Poetika prevođenja

Naziv
Poetika prevođenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
125546
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Senzibilizirati studente za probleme književnoga prevođenja i uputiti ih u složenost prevodilačkog procesa; upoznati studente s različitim pristupima književnom prevođenju kao i s različitim prevodilačkim poetikama; poticati na kritičko mišljenje.
Sadržaj
 1. Uvod u sadržaj i ciljeve kolegija. S: Uvodni razgovor: Čemu poetika prevođenja?
 2. Promišljanja o prevođenju kroz razdoblja. S: Uočavanje problema književnog prevođenja (prijevod ulomka)
 3. Teorije prevođenja: sourciers/ciblistes; lingvistika i prevođenje. S: Uočavanje problema književnog prevođenja (prijevod ulomka)
 4. Teorije prevođenja: poetika prevođenja; kritika prijevoda. S: Uočavanje problema književnog prevođenja (prijevod ulomka)
 5. Od teorema do estetike prevođenja: Jean-René Ladmiral S: Tekst i komentar: M. de Launay: „Qu'est-ce qu'un original“?
 6. Otprilike isto: Umberto Eco. S: Tekst i komentar: Ladmiral „L'esthétique de la traduction“.
 7. Iskustva prevođenja: Umberto Eco (II) S: Tekst i komentar: Eco: „Le cas Queneau. Refaire les jeux de mots“.
 8. Teorija i praksa književnog prevođenja: Inès Oseki-Dépré S: Izlaganje studenata
 9. Kultura i prevođenje: Antoine Berman S: Tekst i komentar: Oseki-Dépré: „Une comparaison en synchronie“ (E.A.Poe)
 10. Jezik i prevođenje: George Steiner S: Tekst i komentar: Berman: „L'archéologie de la traduction“
 11. Velike poteškoće i male radosti prevođenja: Paul Ricoeur S: Analiza prijevoda
 12. Henri Meschonnic, „poetičar“ S: Analiza prijevoda
 13. Poetka prevođenja, ne traduktologija: Henri Meschonnic S: Izlaganja studenata
 14. Poetike hrvatskih književnih prevoditelja s francuskog: Vanda Mikšić S: Izlaganja studenata
 15. Što je prevođenje? S: Završni razgovor, vrednovanje.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i objasniti osnovne pojmove vezane uz teoriju i poetiku prevođenja
 2. Kritički prosuđivati o usvojenim teorijskim pristupima i praksama književnog prevođenja
 3. Procijeniti vlastite interese i spremnost za bavljenje književnim prevođenjem
 4. Razlikovati činjenice i zaključke u teorijskom tekstu.
 5. Usporediti i pronaći sličnosti i razlike među teorijskim promišljanjima o književnom prevođenju.
 6. Samostalno komentirati teorijski tekst i izložiti glavne ideje.
 7. Prezentirati usmeno izlaganje na temu iz pojedinih poetika prevođenja.
 8. Povezati znanja iz traduktologije, prijevodne prakse, književnosti, lingvistike te ga samostalno i kreativno iskoristiti u seminarskom radu.
 9. Izgraditi vlastita očekivanja o praksi književnog prevođenja
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova) Poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom (rad na tekstu) Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Samostalno izlaganje. Seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Berman, Antoine, L´Épreuve de l´étranger, Gallimard, 1984. •
 2. Eco, Umberto, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, prev. Myriem Bouzaher, Grasset, 2007. (Otprilike isto. Iskustva prevođenja, Algoritam, Zagreb, 2006.)
 3. Ladmiral, Jean-René, Traduire: théorèmes pour la traduction, Gallimard, 1994. (Kako prevoditi. Teoremi za prevođenje, Politička kultura, Zagreb, 2007.)
 4. Meschonnic, Henri, Poétique du traduire, Verdier, 1999.
 5. Mikšić, Vanda, Interpretacija i prijevod, Meandarmedia, 2011.
 6. Oseki-Dépré, Inês, Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, 1999.
 7. Ricoeur, Paul, Sur la traduction, Bayard, 2004.
 8. Steiner, Georges, Après Babel, prev. Lucienne Lotringer, Albin Michel, 1985. (After Babel, Oxford University Press, 1998)
Dopunska literatura
 1. Launy, de Marc, Qu'est-ce que traduire? Vrin, 2006
 2. Oustinoff, Michaël, La traduction, P.U.F. 2003.
 3. Le Calvé –Ivičević, Lectures en traductologie, www.unizd.hr/Portals/16/francuski-prevoditeljski/ELC

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij