Predaja kao usmenoknjiževni žanr

Naziv
Predaja kao usmenoknjiževni žanr
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118124
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente i studentice sa žanrovskim karakteristikama predaja, konstituiranjem tog žanra u hrvatskoj znanosti i metodološki ih osposobiti za samostalno terensko istraživanje.
Sadržaj
 1. Žanrovski sustav usmene književnost s posebnim osvrtom na mjesto predaje u tom sustavu. Upute i savjeti za za samostalan istraživački rad koji će rezultirati seminarskim radom.
 2. Konstituiranje žanra predaje u domaćoj i inozemnoj znanstveno misli. Predaja u usporedbi s bajkom, vjerovanjem, legendom, tzv. urbanim legendama, svakodnevnim pričama (pričama iz života). Suvremene predaje.
 3. Tri oblika predaje: memorat, fabulat, kronikat. Status pojedinih oblika. Kompozicija predaje i stilski kompleks. Tematska podjela: povijesne predaje, demonološke/mitske, etiološke predaje. Terminološki problemi i preklapanja.
 4. Povijesne predaje. Teme i motivi ('rodovske' predaje, lik mitskog vladara, predaje o kolektivnom ubojstvu itd.)
 5. Demonološke/mitske predaje. Fenomen nadnaravnosti/onostranosti u žanru predaje. Nadnaravna bića, bića s nadnaravnim sposobnostima i nadnaravne pojave. Mitski elementi. Apotropejski sustav i oblici u kojima se pojavljuje.
 6. Vile i vilinsko. Izgled, djelovanje i identitet. Vilenica. Suđenice.
 7. Orko (lorko, mrak), mračnjaki, macić (malik, macmolić), nevidinčići, mora, mogut. Izgled, djelovanje, narativna plodnost. Vraćanje mrtvih (od vukodlaka do mrtvih autostopistica), svečnjaki,, vragi, kvatri, kolera, kuga i dr. Zakopano blago i motiv zmije.
 8. Krsnik (kršnjak, grišnjak). Zaštitnik i liječitelj. Borbe s štrigunima. Mitološki tragovi, suvremene preoblike.
 9. Predaje u etnografskim monografijama (način predstavljanja, zapisivanja, terminološke odrednice) (J. Lovretić/ B. Jurić, F. Ivanišević, M. Lang)
 10. Motivi usmenih predaja u pisanoj književnosti na izabranim primjerima, (npr. P. Zoranić, M. Držić, B. A. Krčelić, Annue D. Jarnević, A. Šenoa, Đ. Sudeta, D. Šimunović, J. Kaštelan)
 11. Predajni elementi u suvremenoj književnosti ( npr. P. Gudelj, D. Načinović, M. Jergović, J. Mlakić, K. Novak)
 12. Predaje, pamćenje i grad I. (Zagreb u predajama, izvanučionička nastava)
 13. Predaje, pamćenje i grad II. (Zagreb u predajama, izvanučionička nastava)
 14. Prezentacije studentskih istraživanja i seminarskih radova, komentari i rasprave.
 15. Prezentacije studentskih istraživanja i seminarskih radova, komentari i rasprave.

Ishodi učenja
 1. Očekuje se da studenti nakon odrađenih svih obaveza na ovom kolegiju i položenog ispita mogu: - pravilno tumačiti i interpretirati žanrove usmene proze i mjesto predaje unutar njih
 2. opisati, pravilno tumačiti, intepretirati i sintetizirati različite istraživačke aspekte (filološki, folkloristički, antropološki)
 3. izdvojiti, analizirati i klasificirati predaje
 4. osmisliti i samostalno, nakon seminarskih vježbi, izraditi plan terenskog istraživanja
 5. definirati teorijska polazišta svog istraživanja
 6. argumentirati izbor istraživačkih metoda
 7. napraviti istraživanje (pronaći i izabrati kazivače ili kazivačice, snimiti i, prema pravilima struke, transkribirati materijal)
 8. analizirati snimljeni materijal s jednog aspekta ili interdisciplinarno
 9. izraditi seminarski rad u kojem će se opisati i pokazati rezultati istraživanja (teorijska polazišta, izbor metoda, snimljeni i transkibirani materijal, analiza tog materijala i komparacija s prethodnim istraživanjima)
Metode podučavanja
predavačka metoda, induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, rasprava, izvanučionička nastava (nastava na terenu), samostalno istraživanje i učenje
Metode ocjenjivanja
U ocjenu ulazi redovito pohađanje nastave i aktivnost na nastavi, izlaganje u okviru seminarskih skupina, seminarski rad (istraživanje i pisana izvedba) i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. V. Biti, Bajka i predaja. Povijest i pripovijedanje. Zagreb. 1981.
 2. M. Bošković-Stulli, “Narodna predaja – Volksagge kamen spoticanja u podjeli vrste usmene proze, u: M. Bošković-Stulli, Usmena književnost kao umjetnost riječi, Zagreb, 1975; 121 – 136
 3. M. Bošković-Stulli, Priče i pričanje, Stoljeća usmene hrvatske proze, Zagreb, 2006. (1. izd, 1997.)
 4. M. Bošković-Stulli, Pjesme, priče, fantastika. Zagreb, 1991, (posebno radovi: Priče o kolektivnom ubojstvu, Predaje o vješticama i njihovi progoni u Hrvatskoj. Fantastika u usmenoj prozi – kazivanja Srba iz Hrvatske)
 5. Lj. Marks. „Usmena tradicija o gradu Zagrebu u Šenoinom djelu“. Narodna umjetnost , 33/1 1996, 113 - 133
 6. D. Zečević, “Usmene predaje kao književna organizacija čovjekovog doživljavanja povijesti i prirode”. u: Divna Zečević, Književnost na svakom koraku. Studije i članci. Zagreb. 1986., 167 – 210
 7. E. Rudan, „Authentication formulae in demonological legends“, Narodna umjetnost, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 4 31/1, 2006., 89-111
Dopunska literatura
 1. A. Batinić. Sjećanje i pamćenje u ogulinskim predajama i legendama. Prostor i oblikovanje lokalnog identiteta. Dani Hvarskog kazališta. Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu. 37/1 2011. 135 - 144
 2. V. Belaj. Hod kroz godinu. 2. dop. izd. Zagreb. 2008.
 3. M. Bošković-Stulli, “Odnos kmeta i feudalca u hrvatskim usmenim predajama, i: More u hrvatskim mitskim usmenim predajama”. u: Usmeno pjesništvo u obzorju književnosti, Zagreb, 1984.
 4. Z. Čiča, Vilenica i vilenjak : sudbina jednog pretkršćanskog kulta u doba progona vještica, Zagreb, 2002.
 5. L. Dégh, Legend and Belief. Dialectics of a folklore genre. Bloomington and Indianapolis, 2001.
 6. M. Dragić, Deset kamenih mačeva, “Mala nakladna kuća Sveti Jure, Baška Voda 1999.
 7. Z. Karanović, Zakopano blago. Život i priča, Novi Sad, 1989.
 8. R. Katičić. Božanski boj. Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb. 2008.
 9. I. Lozica: “Dva demona. Orko i macić.” u: I. Lozica, Poganska baština. Zagreb. 2002. 1 - 41
 10. S. Marjanić, Zaštitna sredstva protiv more kao žensko-niktomorfnog demona. Treća 2. 1999. 55 - 71
 11. Lj. Marks, Stilografija usmene proze suvremenih zapisa. (doktorski rad). Zagreb. 1996.
 12. Lj. Marks. Vekivečni Zagreb. Zagrebaček priče i predaje. Zagreb. 2000.
 13. Lj. Marks, „Povijest i fikcija u konavoskim predajam i legendama“. Narodna umjetnost, 35/1, 1998, 157 -185
 14. A. Perinić Lewis. Da ti rečem povijest! Usmene predaje o doseljenju i povijesnim događajima na otoku Hvaru. Zbornik za narodni život i običaje 56 2012. 73 - 94
 15. E. Rudan. Predaje o vraćanju mrtvih - analiza narativne plodnosti. Zbornik za narodni život i običaje 56 2012. 17 - 72
 16. E. Rudan. Kljuka or about the impotence, legends and antithesis. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 48/1, 2011. 129 - 145

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij