Povijest grčkoga jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja

Naziv
Povijest grčkoga jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51413
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Govorne vježbe
15

Cilj
Pregled razvoja grčkog jezika s naglaskom na historijsku sintaksu; osposobljavanje studenta za rekonstrukciju oblika u indoeuropskom prajeziku
Sadržaj
 1. Uvod u ie. lingvistiku
 2. Podjela ie. jezika
 3. Položaj grčkog među ie. jezicima
 4. Fonološki sustav grčkog jezika u poredbenopovijesnoj perspektivi
 5. Morfološke kategorije indoeuropskog prajezika očuvane u grčkom
 6. Homerska sintaksa
 7. Sintaksa grčkog jezika klasičnog razdoblja
 8. Sintaksa u helenističkom grčkom
 9. Zavisne izrične, uzročne i upitne rečenice
 10. Namjerne, posljedične i pogodbene rečenice
 11. Participi
 12. Participske konstrukcije
 13. Sintaksa infinitiva
 14. Sintaksa padeža u poredbenopovijesnoj perspektivi
 15. Sintaksa ie. pjesničkog jezika

Ishodi učenja
 1. Student prepoznaje osobitosti u razvoju grčkog jezika
 2. Student razlikuje dijalekatske oblike grčkog jezika
 3. Student je upućen u osnovnu podjelu indoeuropskih jezika
 4. Student je upoznat s osnovama historijske sintakse
Metode podučavanja
Predavanje, rekonstrukcija indoeuropskih oblika prema posvjedočenim jezicima
Metode ocjenjivanja
Student tokom semestra piše seminarski rad koji je uvjet za izlazak na ispit. Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Horrocks, G. Greek: a History of the Language and its Speakers. London & New York 1997.
 2. Matasović, Ranko: A Theory of Textual Reconstruction in Indo-European Linguistics. Frankfurt 1996.
 3. Palmer, L. R. The Greek Language. Oklahoma 1996.
 4. Sihler, Andrew L. New Comparative Grammar of Greek and Latin. New York & Oxford 1995.
 5. Kapović, Mate. Uvod u indoeuropsku lingvistiku. Zagreb 2008.
Dopunska literatura
 1. Chantraine, Pierre. Grammaire homérique. Paris 1948.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar