Portugalske jezične vježbe 2

Naziv
Portugalske jezične vježbe 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
36750
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je kolegija daljnje upućivanje u klase i strukturu morfoloških i morfosintaktičkih elemenata portugalskoga jezika te upoznavanje s luzofonskim izvanjezičnim fenomenima.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Razumjeti upotrebu određenoga, neodređenoga i nultoga člana
  2. Identificirati sličnosti i razlike upotrebe zamjenica u portugalskom i hrvatskom jeziku
  3. Usvojiti i razumjeti upotrebe zamjeničkih i imeničkih oblika obraćanja
  4. Kroz širenje vokabulara steći uvid u pojedine sociolingvističke fenomene luzofonske kulture i civilizacije
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. Cintra, Luís Filipe Lindley, Nova Gramática do Português Contemporâneo. (Cap. 5 e 6), Edições João Sá da Costa, Lisboa 1984
  2. ostala obvezatna i preporučena literatura kao i za "Portugalski jezik 2"
Dopunska literatura
  1. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea (2 volumes), Academia das Ciências, Verbo, Lisboa 2006

Izborni predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar