Pravogovor u nastavi

Naziv
Pravogovor u nastavi
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118123
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s obilježjima verbalnog komuniciranja, osobito s naglasnim sustavom hrvatskoga standardnog jezika. Poučite studente kako da naglasna pravila primjenjuju u svakodnevnoj javnoj govorenoj komunikaciji.
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Verbalna i neverbalna komunikacija (sporazumijevanje), uvjeti uspješne komunikacije
 2. 2. tjedan: Jezične djelatnosti (vještine, sposobnosti) – slušanje, govorenje, čitanje, pisanje, razumijevanje
 3. 3. tjedan: Hrvatski jezik (idiolekt, sociolekt, mjesni govor, dijalekt, narječje, standardni jezik)
 4. 4. tjedan: Hrvatski standardni jezik, obilježja – autonomija, norma, polifunkcionalnost, gipka postojanost
 5. 5. tjedan: Hrvatski standardni jezik – jezični priručnici (rječnik, gramatika, pravopis, pravogovorni priručnik)
 6. 6. tjedan: Vrednote govorenoga jezika 1. (intonacija, boja glasa, intenzitet), uočavanje i označavanje vrednota govorenoga jezika
 7. 7. tjedan: Vrednote govorenoga jezika 2 (tempo, pauza, geste, mimika, stvarni kontekst), uočavanje i označavanje vrednota govorenoga jezika; pogreške koje govor čine netečnim
 8. 8. tjedan: Glasovi hrvatskoga jezika, pravilan izgovor glasova, glasovne promjene u hrvatskom jeziku (nepostojano a, pokretni samoglasnik, prijeglas, zijev, asimilacije, vokalizacija, jotacija, sibilarizacija, palatalizacija)
 9. 9. tjedan: Naglasak, uloga naglaska u jeziku, toničke i atoničke riječi
 10. 10. tjedan: Izgovor naglasaka (obilježja) i zanaglasne dužine
 11. 11. tjedan: Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika, pravila naglašavanja
 12. 12. tjedan: Izgovaranje i označavanje naglasaka u riječi, rečenici, tekstu
 13. 13. tjedan: Naglasni tipovi, enklitike – proklitike, naglasne cjeline, prijelaz naglaska na proklitiku
 14. 14. tjedan: Odstupanja u naglasaku javnihgovornika

Ishodi učenja
 1. Razumjeti obilježja uspješne verbalne i neverbalne komunikacije i znati ih primijeniti u konkretnim govorenim i pisanim ostvarenjima.
 2. Razumjeti, znati razlikovati i primijeniti jezične djelatnosti (slušanje, govorenje, čitanje, pisanje i razumijevanje), obilježja govorenog i pisanog teksta.
 3. Znati razliku i moći pravilno oblikovati govoreni i pisani tekst.
 4. Razumjeti i znati primijeniti znanja o obilježjima hrvatskoga jezika, osobito hrvatskoga standardnog jezika, o glasovima i glasovnim promjenama u hrvatskome standardnom jeziku, o vrednotama govorenog jezika.
 5. Razumjeti i znati obilježja i pravila naglašavanja riječi u hrvatskome standardnom jeziku.
 6. Moći pravilno izgovoriti naglašene riječi, označiti naglaske u tekstu, prepoznati naglaske hrvatskoga jezika.
 7. Moći poučavati nastavne jedinice kojima je tema naglasak u hrvatskome jeziku.
 8. Znati naglasna obilježja hrvatskih dijalekata.
 9. Moći pravilno izgovoriti zanaglasnu dužinu i znati je pravilno primijeniti.
Metode podučavanja
usmeno podučavanje, vježbe čitanja i govorenja, analiza vlastitog i tuđeg govora
Metode ocjenjivanja
Usmeno i pismeno ispitivanje Na ocjenu utječu: pohađanje nastave – 25%, izrada i prezentacija pravogovorne vježbe – 12,5% usmeni i pismeni ispit – 62,5%

Obavezna literatura
 1. P. Garde (1993), Naglasak, Zagreb, Školska knjiga
 2. V. Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Novi liber, bilo koje izdanje
 3. V. Anić, Rječnik stranih riječi, Zagreb: Novi liber, bilo koje izdanje
 4. S. Težak i S.Babić: Gramatika hrvatskoga jezika: priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb: Školska knjiga, bilo koje izdanje (izabrani dijelovi)
 5. S. Vukušić, I. Zoričić (2007) Naglasak u hrvatskome književnom jeziku, Zagreb, Globus (izabrani dijelovi)
Dopunska literatura
 1. N. Novaković (1980), Govorna interpretacija umjetničkoga teksta, Zagreb: Školska knjiga
 2. Glasoviti govori, Naklada Zadro, Zagreb 1999.
 3. S. Vukušić, Naglasno normiranje, Jezik, 37 (1989-1999), 2., str. 48-53
 4. S. Vukušić, Iz povijesti hrvatskoga naglašavanja, Jezik, 43 (1995/1996), 3, str. 103-107

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij