Češka književnost do kraja 19. stoljeća

Naziv
Češka književnost do kraja 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
126191
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s najmarkantnijim i najplodnijim razdobljima češke kulture i književnosti do kraja XIX. stoljeća te ih navesti da ih pokušaju konfrontirati s raznim ideološkim, misaonim, vjerskim determinantama doba u kojem su nastale.
Sadržaj
 1. Doba staroslavenske i latinske pismenosti
 2. Nastanak književnosti na češkom jeziku i njezin razvoj
 3. Književnost husitskog razdoblja
 4. Humanizam
 5. Barok
 6. Opća obilježja narodnog preporoda, rani preporod, test
 7. Jungmannovska epoha u narodnom preporodu
 8. Romantizam i Karel Hynek Mácha
 9. Preporodno kazalište, preporodna satira (J. K. Tyl, K. H. Borovský)
 10. Vrhunci preporodne književnosti u vrijeme Bachova apsolutizma (K. J. Erben, B. Němcová)
 11. Realizam na tragu Mája
 12. Jan Neruda
 13. Ruchovci i lumírovci
 14. Čech-Vrchlický-Zeyer, test
 15. Češka moderna 90-ih

Ishodi učenja
 1. Student će moći izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja, pojedinih autorskih korpusa i pojedinih književnih djela češke književnosti do kraja 19. stoljeća.
 2. Studenti će moći kritički prosuđivati pojedine češke književne pojave do kraja 19. atoljeća u odnosu na povijesni kontekst.
 3. Studenti će moći pismeno i usmeno izraziti prosudbu o književnopovijesnim i književnim tekstovima do kraja 19. stoljeća.
 4. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati različita razdoblja i elemente češke kulture do kraja 19. stoljeća.
 5. Student će moći izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, stilskih i društveno povijesnih srodnosti i razlika u razvoju češke književnosti do kraja 19. stoljeća.
 6. Studenti će moći primijeniti naučeni književnokritički aparat i temeljna književnopovijesna znanja u analizi i tumačenju čeških književnih djela do kraja 19. stoljeća.
Metode podučavanja
Predavanja Seminari Studentsko izlaganje referata Razgovor i diskusija o referatu Pisanje seminarskih radova
Metode ocjenjivanja
Izlaganje referata, seminarski rad Pismene provjere znanja - testovi tijekom semestra Usmeni ispit nakon apsolviranja kolokvija

Obavezna literatura
 1. Dĕjiny české literatury I (1959), ur. Felix Vodička, Praha.
 2. Dĕjiny české literatury II (1960), ur. Felix Vodička,Praha.
 3. Dĕjiny české literatury III (1961), ur. Miloš Pohorský, Praha.
 4. Karpatský, D. (1975): «Češka književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knj. 7, Zagreb.
 5. Lehar, J. i sur. (1998): Česká literatura od počátků k dnešku, Praha.
 6. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 1 (A-G) (1985), 2/I (H-J), 2/II (K-L) (1993), 3/I (M-O), 3/II (P-Ř) (2000), 4/I (S-T), 4/II (U-Ž) (2008), Praha.
Dopunska literatura
 1. Černý, V. (1996): Až do předsínĕ nebes, Praha.
 2. Macura, V. (1995): Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ, Jinočany.
 3. Macura, V. (1995): Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ, Jinočany.
 4. Novák, A. (1936-39): Přehledné dějiny literatury české, Olomouc.
 5. Zlatna knjiga češkoga pjesništva (2003), sastavio Dušan Karpatský, Zagreb
 6. Slovník literárních smĕrů a skupin (1983), ur. Štĕpán Vlašín, Praha.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar