Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika

Naziv
Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
124295
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Pomoću praktičnih primjera osposobiti studente za izvođenje nastave njemačkog kao stranog jezika, u pojedinim segmentima nadređenog cilja stjecanja komunikacijske i međukulturalne kompetencije: za stjecanje pravilnog izgovora, gramatičkih struktura, vokabulara, za pojedine komunikacijske vještine, za obradu književnosti i kulturoloških sadržaja.
Sadržaj
 1. Tekst u nastavi stranog jezika: udžbenički i autentični tekstovi.
 2. Analiza udžbenika s obzirom na tipove i raznolikost vježbi i zadataka.
 3. Primjeri postupaka za usvajanje izgovora.
 4. Primjeri postupaka za usvajanje vokabulara.
 5. Analiza udžbenika s obzirom na obradu vokabulara: prezentacija, vježbanje, glosari i drugi popisi riječi.
 6. Primjeri postupaka za usvajanje gramatike.
 7. Analiza udžbenika s obzirom na obradu gramatike: prezentacija, vježbe, gramatički pregledi.
 8. Primjeri razvijanja receptivnih vještina slušanja i čitanja (primjena strategija razumijevanja pisanih i govorenih tekstova).
 9. Primjeri razvijanja produktivnih vještina kod učenika: govorne vještine.
 10. Primjeri razvijanja vještine pisanja kod učenika.
 11. Razvijanje samostalnosti kod učenika: određivanje vlastitih ciljeva učenja stranog jezika i pronalaženje putova kako ih postići (strategije pronalaženja informacija, služenja izvorima znanja i strategije učenja).
 12. Primjeri obrade književnih tekstova.
 13. Primjeri obrade kulturoloških sadržaja.
 14. Primjeri vrednovanja usmene i pisane produkcije učenika.
 15. Procjenjivanje prikladnosti nastavnih materijala i koncipiranje vlastitih.

Ishodi učenja
 1. Procijeniti pristalost nastavnih materijala
 2. Kreirati vlastite nastavne materijale, prilagođene pojedinim skupinama učenika
 3. Koncipirati obradu jedne teme na nastavi
 4. Pored jezične kompetencije razvijati kod učenika međukulturalne kompetencije
 5. Kritički analizirati vlastitu i tuđu nastavu, pojedine nastavne metode kao i interakciju s učenicima
 6. Svrsishodno se služiti medijima, uključivo i digitalnima
 7. Pripremiti i održati izlaganje o jednoj stručnoj temi
 8. Napisati kraći stručni rad
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovorno tumačenje, objašnjavanje gradiva uz pomoć prezentacije, uručaka i radnih listova, folija za grafoskop; grupni rad, individualni rad, diskusija, analiza, istraživanje, usmene i pismene domaće zadaće, referati i seminarski radovi. Korištenje računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada studenata: kontinuirano komentiranje i ocjenjivanje njihovih uradaka, ispunjavanja zadataka, aktivnosti na satu i doprinosa nastavi. Konačna se ocjena izvodi iz ocjena pojedinih zahtijevanih djelatnosti.

Obavezna literatura
 1. Heyd, G. (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.
 2. Storch, G. (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd.
 3. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (2001). Berlin usf.: Langenscheidt.
 4. Jung, Lothar (2001): 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber.
Dopunska literatura
 1. Bohn, S. (1999): Probleme der Wortschatzarbeit. Berlin usf.: Langenscheidt.
 2. Dieling/Hirschfeld (2000): Phonetik lehren und lernen. Berlin usf.: Langenscheidt.
 3. Funk/König (1991): Grammatik lehren und lernen. Berlin itd.: Langenscheidt.
 4. Häussermann/Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium.
 5. Häusler, M. (2000): Zur Entwicklung der Hörfertigkeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. U: Zagreber germanistische Beiträge 9, str. 193-205.
 6. Häusler, M. (2001): Landeskunde im fremdsprachlichen Deutschunterricht. U: Zagreber germanistische Beiträge 10, str. 93-111.
 7. Kast, Bernd (1999): Fertigkeit Schreiben. Berlin usf.: Langenscheidt.
 8. Weigmann, J. (1992): Unterrichtsmodelle für Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij