Češka književnost 20. stoljeća

Naziv
Češka književnost 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
126190
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upozoriti studente na okolnosti koje determiniraju razvoj češke književnosti 20. stoljeća, navesti ih da ih prepoznaju u konkretnom književnom korpusu te eventualno uoče kako književnost premašuje okvire toga determinizma.
Sadržaj
 1. Književna strujanja na prijelomu stoljeća, najvažniji pjesnički korpusi nastali u tom razdoblju.
 2. Anarhisti i boemi početka stoljeća.
 3. Predratna moderna ili predratna avangarda i pravci koje ona inaugurira.
 4. Reakcija na Prvi svjetski rat i tendencije češke međuratne književnosti.
 5. «Proleterska književnost», Umjetnički savez «Devětsil» i avangardna strujanja
 6. Poetizam: razvoj i žanrovi.
 7. Nadrealizam i socijalistički realizam.
 8. Veliki međuratni autorski opusi, test.
 9. Rat i poratno doba do 1948.
 10. Žanrovi 50-ih, njihovo prevladavanje i početak doba «otapanja».
 11. Zlatne šezdesete: umjetničke i ideološke tendencije.
 12. Trojna egzistencija književnosti u 70-im i 80-im: emigracija, disidentstvo, oficijelna književnost.
 13. Veliki autorski opusi druge polovice 20. stoljeća.
 14. Ispunjavanje «bijelih mjesta» u češkoj književnosti kao tendencija 90-ih godina.
 15. Proza na prijelazu u 21. stoljeće kao reprezentativni nacionalni korpus, test.

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati različita razdoblja i elemente češke kulture 20. stoljeća.
 2. Student će moći izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, stilskih i društveno povijesnih srodnosti i razlika u razvoju češke književnosti 20. stoljeća.
 3. Studenti će moći primijeniti naučeni književnokritički aparat i temeljna književnopovijesna znanja u analizi i tumačenju čeških književnih djela 20. stoljeća.
 4. Student će moći izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja, pojedinih autorskih korpusa i pojedinih književnih djela češke književnosti 20. stoljeća.
 5. Studenti će moći kritički prosuđivati pojedine češke književne pojave 20. stoljeća u odnosu na povijesni kontekst.
 6. Studenti će moći pismeno i usmeno izraziti prosudbu o književnopovijesnim i književnim tekstovima 20. stoljeća.
Metode podučavanja
Predavanja Seminari Studentsko izlaganje referata Razgovor i diskusija o referatu Pisanje seminarskih radova
Metode ocjenjivanja
Izlaganje referata, seminarski rad Pismene provjere znanja - testovi tijekom semestra Usmeni ispit nakon apsolviranja kolokvija

Obavezna literatura
 1. Dějiny české literatury 4 (1995), ur. Z. Pešat i E. Strohsová, Praha.
 2. Dějiny české literatury 4 (1995), ur. Z. Pešat i E. Strohsová, Praha.
 3. Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl (1992), ur. Jiřina Táborská i Milan Zeman, Praha.
 4. Český Parnas. Vrcholy literatury 1970 – 1990 (1993), ur. Jiří Holý, Praha.
 5. Kožmín, Zdenĕk (1998): Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti, Brno.
 6. Lehar, J. i sur. (1998): Česká literatura od počátků k dnešku, Praha.
Dopunska literatura
 1. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 1 (A-G) (1985), 2/I (H-J), 2/II (K-L) (1993), 3/I (M-O), 3/II (P-Ř) (2000), 4/I (S-T), 4/II (U-Ž) (2008), Praha.
 2. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl I a II, (1995, 1998), ur. P. Janoušek, Praha.
 3. Slovník české prózy 1945-1994 (1994), ur. B. Doukopil i M. Zelinský, Ostrava.
 4. Slovník literárních směrů a skupin (1983), ur. Štěpán Vlašín, Praha.
 5. Zlatna knjiga češkoga pjesništva (2003), sastavio Dušan Karpatský, Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar