Petrarkistkinje između dviju obala: od Vittorie Colonne do Nade Bunić
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
81465
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje talijanskog i hrvatskog šesnaestostoljetnog petrarkizma iz ženskog pera na talijanskom jeziku; stjecanje sposobnosti kritičkog razmatranja navedene književnostilske formacije iz feminističke perspektive; stjecanje sposobnosti čitanja, parafraziranja i tumačenja teksta u izvorniku; stjecanje sposobnosti kritičkog čitanja, usvajanja i promišljanja sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Opći nacrt rodnog pristupa problematici renesanse. Aktualizacija ženskog pitanja u razmatranome povijesnom razdoblju. Protofeminističke težnje i pojava ženskoga književnog stvaralaštva. Uloga Bembova petrarkizma u širenju novonastale tradicije književnog pisma iz ženskoga pera.
 2. Ženska revizija petrarkizma. Petrarkistkinje u Italiji i u Hrvatskoj.
 3. Veronica Gambara.
 4. Vittoria Colonna.
 5. Isabella di Morra.
 6. Tullia d'Aragona.
 7. Kolokvij.
 8. Gaspara Stampa.
 9. Laura Terracina I.
 10. Laura Terracina II.
 11. Nada Bunić (Speranza di Bona).
 12. Chiara Matraini.
 13. Veronica Franco.
 14. Isabella Andreini. Rekapitulacija gradiva.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. prepoznati i definirati osnovne književnoteorijske i književnokritičke pojmove nužne za analizu pjesničkih tekstova u kolegiju
 2. definirati specifičnosti feminističkih književnokritičkih pristupa književnim tekstovima
 3. primijeniti naučene književnoteorijske i književnokritičke spoznaje u analizi i tumačenju tekstova u kolegiju
 4. upotrijebiti znanje o metričkim i versifkacijskim obrascima te stilskim figurama u analizi petrarkističkih pjesničkih tekstova
 5. svojim riječima, na talijanskom jeziku, sažeti, izraziti te protumačiti kompozicijske, tematsko-semantičke i formalno-izražajne osobitosti svakoga pojedinog teksta u programu kolegija
 6. svojim riječima, na talijanskome jeziku, nabrojiti najvažnije značajke poetike svake pojedine autorice tekstova u kolegiju
 7. svojim riječima, na talijanskome jeziku, sažeti i izložiti osnovne teze pojedinih književnokritičkih tekstova u kolegiju
 8. izraziti svojim riječima specifičnosti književnopovijesnog razdoblja Cinquecenta
 9. izraziti svojim riječima specifičnosti književnostilske formacije ženskoga petrarkizma
 10. opisati i analizirati osnovne značajke petrarkističkoga koda
Metode podučavanja
- frontalno predavanje - seminarsko čitanje i tumačenje primarnih tekstova - kratka samostalna studentska izlaganja - samostalni studentski seminarski radovi
Metode ocjenjivanja
- praćenje kontinuirane pripremljenosti studenata, ocjena sudjelovanja u nastavi - seminarski rad - 2 pismena kolokvija - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Stefano Bianchi (ur.), Poetesse italiane del Cinquecento, Mondadori, Milano, 2003
 2. Tatiana Crivelli et al. (ur.), „L'una et l'altra chiave.“ Figure e momenti del petrarchismo femminile europeo, Atti del convegno internazionale di Zurigo 4-5 giugno 2004, Salerno editrice, Rim, 2005
 3. Frano Čale, Petrarca i petrarkizam, Školska knjiga, Zagreb, 1971
 4. Valeria Finucci (ur.), Petrarca. Canoni, esemplarità, Bulzoni, Rim, 2006
 5. Margaret King, Le donne nel Rinascimento, Laterza, Rim, 1991
 6. Bratislav Lučin e Mirko Tomasović (ur.), Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti, Zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 29. rujna 2004. u Splitu, Književni Krug, Split, 2006
 7. Zdenka Marković, Pjesnikinje starog Dubrovnika, JAZU, Zagreb, 1970
 8. Marina Zancan (a cura di), Nel cerchio della luna. Figure di donna in alcuni testi del XVI secolo, Marsilio, Venezia, 1983
Dopunska literatura
 1. Virginia Cox, Women's Writing in Italy 1400-1650, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2008
 2. Natasha Distiller, Desire and Gender in the Sonnet Tradition, Palgrave Macmillan, New York, 2008
 3. Janet Levarie Smarr, «Substituting for Laura: Objects of Desire for Renaissance Women Poets», Comparative Literature Studies, Vol. 38, 1, 2001, str. 1-30
 4. Letizia Panizza i Sharon Wood, A History of Women's Writing in Italy, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
 5. Amedeo Quondam, Petrarchismo mediato, Bulzoni, Rim, 1974
 6. Virginia Cox, Lyric Poetry by Women of the Italian Renaissance, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2013

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar