Poljska kultura i civilizacija

Naziv
Poljska kultura i civilizacija
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
35894
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s poljskom političkom, društvenom te kulturnom (umjetničkom) poviješću uz stjecanje osnovnih znanja o ključnim događajima i ličnostima koji su ponajviše utjecali na formiranje suvremenog poljskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Dobivena znanja uvode studente u poljski kulturni kontekst i omogućuju bolje razumijevanje književnih i kulturoloških kolegija. Također, očekuje se stvaranje dublje zainteresiranosti za daljnji studij polonistike i za praćenje društveno-političkih i kulturnih događaja u suvremenoj Poljskoj.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje (upoznavanje s kolegijem i literaturom; opće informacije o Poljskoj).
 2. Poljska do 13. stoljeća (lužička, pomorska i keltska kultura; seoba naroda, poljska plemena; dinastija Piast, primanje kršćanstva i Mieszko I., razvoj kraljevstva, Boleslav Hrabri, Boleslav Smjeli, Boleslav Krivousti). Seminar: Poljske legende.
 3. Poljska od 13.-16. stoljeća (feudalna rascjepkanost, dolazak križara, tatarske provale; obnova kraljevstva, Vladislav Lokietek, Kazimir Veliki; Anžuvinci u Poljskoj; osnivanje Poljsko-Litavske Unije, dinastija Jagelovića). Seminar: Poljsko-hrvatski povijesni odnosi.
 4. Poljsko društvo i kultura u srednjem vijeku (utjecaj zapadnoeuropske kulture preko svećeničkih redova, početci pismenosti, feudalni sustav, kolonizacija, razvoj sveučilišta i trgovine; romanička, gotička i humanistička kultura i umjetnost). Seminar: Poljska kuhinja.
 5. Poljska u 16. stoljeću (zlatno doba dinastije Jagelovića, učvršćivanje Poljsko-Litavske Unije kao plemićke republike; Stefan Batory, religijska tolerancija, napredak društva i razvoj trgovine; renesansna kultura i umjetnost). Prvi kolokvij: Srednji vijek u Poljskoj.
 6. Poljska u 17. stoljeću (dinastija Waza, uspon i oligarhija magnata, ukrajinsko pitanje, ratovi s Turcima, kozacima, Švedskom i Moskvom, pad snage Unije, Jan III Sobieski; sarmatizam te barokna kultura i umjetnost). Seminar: Poljska arhitektura.
 7. Poljska u 18. stoljeću (saska dinastija Wettyn, utjecaj Rusije, Stanisław August Poniatowski, podjele Poljske, ustav 1791., Kościuszkov ustanak, nestanak Poljske s političke karte Europe; prosvjetiteljstvo i klasicistička kultura i umjetnost). Seminar: Poljska glazba.
 8. Podijeljena Poljska do 1850. (Napoleon, Poljske legije, Varšavsko Vojvodstvo, Studenački ustanak, Hotel Lambert i Adam Jerzy Czartoryski, rusifikacija i germanizacija; važnost romantičarskog pokreta te kulture i umjetnosti). Drugi kolokvij: Poljska od 1492.-1795.
 9. Podijeljena Poljska do 1918. (Siječanjski ustanak, život u trima okupacijskim zonama, razvoj građanskog društva i gospodarstva, osnivanje političkih stranaka, Prvi svjetski rat; kultura i umjetnost pozitivizma i Mlade Poljske). Seminar: Poljsko slikarstvo.
 10. Poljska u međuraću (povratak nezavisnosti i borba za granice, Józef Piłsudski i „sanacija“, razvoj države i društva prije i nakon velike svjetske krize, nacionalna pitanja u Drugoj Republici; kultura i umjetnost međuraća). Seminar: Poljski nobelovci.
 11. Drugi svjetski rat u Poljskoj (Rujanska kampanja, nacistička i sovjetska okupacija, Katyń, život pod nacizmom, podzemna država i pokret otpora (AK i AL), Władysław Sikorski, Władysław Anders, ustanak u Varšavskom getu). Drugi kolokvij: Poljska od 1795.-1939.
 12. Kraj Drugoga svjetskog rata i komunistički totalitarizam (Varšavski ustanak, Jaltanski ugovor, promjene granica, komunistička PRL, staljinizam i Bolesław Bierut, Poznanj '56. i vladavina Władysława Gomułke, Stefan Wyszyński). Seminar: Holokaust u Poljskoj.
 13. Poljska u Istočnom bloku (vladavina Edwarda Giereka, osnivanje KOR-a, Nezavisni sindikat „Solidarnost“ i Lech Wałęsa, Wojciech Jaruzelski i ratno stanje, Jerzy Popiełuszko, zasjedanja Okruglog stola i pad komunizma). Seminar: Karol Wojtyła / papa Ivan Pavao II.
 14. Poljska nakon demokratskih promjena (prvi slobodni izbori, postkomunističko i tranzicijsko doba, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, ulazak u NATO i Europsku Uniju, Lech Kaczyński, napredak ekonomije). Seminar: Poljska kinematografija.
 15. Suvremena Poljska (geopolitički, geostrateški, gospodarski i kulturni položaj Poljske). Četvrti kolokvij: Poljska nakon 1939.

Ishodi učenja
 1. nabrojiti vladare te najvažnije ličnosti i događaje iz poljske političke i društvene povijesti
 2. nabrojiti najvažnije ličnosti i djela iz poljske kulturne i umjetničke povijesti
 3. prepoznavati najvažnija djela poljskog slikarstva, arhitekture i glazbe
 4. opisati osnovne specifičnosti društvenopovijesnih te kulturnoumjetničkih i književnopovijesnih razdoblja
 5. samostalno istražiti, usporediti i komentirati različita razdoblja u političkom, društvenom i kulturnoumjetničkom razvoju Poljske
 6. primijeniti poznavanje okolnosti poljske političke, društvene i kulturne povijesti u analizi književnih djela i poljskog jezika
 7. opisati i kritički prosuditi specifičnost povijesnog razvoja poljskoga nacionalnog identiteta
 8. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice te sličnosti i razlike između Hrvatske i Poljske
 9. primijeniti znanje o razlikama hrvatske i poljske povijesti u različitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
 10. primijeniti stečeno znanje u praćenju društvenih, ekonomskih, kulturnih i političkih događanja u Poljskoj
Metode podučavanja
- predavanje - seminarska rasprava - prezentiranje audio i vizualnih materijala.
Metode ocjenjivanja
- četiri pisana kolokvija (nakon svake nastavne cjeline) - izlaganje seminarskog rada - aktivnost studenta (dolasci i sudjelovanje u nastavi) - konačna ocjena srednja je vrijednost navedenih triju elemenata - studenti koji polože sve kolokvije oslobođeni su usmenog ispita - studenti koji ne polože kolokvije, polažu usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. M. Tymowski, Kratka povijest Poljske, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.
 2. A. Paczkowski, Pola stoljeća povijesti Poljske 1939-1989, Profil, Zagreb, 2001.
 3. D. Agičić, Podijeljena Poljska 1772-1918, Srednja Europa, Zagreb, 2004.
Dopunska literatura
 1. P. Wandycz, Cijena slobode (Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega vijeka do danas), Srednja Europa, Zagreb, 2004.
 2. Zbornik radova: Hrvati i Poljaci - narodi daleki i bliski, FF-press i HNOPZ, Zagreb, 2003.
 3. N. Davies, Boże igrzysko, Znak, Kraków, 2001.
 4. J. Topolski, Historia Polski, Warszawa-Kraków, 1992.
 5. M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Oficyna wydawnicza Polczek, Wrocław, 1991.

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar