Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije

Naziv
Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
80632
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij se bavi kulturološkom čitanjem novije povijesti hrvatske književnosti i razmatra pitanja odnosa romana, popularne kulture, svakodnevice, rodne politike i ideologije u drugoj polovici 20. st. do neposredne suvremenosti. Kolegij je zamišljen kao platforma za razvijanje samostalnog istraživačkog rada, interdisciplinarnog proučavanja socijalizma i postsocijalizma, kritičkog promišljanja i usavršavanja strategija akademskog i drugog stručnog pisanja u društveno-humanističkim znanostima. Cilj kolegija jest upoznavanje međupovezanosti dinamike književnog, popularnokulturnog, medijskog i društveno-političkog polja nakon završetka Drugog svjetskog rata do tekućih procesa tranzicije na temelju analize reprezentativnih romana i odabranih medijskih tekstova. Posebna pozornost na kolegiju bit će usmjerena na educiranje, osposobljavanje i poticanje studenata za samostalno istraživanje, interdisciplinarni pristup građi, kritičko promišljanje analizirane literature i građe te razvijanje vještina i strategija akademskog pisanja.
Sadržaj
 1. 1. Uvod u proučavanje popularne kulture u socijalizmu: Definicije popularne kulture, teorijske škole i pristupi u drugoj polovici 20. st. do danas. Pregled pristupa socijalizmu u suvremenoj humanistici. Upoznavanje s načinom rada na kolegiju.
 2. 2. Popularna kultura u kontekstu jugoslavenskog društva I.: Prikaz dominantnih pristupa popularnoj kulturi od 1945. do 1960.
 3. 3. Popularna kultura u kontekstu jugoslavenskog društva II.: Prikaz dominantnih pristupa popularnoj kulturi od 1960. do raspada socijalizma.
 4. 4. Kultura za mase –popularna kultura u razdoblju socrealizma: Populizam socrealizma: Sinovi Slobode Josipa Barkovića kao partizanska romansa
 5. 5. Akademsko pismo: strategije i perspektive predavanje i rasprava na temu strategija pisanja završnog seminarskog rada: odabir teme, struktura rada, pristup građi i literaturi, daljnje perspektive rada i dr.
 6. 6. Socijalizam i popularna kultura zapadnjačke provenijencije: mjesto otpora-mjesto susreta ''Proza u trapericama'' - model jezičnog i popularnokulturnog oponiranja: Alojz Majetić: Čangi off Gottoff
 7. 7. Gostujuće predavanje Reane Senjković (Institut za etnologiju i folkloristiku): Mitologije radnih akcija Pero Zlatar: Bintage mirno!
 8. 8. Kodifikacija popularnokulturnog otpora u socijalizmu: Zvonimir Majdak: Kužiš, stari moj
 9. 9. Rad na prijavi teme završnog seminarskog rada: Individualni mentorski rad na obrascu za prijavu seminarskog rada
 10. 10. Rasprava o prijavljenim temama seminarskog rada: Rad u grupama: komentiranje i kolegijalna rasprava (tzv. peer review) prijavljenih tema za seminarske radove
 11. 11. Roman, film i socijalistička svakodnevica: Rajko Grlić: U raljama života
 12. 12. Ženska popularna kultura u socijalizmu (i njezino naslijeđe u tranziciji): Dubravka Ugrešić: Štefica Cvek u raljama života
 13. 13. Dekadentni socijalizam, prolog tranziciji: Borivoj Radaković: Sjaj epohe
 14. 14. Pamćenje socijalizma: socijalizam u književnoj artikulaciji postsocijalizma: (izbor odabranih odlomaka iz tekstova Dubravke Ugrešić, Slavenke Drakulić, Miljenka Jergovića, Ratka Cvetnića, Gorana Tribusona i dr.)
 15. 15. Završni sat: Sinteza gradiva.

Ishodi učenja
 1. objasniti međupovezanost dinamike književnog, popularnokulturnog, medijskog i društveno-političkog polja nakon završetka Drugog svjetskog rata do tekućih procesa tranzicije
 2. analizirati, interpretirati, kritički vrednovati hrvatski roman u povijesnom, društvenom i kulturnom kontekstu socijalizma i tranzicije
 3. analizirati i kritički prosuđivati i povezivati različite popularnokulturne, književne i medijske tekstove u povijesnom, društvenom i kulturnom kontekstu socijalizma i tranzicije
 4. kritički prosuđivati vezu između književnog i kulturnog polja u razdoblju socijalizma i tranzicije
 5. analizirati i kritički prosuđivati pristupe popularnoj kulturi u razdoblju socijalizma i tranzicije u kontekstu suvremenih teorija popularne kulutre
 6. razviti vještine i strategije znanstvenog istraživanja i akademskog pisanja
 7. razviti vlastiti interdisciplinarni pristup građi
Metode podučavanja
Predavanje, rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, dijaloška nastava, kolegijalna recenzija ili tzv. peer review, rad na tekstu, rad u grupama, istraživački rad.
Metode ocjenjivanja
Nastavnica kontuinuirano prati uključenost studenata u nastavni proces, njihovu motiviranost za raspravu o seminarskim predlošcima i ostalim materijalima tijekom semestra. Studenti konačnu ocjenu dobivaju predajom seminarskog rada na odabranu temu koja je povezana s problematikom kolegija.

Obavezna literatura
 1. Čale-Feldman, Lada i Prica, Ines, ur. (2006): Devijacije i promašaji: etnografija domaćeg socijalizma, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
 2. Duda, Dean, ur. (2006): Politika teorije, zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Zagreb: Disput
 3. Duda, Igor (2005): U potrazi za blagostanjem: o povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih, Zagreb : Srednja Europa
 4. Duda, Igor (2010): Pronađeno blagostanje: svakodnevan život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Zagreb: Srednja Europa
 5. Duraković, Lada i Matošević, Andrea (2013): Socijalizam na klupi: Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, Pula-Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri
 6. Fiske, John (1991): Understanding Popular Culture, London: Routledge
 7. Nemec, Krešimir (2003): Povijest hrvatskog romana III., Zagreb: Školska knjiga
Dopunska literatura
 1. Bavoljak, Jasmina, ur. (2012): Refleksije vremena 1945-1955, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori
 2. Bren, Paulina i Neuburger, Mary (2012): Communism Unwrapped: Consumption in Cold War Eastern Europe, New York: Oxford University Press
 3. de Certeau, Michel (2003): Invencija svakodnevice, Naklada MD: Zagreb; prijevod Gordana Popović
 4. Easthope, Antony (1991): Literary into Cultural Studies, London i New York: Routledge
 5. Flaker, Aleksandar (1983): Proza u trapericama, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
 6. Goulding, Daniel J. (2004): Jugoslavensko filmsko iskustvo 1945.-2001.: oslobođeni film, Zagreb: V.B.Z. Preveo Luka Bekavac
 7. Jakovina, Tvrtko (2002): Socijalizam na američkoj pšenici, Zagreb: Matica hrvatska
 8. Janjetović, Zoran (2011): Od "Internacionale" do komercijale: Popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991., Beograd: Institut za noviju historiju Srbije
 9. Jukić, Tatjana (2011): Revolucija i melankolija. Granice pamćenja hrvatske književnosti, Zagreb: Naklada Ljevak
 10. Kolešnik, Ljiljana, ur. (2012): Socijalizam i modernost: umjetnost, kultura, politika 1950.-1974., Zagreb: Institut za povijest umjetnosti i Muzej suvremene umjetnosti
 11. Luthar, Breda i Pušnik, Maruša, ur. (2010): Remembering Utopia: The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, Washington DC: New Academia Publishing
 12. Mataga, Vojislav (1995): Književna kritika i ideologija, Zagreb: Školske novine.
 13. Najbar-Agičić, Magdalena (2013): Kultura, znanost, ideologija : prilozi istraživanju politike komunističkih vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960. na polju kulture i znanosti, Zagreb: Matica hrvatska
 14. Senjković, Reana (2008): Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc kulture, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
 15. Storey, John (2003): Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization, Malden, Oxford, Melbourne, Berlin: Blackwell Publishing
 16. Vučetić, Radina (2012): Koka kola socijalizam, Beograd: Službeni glasnik
 17. Yurchak, Alexei (2006): Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation, Princeton: Princeton University Press

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij