Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja

Naziv
Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
125471
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Razvijanje sposobnosti kulturnopovijesne analize ranonovovjekovnih književnih djela te suvremene historiografije. Interdisciplinarno povezivanje znanosti o književnosti i historijske znanosti. Pismena obrada složenijih književnopovijesnih problema na temelju literature i samostalne analize književnih tekstova. Poticanje timskog rada.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Tradicionalni kulturnopovijesni pristup hrvatskoj ranonovovjekovnoj književnosti (B. Vodnik, T. Matić, K. Georgijević): tradicionalni koncept povijesnog konteksta
 3. Novi historizam: pojmovi subverzija i integracija (containment), poetika i politika kulture
 4. Sustavna tematološka istraživanja i povijest književnosti; imagolološki pristup ranonovovjekovnoj hrvatskoj književnosti I
 5. Sustavna tematološka istraživanja i povijest književnosti; imagolološki pristup ranonovovjekovnoj hrvatskoj književnosti II
 6. Povijest Mletačke Republike i hrvatskih zemalja pod mletačkom upravom: analiza moderne historiografije I (Ch. Diehl, F. C. Lane, J. L. Norwich)
 7. Povijest Mletačke Republike i hrvatskih zemalja pod mletačkom upravom: analiza moderne historiografije II (G. Novak, L. Čoralić i dr.)
 8. Uvod u istraživanje hrvatskih ranonovovjekovnih predodžbi o Mlečanima (rad na izabranim fragmentima djela) I
 9. Uvod u istraživanje hrvatskih ranonovovjekovnih predodžbi o Mlečanima (rad na izabranim fragmentima djela) II
 10. Uvod u istraživanje hrvatskih ranonovovjekovnih predodžbi o Mlečanima (rad na izabranim fragmentima djela) III
 11. Prezentacija seminarskih istraživanja: analiza imagoteme "Mlečani" u hrvatskoj ranonovovjekovnoj književnosti I (L. Crijević Tuberon, J. Baraković)
 12. Prezentacija seminarskih istraživanja: analiza imagoteme "Mlečani" u hrvatskoj ranonovovjekovnoj književnosti II (J. Kavanjin, P. Ritter Vitezović)
 13. Prezentacija seminarskih istraživanja: analiza imagoteme "Mlečani" u hrvatskoj ranonovovjekovnoj književnosti III ( F. Grabovac, A. Kačić Miošić)
 14. Završni test ili završni esej
 15. Zaključak i evaluacija

Ishodi učenja
 1. kritička analiza historiografije (uočavanje stereotipa i ideologema);
 2. analiza književnih tekstova kao narativnih povijesnih izvora;
 3. analiza i vrednovanje pojava i procesa u hrvatskoj ranonovovjekovnoj književnosti u povijesnom kontekstu.
Metode podučavanja
Predavanja, seminarske rasprave, kritička ocjena seminarskih radova na nastavi.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje pismenih radova i sudjelovanja na nastavi, pismeni test.

Obavezna literatura
 1. Čoralić, Lovorka. Kraljica mora s lagunarnih sprudova: povijest Mletačke Republike. Samobor 2004.
 2. Diehl, Charles. Mletačka Republika. Prevela Sandra Prlenda Perkovac. Zagreb 2006.
 3. Lane, Frederic C. Povijest Mletačke Republike. S engleskoga prevela Tihomira Mršić. Zagreb 2007.
 4. Matić, Tomo. "Hrvatski književnici mletačke Dalmacije i život njihova doba". U: Iz hrvatske književne baštine. Zagreb-Slavonska Požega. 1970. Str. 17-211.
 5. Šporer, David (ur.). Poetika renesansne kulture: novi historizam.
Dopunska literatura
 1. Dukić, Davor. Tematološki ogledi. Zagreb 2008.
 2. Novak, Grga. Prošlost Dalmacije. Zagreb 2001.
 3. Norwich, John Julius. A history of Venice. New York 1989.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij