Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća

Naziv
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
78052
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Svrha ovoga kolegija je studente upoznati s jednim od perioda engleske književne povijesti te im na odabranom broju romana pokazati ona obilježja romana koja će se iskristalizirati kao karakteristična za romaneskni žanr. Pritom će se studenti upoznati i s teorijom žanra romana.
Sadržaj
 1. uvod u društvene, kulturne i ekonomske okolnosti ranog 18. stoljeća
 2. ključne teorije o postanku romana kao žanra
 3. prozni žanrovi koji su utjecali na pojavu romana
 4. roman: pripovijest ili povijest?, Aphra Behn, Oroonoko
 5. Daniel Defoe, Moll Flanders
 6. Daniel Defoe, Moll Flanders i Robinson Crusoe
 7. prvi kolokvij i upute za pisanje seminarskog rada
 8. Jonathan Swift, Gulliver’s Travels
 9. Jonathan Swift, Gulliver’s Travels - nastavak
 10. Henry Fielding, Tom Jones
 11. Fielding – nastavak, Tom Jones i Joseph Andrews
 12. Laurence Sterne, Tristram Shandy
 13. Laurence Sterne, Tristram Shandy - nastavak
 14. reinskripcije Tristrama Shandyja - film Cock and Buill Story, (r. M. Winterbottom)
 15. zaključne napomene i drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. kontekstualizirati pojedinačna književna djela unutar razdoblja
 2. prepoznati i klasificirati specifičnosti britanskog 18. stoljeća u književnosti
 3. analizirati i kritički prosuđivati o pojedinim djelima osamnaestostoljetnog engleskog romana
 4. provesti istraživanje na odabranom romanu
 5. pismeno oblikovati svoje istraživnaje (s jasno oblikovanim argumentom, analiza korpusa i rezultati u skladu s argumentom, zaključak istraživanja) u skladu sa standardima akademskoga pisma;
Metode podučavanja
Predavanje; seminar; rasprave; kratki pisani zadaci; grupni rad u nastavi; izrada seminarskog rada uz mentorstvo nastavnika
Metode ocjenjivanja
Ispunjavanje svih elemenata kontinuirane provjere znanja (kontinuirana evaluacija) koji uključuju: redovito pohađanje nastave (broj dozvoljenih izostanaka: 4), pripremu za nastavu, aktivno sudjelovanje na nastavi, pravovremenu predaju seminarskog rada i obvezno pristupanje dvama kolokvijima. Konačna ocjena iz kolegija zbirna je ocjena kontinuirane provjere znanja (seminarski rad 40%; dva kolokvija 40%; ostalo 20%). Svi elementi kontinuirane provjere znanja moraju biti zadovoljeni da bi konačna ocjena bila pozitivna.

Obavezna literatura
 1. Behn, Aphra. Oroonoko
 2. Defoe, Daniel. Moll Flanders
 3. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe
 4. Fielding, Henry. Tom Jones
 5. Sterne, Laurence. Tristram Shandy
 6. Swift, Jonathan. Gulliver’s Travels
Dopunska literatura
 1. Richetti, John J., Popular Fiction Before Richardson, Narrative Patterns 1700-1739
 2. Spencer, Jane, The Rise of the Woman Novelist, From Aphra Behn to Jane Austen
 3. Watt, Ian, The Rise of the Novel
 4. McKeon, Michael. Theory of the Novel - odabrana poglavlja
 5. McKeon, Michael. The Origins of the English Novel - odabrana poglavlja
 6. Žmegač, Viktor, Povijesna poetika romana

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar