Poljske jezične vježbe IV

Naziv
Poljske jezične vježbe IV
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51443
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na poljskome jeziku na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Tryb warunkowy. Wyrażanie przypuszczenia i warunku. Wołacz - tworzenie. Przyjaźń - opisywanie wzajemnych relacji, zaufanie w przyjaźni, opowiadanie o swoich przyjaciołach. Wyrażanie życzenia, propozycji, prośby, sympatii, antypatii.
 2. Odmiana liczebników powyżej 20. Pieniądze, wydatki, miary i ilości. Rozpoczynanie rozmowy. Wyrażanie pewności i niepewności.
 3. Czas przyszły prosty i złożony. Plany na przyszłość. Wyrażanie relacji czasowych związanych z przyszłością. Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych: nadzieja, obawa, strach, zmartwienie.
 4. Aspekt czasowników - sposoby tworzenia czasowników dokonanych. Jak nie bać się egzaminu? Jak radzić sobie za stresem? Udzielanie rady, przebieg rozmowy, podtrzymanie kontaktu.
 5. Kolokwium z gramatyki. Stopniowanie przysłówków – tworzenie i zastosowanie przysłówków w zdaniu. Wieś i przyroda - opisywanie życia na wsi, opisywanie środowiska naturalnego. Wyrażanie swoich preferencji, uzasadnianie swoich wyborów.
 6. Imiesłowy przymiotnikowe - tworzenie i użycie w zdaniu. Technika i wynalazki. Wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, reklamacja i składanie skargi. Określanie celu i przeznaczenia.
 7. Imiesłowy przysłówkowe. Zdania współrzędnie złożone i podrzędnie złożone okolicznikowe czasu i miejsca. Święta religijne i państwowe, uroczystości rodzinne. Składanie życzeń i gratulacji, wyrażanie żalu, smutku, współczucia i radości. Kolokwium - słówka.
 8. Strona bierna czasowników - tworzenie i użycie. Powtórzenie: przyjaźń, pieniądze i wydatki, plany na przyszłość, egzaminy i stres, wieś i przyroda, technika i wynalazki, święta. Kolokwium - słówka.
 9. Odmiana rzeczowników zwierzę, książę i ksiądz. Przymiotnikowa odmiana rzeczowników. Usługi – nazwy warsztatów, rodzaje usług. Oferowanie, obiecywanie i zapewnianie.
 10. Kolokwium z gramatyki. Odmiana liczebników zbiorowych. Powtórzenie: przymiotnik a przysłówek, okoliczniki sposobu. Jak uczysz się języka? Znajomość języków obcych i sposoby uczenia się oraz zapamiętywania informacji.
 11. Czasowniki ruchu. Przyimki w okolicznikach miejsca - powtórzenie. Turystyka. Zachęcanie i zniechęcanie do różnych form spędzania czasu. Opowiadanie o podróżach.
 12. Tworzenie zdań podrzędnie złożonych podmiotowych i dopełnieniowych. Prasa i książka. Wyrażanie upodobania i protestu. Dyskusja i wyrażanie opinii.
 13. Czasowniki oznaczające czynność wielokrotną. Kino czy telewizja? Mowa zależna, cytowanie wypowiedzi innych, opowiadanie o roli telewizji we współczesnym świecie, argumentowanie.
 14. Tryb rozkazujący i tryb warunkowy - powtórzenie. Żyć za granicą - Polacy za granicą i cudzoziemcy w Polsce. Nazwy państw, miast i ich mieszkańców. Porównywanie i opowiadanie.
 15. Powtórzenie: usługi, nauka języków obcych, turystyka, prasa i książka, kino i telewizja, życie za granicą. Kolokwium.

Ishodi učenja
 1. prepoznavanje i ispravno korištenje oblika promjenjivih vrsta riječi (gramatička ispravnost u govoru i pisanju)
 2. razumijevanje pisanog i govorenog teksta te interpretiranje pročitanog i odslušanog sadržaja vezanog za svakodnevne događaje i teme od osobnog interesa
 3. neometano komuniciranje u svakodnevnim situacijama i istodobno intervjuiranje sugovornika na poljskome jeziku
 4. samostalno sastavljanje jednostavnijeg pisanog teksta na poljskome jeziku o poznatoj temi
 5. sposobnost da na poljskome jeziku opiše svoje doživljaje, dojmove i želje te objasni svoja stajališta i planove
Metode podučavanja
Usmeno predstavljanje nastavnog materijala, korištenje priručnika, korištenje audio i vizualnih materijala. Nastava je bazirana prije svega na konverzacijama (rad u paru, grupni rad) i drugim aktivnim oblicima vježbi. Tijekom semestra studenti čitaju zadanu literaturu (kratke forme), redovito pripremaju kraća usmena izlaganja, rješavaju zadatke iz gramatike, pišu diktate i kratke sastave. Radi se na razvijanju svih jezičnih kompetencija: razumijevanje pisanog teksta, razumijevanje govorenog teksta, gramatička i ortografska ispravnost, govor, pisanje.
Metode ocjenjivanja
Uvjeti za pristupanje završnom ispitu: - redovito pohađanje nastave, - redovito izvršavanje pismenih i usmenih zadataka, - 50% pozitivno ocijenjenih diktata, - 4 položena pismena kolokvija tijekom semestra. Završni ispit sastoji se od pismenog dijela, koji obuhvaća gramatičko gradivo, i usmenog dijela, kojim se provjerava sposobnost komunikacije u svakodnevnim situacijama.

Obavezna literatura
 1. A. Burkat, A. Jasińska: Hurra po polsku 2. Podręcznik studenta, Kraków 2007
 2. A. Burkat, A. Jasińska, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz: Hurra po polsku 3. Podręcznik studenta, Kraków 2010
 3. E. Lipińska: Z polskim na ty, Kraków 2004
 4. P. Garncarek: Czas na czasownik, Kraków 2006
 5. P. Garncarek: Nie licz na liczebnik, Warszawa 2009
 6. S. Mendak: Liczebnik tez się liczy, Kraków 2004
 7. A. Madeja, B. Morcinek: Polski mniej obcy, Katowice 2007
 8. B. Kryżan Stanojević, I. Sawicka: Ćwiczenia z fleksji języka polskiego dla cudzoziemców, Toruń 2007
 9. B. Kryżan Stanojević i sur.: Učimo poljski. Poljski pravopis za početnike, Zagreb 2008
 10. I. Vidović Bolt: fleksja.pl (promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku), Zagreb 2011
 11. Audiovizualni materijali i dodatni tekstovi po izboru lektora
Dopunska literatura
 1. Z. Kaleta: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1995
 2. A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, M. Świątek: Bądź na B1 (zbiór zadan z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1), Kraków 2009
 3. M. Moguš, N. Pintarić: Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar