Poljske jezične vježbe III

Naziv
Poljske jezične vježbe III
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51440
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na poljskome jeziku na razini A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Mianownik liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników męskoosobowych. Osobowość: cechy charakteru, opis osoby, porównywanie, wyrażanie opinii o osobach publicznych.
 2. Aspekt czasowników. Plan dnia: godziny w języku potocznym, podstawowe codzienne czynności, prace domowe. Wyrażanie życzenia, oczekiwania, powinności.
 3. Mianownik liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników niemęskoosobowych. Sprzęty domowe i biurowe: określanie przeznaczenia rzeczy z najbliższego otoczenia.
 4. Czas przeszły czasowników na -eć i -ąć. Liczebniki główne i porządkowe w okolicznikach czasu (daty). Życie człowieka od urodzin do śmierci. Opisywanie sytuacji i przedstawianie faktów z przeszłości, wyrażanie relacji czasowych związanych z przeszłością.
 5. Użycie narzędnika w zdaniu. Tworzenie zdań ze spójnikiem żeby w opozycji do że. Opisywanie związków rodzinnych (miłość, małżeństwo, członkowie rodziny). Opowiadanie o swoim życiu uczuciowym.
 6. Biernik. Zawody i praca: wyrażanie opinii na temat pracy (czas pracy, zarobki, warunki pracy, warunki życia). Wyrażanie zadowolenia, niezadowolenia i rozczarowania.
 7. Kolokwium z gramatyki. Miejscownik - tworzenie i użycie w zdaniu. Życie w mieście: architektura, sklepy, urzędy, rozrywka. Wyrażanie relacji przestrzennych. Porównywanie, uzasadnianie, wyrażanie przekonania.
 8. Czas teraźniejszy. Typy urzędów i załatwianie spraw. Dokumenty. Wyrażanie konieczności, prośba o przyzwolenie.
 9. Celownik - tworzenie i użycie w zdaniu. Powtórzenie: osobowość, plan dnia, sprzęty domowe, rodzina, praca, miasto. Kolokwium - słówka.
 10. Tworzenie i użycie trybu rozkazującego w formie twierdzącej i przeczącej. Samopoczucie - wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych, pytanie o samopoczucie, opisywanie stanu zdrowia. Doradzanie i odradzanie.
 11. Kolokwium z gramatyki. Stopniowanie przymiotników. Moda i uroda (higiena osobista i kosmetyki,wygląd, ubiory). Wyrażanie uznania i komplementu.
 12. Dopełniacz. Polska od kuchni (przepisy, diety, tradycyjne potrawy). Tryb rozkazujący po negacji - powtórzenie. Wyrażanie upodobania, zachęcanie, przekonywanie.
 13. Odmiana liczebników od 2 do 4. Zaimki pytające. Internet - mówienie o podstawowych funkcjach Internetu i jego roli w życiu człowieka. Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia.
 14. Odmiana liczebników od 5 do 20. Szkoła, edukacja, wykształcenie, kursy. Opis systemu edukacji w Polsce. Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.
 15. Powtórzenie: samopoczucie, wygląd, ubrania, kuchnia, Internet, edukacja. Powtórzenie: stopniowanie przymiotników i odmana liczebników. Kolokwium z gramatyki.

Ishodi učenja
 1. prepoznavanje i ispravno korištenje oblika promjenjivih vrsta riječi (gramatička ispravnost u govoru i pisanju)
 2. poznavanje osnovnih ortografskih pravila i njihova primjena u praksi
 3. razumijevanje pisanog i govorenog teksta te interpretiranje pročitanog i odslušanog sadržaja vezanog za svakodnevne događaje ili teme od osobnog interesa
 4. neometano komuniciranje u svakodnevnim situacijama
 5. samostalno sastavljanje jednostavnijeg pisanog teksta na poljskome jeziku
Metode podučavanja
Usmeno predstavljanje nastavnog materijala, korištenje priručnika, korištenje audio i vizualnih materijala. Nastava je bazirana prije svega na konverzacijama (rad u paru, grupni rad) i drugim aktivnim oblicima vježbi. Tijekom semestra studenti čitaju zadanu literaturu (kratke forme), redovito pripremaju kraća usmena izlaganja, rješavaju zadatke iz gramatike, pišu diktate i kratke sastave. Radi se na razvijanju svih jezičnih kompetencija: razumijevanje pisanog teksta, razumijevanje govorenog teksta, gramatička i ortografska ispravnost, govor, pisanje.
Metode ocjenjivanja
Uvjeti za pristupanje završnom kolokviju: - redovito pohađanje nastave, - redovito izvršavanje pismenih i usmenih zadataka, - 50% pozitivno ocijenjenih diktata, - 4 položena pismena kolokvija tijekom semestra. Završni kolokvij.

Obavezna literatura
 1. A. Burkat, A. Jasińska: Hurra po polsku 2. Podręcznik studenta, Kraków 2007
 2. E.Lipińska: Z polskim na ty, Kraków 2004
 3. P. Garncarek: Czas na czasownik, Kraków 2006
 4. B. Kryżan Stanojević, I. Sawicka: Ćwiczenia z fleksji języka polskiego dla cudzoziemców, Toruń 2007
 5. B. Kryżan Stanojević i sur.: Učimo poljski. Poljski pravopis za početnike, Zagreb 2008
 6. A. Madeja, B. Morcinek: Polski mniej obcy, Katowice 2007
 7. A. Seretny: A co to takiego?, Kraków 2003
 8. I. Vidović Bolt: fleksja.pl (promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku), Zagreb 2011
 9. Audiovizualni materijali i dodatni tekstovi po izboru lektora
Dopunska literatura
 1. Z. Kaleta: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1995
 2. A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, M. Świątek: Bądź na B1 (zbiór zadan z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1), Kraków 2009
 3. M. Moguš, N. Pintarić: Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar