Pragmatika južnoslavenskih jezika

Naziv
Pragmatika južnoslavenskih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125446
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij je osmišljen u dva dijela. Prvi ciklus predavanja i seminara posvećen je obrađivanju temeljnih pragmatičkih (pragmalingvističkih) pojmova i teorija: predmet bavljenja i ciljevi (jezične) pragmatike; položaj pragmatike u odnosu na druge lingvističke discipline; jezične forme i funkcije; odnos jezika i konteksta; deiksa; govorni činovi; konverzacijska implikatura; presupozicija; pragmemi. Drugi ciklus predavanja i seminara posvećen je odnosu između gramatike i pragmatike, koji se problematizira kroz prizmu bavljenja gramatičkom i semantičko-pragmatičkom kategorijom određenosti i neodređenosti u južnoslavenskim jezicima. Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim pragmatičkim pojmovima i teorijama te ukazivanje na važnost uloge pragmatičkog pristupa za postizanje cjelovitog gramatičkog opisa.
Sadržaj
 1. • upoznavanje studenata sa strukturom kolegija, obavezama i ispitnom literaturom • pragmatika – predmet bavljenja, definicija, ciljevi • odnos pragmatike i semantike te drugih lingvističkih disciplina
 2. • transakcijska i interakcijska funkcija jezika • jezične forme: govoreni i pisani tekst • rečenica i iskaz • uloga konteksta u interpretaciji diskursa
 3. • deiksa – reflektiranje odnosa između jezika i konteksta • filozofski i lingvistički pristup deiksi • organizacija i tipovi deikse • upotreba deiktičnih izraza
 4. • govorni činovi • teorija govornih činova (Austin, Grice, Searle) • analiza diskursa i analiza konverzacije
 5. • konverzacijska implikatura • model funkcioniranja i karakteristike konverzacijske implikature • temeljne konverzacijske maksime • konvencionalne i nekonvencionalne implikature
 6. • semantička i pragmatička presupozicija • teorija identifikacije presupozicije • presupozicijski okidači
 7. • pragmem kao hijerarhijski najniža jedinica pragmatičkog opisa • definicija i kategorizacija pragmema
 8. • odnos pragmatike i gramatike • određenost i neodređenost kao gramatička i semantičko-pragmatička kategorija • tradicionalni i suvremeni pristupi određenosti i neodređenosti
 9. • problemi postavljanja definicije određenosti i neodređenosti • primarna i sekundarna određenost i neodređenost • sredstva iskazivanja određenosti i neodređenosti u južnoslavenskim jezicima
 10. • određenost i neodređenost kao skalarni koncepti • sinkronijski pristup: semantičko-pragmatička podobiljžja određenosti i neodređenosti • dijakronijski pristup: rađanje i „životni ciklus“ člana
 11. • primarna određenost i neodređenost u južnoslavenskim jezicima • pridjevski vid u zapadnojužnoslavenskim jezicima • član u istočnojužnoslavenskim jezicima
 12. • sekundarna određenost i neodređenost u južnoslavenskim jezicima: • modificiranost i određenost/neodređenost imenica • informacijska struktura iskaza i određenost/neodređenost
 13. • leksičko-gramatička sredstva iskazivanja određenosti i neodređenosti • vlastita imena i pitanje inherentnosti njihova određenog statusa
 14. • odnos posvojnosti i kategorije određenosti i neodređenosti • određenost i neodređenost u interakciji s drugim gramatičkim kategorijama • odnos među sekundarnim sredstvima iskazivanja određenosti i neodređenosti u južnoslavenskim jezicima
 15. • zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pragmalingvističke pojmove
 2. Objasniti mjesto pragatike među drugim lingvističkim disciplinama (pogotovo u odnosu na semantiku)
 3. Objasniti i primijeniti metode proučavanja jezika u upotrebi
 4. Nabrojati i opisati jezične forme i funkcije te objasniti odnos između jezika i konteksta
 5. Definirati i objasniti pragmalingvističke pojmove: deiksa; govorni čin; konverzacijska implikatura; presupozicija, pragmem
 6. Opisati odnos između pragmatike i gramatike te objasniti važnost pragmatičkog pristupa gramatičkim kategorijama
 7. Primijeniti stečena teorijska znanja u pragmalingvističkoj analizi primjera na južnoslavenskim jezicima
 8. Procijeniti vlastite interese i kompetencije
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Levinson, Stephen C. (1983): Pragmatics. Cambridge University Press. (izabrana poglavlja)
 2. Brown, Gillian; Yule, George (1983): Discourse analysis. Cambridge University Press, str. 1−68.
 3. Glovacki-Bernardi, Z. et al. (2002): Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, str. 245−263.
 4. Pintarić, Neda (2002): Pragmemi u komunikaciji. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (izabrana poglavlja)
 5. Pranjković, Ivo (2000): Izražavanje neodređenosti/određenosti imenica u hrvatskome jeziku. Riječki filološki dani. Zbornik radova 3. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. 343−349.
 6. Milica, Mirkulovska (2008): Definiteness in Macedonian with some parallels in Bulgarian. http://www.manu.edu.mk/cal/Morpho-syntactic%20similarities/002_Mirkulovska.pdf
Dopunska literatura
 1. Станковић, Бранимир (2009): О одређености као категорији именица у српском језику. Савремена проучавања језика и књижевности. књ. 1 Крагујевац: ФИЛУМ. str. 139−149.
 2. Тrenkić, Danijela (2004): Definiteness in Serbian/Croatian/Bosnian and some implications for the general structure of the nominal phrase. Lingua. 114. Portsmouth: University of Portsmouth. 1401–1427.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij