Prava djeteta u odgoju i obrazovanju

Naziv
Prava djeteta u odgoju i obrazovanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117646
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s konceptom prava djeteta, posebice s pravom na odgoj i obrazovanje kao pretpostavkom uživanja svih drugih prava; izgraditi stav o važnosti poštivanja, zaštite i promicanja prava djeteta na obrazovanje; razvijati svijest o osobnoj i profesionalnoj odgovornosti u pogledu prepoznavanja i uklanjanja svih oblika diskriminacije u obrazovanju; osposobiti za rad u području odgoja i obrazovanja za prava djeteta.
Sadržaj
 1. Uvod (upoznavanje studenata s kolegijem – cilj kolegija, sadržaji, način rada, literatura; zadaci obrazovanja pedagoga za prava djeteta; dugoročni i kratkoročni ciljevi obrazovanja za prava djeteta).
 2. Povijest djetinjstva i slika djeteta.
 3. Koncept prava djeteta (određenje prava djeteta, potrebe i želje, vrste potreba djeteta, međunarodni simboli prava djeteta, vrste prava – prava opstanka, razvojna prava, zaštitna prava i prava sudjelovanja; primjeri ugrožavanja pojedinih prava djeteta; Roditelji, učitelji i lokalna zajednica u zaštiti i promicanju prava djeteta)
 4. Konvencija o pravima djeteta i drugi međunarodni i domaći instrumenti kojima se reguliraju temeljna prava djeteta (Deklaracija o ljudskim pravima, Deklaracija o pravima djeteta, Konvencija o pravima djeteta, Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava, Ustav RH, Obiteljski zakon).
 5. Stanje prava djeteta u svijetu i u RH početkom 21. stoljeća.
 6. Odgoj u skladu s pravima djeteta (pravo na igru, obiteljski odgoj, odgoj u ustanovi).
 7. Prava djeteta na odgoj i obrazovanje (dostupnost i kvaliteta odgoja i obrazovanja, pravo djeteta na odgoj i obrazovanje u međunarodnim i domaćim dokumentima, šest obrazovnih ciljeva na svjetskoj razini do 2015., obilježja najuspješnijih obrazovnih sustava, ključne kompetencije danas).
 8. Prava djeteta u sustavu obrazovanja (demokratizacija odgoja i obrazovanja i prava djeteta, škola u kojoj se uživaju, štite i promiču prava djeteta, različiti oblici diskriminacije u obrazovanju, prava i odgovornosti djeteta unutar sustava odgoja i obrazovanja).
 9. Pravo djeteta na pismenost i pristup informacijama – granice i odgovornosti (pismenost za 21. stoljeće, obiteljska pismenost i zadovoljavanje djetetovih potreba za čitanjem i informacijama, pravo djeteta na informacije iz različitih izvora).
 10. Pravo djeteta na sudjelovanje - temelj suvremenih metoda rada u školi (Hartova ljestvica sudjelovanja, redefiniranje uloge učenika u svijetlu Konvencije o pravima djeteta, aktivne metode rada u školi - put odgoja i obrazovanja za aktivno sudjelovanje u zajednici).
 11. Odgoj i obrazovanje za prava djeteta.
 12. Pravo djeteta na zaštitu od nasilja u školi.
 13. Pravobranitelj (ombudsman) u zaštiti prava djeteta.
 14. Etika pedagoškog (učiteljskog) poziva i prava djeteta: profesionalna etika, poštivanje prava djeteta – nediskriminacija, povjerljivost, tajnost podataka, poštivanje učenikove obitelji, etički kodeks pedagoga (učitelja).
 15. Etika istraživanja s djecom. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Analizirati poziciju djeteta u povijesnom i društvenom kontekstu.
 2. Navesti prava djeteta prema Konvenciji o pravima djeteta.
 3. Generalizirati stanje prava djeteta u RH.
 4. Prepoznati situacije ugrožavanja prava djeteta.
 5. Razvijati ponašanje kojim se poštuju prava djeteta.
 6. Definirati pravo djeteta na odgoj i obrazovanje te ilustrirati primjerima četiri područja tog.
 7. Obrazložiti moguće situacije ugrožavanja prava djeteta u odgoju i obrazovanju te preporučiti načine njihova uklanjanja.
 8. Organizirati odgojno-obrazovni rad u skladu s pravima djeteta.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, radionice, vježbe, samostalni rad.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave – 10 bodova (do tri izostanka). Seminarski rad: izvrstan (20 bodova) vrlo dobar (15 bodova) dobar (10 bodova) dovoljan (5 bodova) nedovoljan (0 bodova) Zadaća 1: Pretraživanje internet stranice na temu prava djeteta na obrazovanje (uvjet za potpis, bez bodova) Zadaća 2: Izrada pojednostavljene Konvencije (uvjet za potpis, bez bodova) Zadaća 3: izrada didaktičkog sredstva namijenjenog učenju o pravima djeteta (5 bodova) Zadaća 4: Prijevod ili izrada mape (portfolia na određeni aspekt prava na obrazovanje) (20 bodova) Završni ispit (za pozitivnu konačnu ocjenu uvjet je dobiti na ispitu prolaznu ocjenu): izvrstan (45 bodova) vrlo dobar (40 bodova) dobar (35 bodova) dovoljan (30 bodova) Konačna ocjena: 60-69 bodova – dovoljan (2) 70-79 bodova – dobar (3) 80-89 bodova – vrlo dobar (4) 90-100 bodova – izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Ajduković, M., Kolesarić, V. (ur.) (2003) Etički kodeks istraživanja s djecom. Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži: Vijeće za djecu Vlade RH.
 2. Bašić, S. (2011) (Nova) slika djeteta u pedagogiji djetinjstva. U:. Maleš, D. (ur.) Nove paradigme ranog odgoja. Zagreb: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, str. 19-38.
 3. Koren, M. (2005) Ljudska prava djece – pravo na informaciju. Dijete i društvo. 6:2, str. 267-286.
 4. Konvencija o pravima djeteta.
 5. Maleš, D. (2002) Obrazovanje – osnovno ljudsko pravo. Napredak. 143:4. str- 389-402.
 6. Maleš, D.; Milanović, M.; Stričević, I. (2003.) Živjeti i učiti prava. Odgoj za ljudska prava u sustavu predškolskog odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo, 298 str.
 7. Maleš, D., Stričević, I. (2004) Roditelji i prava djeteta. Zagreb: Udruženje Djeca prva.
 8. Pismenost za 21. stoljeće. Zrno. 22 (97-98), 2-35.
 9. Preporuka europskog parlamenta i savjeta od 18. prosinca 2006. o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (2006/962/EC)1 Europski parlament i Vijeće Europe.
 10. Širanović, A. (2012) Pravo na obrazovanje između zakonske regulative i prakse. U: Nikolić, M. (ur.) Unapređenje kvalitete života djece i mladih 2012. Tuzla: OFF-SET, 63-73.
Dopunska literatura
 1. Leach, P. (2003) Prvo djeca. Zagreb: Algoritam.
 2. Flekkoy, M.G.; Kaufman, N.H. (1997) The Participation Rights of the Child. London: Jessica Kingsley Publication.
 3. Hart, S. et al. (eds.) (2001) Children's Rights in Education. London: Jessica Kingsley Publication.
 4. Maleš, D. i Stričević, I. (priredile) (2003.) Mi poznajemo i živimo svoja prava. Priručnik za odgoj i obrazovanje o pravima djeteta u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga, 299 str.
 5. xxx (1999) Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava. Zagreb: Vlada Republike Hrvatske.
 6. O'Neill, T. ; Zinga, D. (eds) (2008) Children's Rights. Multidisciplinary approaches to participation and protection. Toronto: University of Toronto Press Incorporated.
 7. Tomasevski, K. (2006) Human Rights Obligations in Education: The 4-A Scheme. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar