Portugalske jezične vježbe 1

Naziv
Portugalske jezične vježbe 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
36747
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je kolegija stjecanje uvida u klase, strukturu i tvorbu riječi: riječ vs. morfem, tvorba riječi, struktura riječi, kako bi se omogućilo razumijevanje derivacije i kompozicije: prefiksalna derivacija, sufiksalna derivacija, regresivna derivacija, neprava derivacija, kompozicija, učene složenice, hibridizam, onomatopeja, skraćivanje riječi.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Uputiti se u temeljne terminološke pojmove tvorbe riječi
  2. Osposobiti se za analizu derivacije i kompozicije
  3. Steći uvid u klasu, strukturu i tvorbu riječi u portugalskom jeziku
  4. Upoznati se s vrijednošću osnovnih prefiksa i sufiksa visoke frekvencije
  5. Proširiti vokabular identifikacijom semantičkih polja s tvorbom riječi kao polazištem
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. Cintra, Luís Filipe Lindley, Nova Gramática do Português Contemporâneo, Edições João Sá da Costa, Lisboa 1984
  2. ostala obvezatna i preporučena literatura kao za "Portugalski jezik 1"
Dopunska literatura
  1. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea (2 volumes), Academia das Ciências, Verbo, Lisboa 2006

Izborni predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar