Češke jezične vježbe III.

Naziv
Češke jezične vježbe III.
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51868
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Ponavljanje osnovnih pravopisnih pravila. Tekst: Mám rád změnu Konverzacija. Prijedlozi i glagoli s akuzativom. Ak sg. i plurala kod svih promjenjivih vrsta riječi. Vježbanje gradiva.
 2. Jednačenje po zvučnosti, mě vs. mně /Suglasnici i samogasnici u jedno/dvosložnim riječima Tekst: Rodina a příbuzní Rodbinski odnosi Pravilno stupnjevanje pridjeva i priloga Vježbanje gradiva.
 3. Izabrane i njima srodne riječi, pisanje iza «b» /Korelacija zvučnosti Tekst: Langer: O pražských vodnících Likovi u pričama Nepravilno stupnjevanje pridjeva i priloga Veznici:ale, než, buď- nebo. Vježbanje gradiva.
 4. Izabrane i njima srodne riječi, pisanje iza «l» /Intonacija upitne rečenice i odgovora Tekst: Co s volným časem? Slobodno vrijeme Diskusija Kondicional. Negacija. Pogodbene rečenice s kdyby. Red riječi. Vježbanje gradiva.
 5. Provjera znanja. /Dugi samoglasnici i suglasnici Tekst: Werich: Vždy s úsměvem Pozivi- prihvaćanje i odbijanje Nom. sg. i pl. kod svih promjenjivih vrsta riječi. Izbor tvorbe pridjeva od imenica. Vježbanje gradiva.
 6. Izabrane i njima srodne riječi, pisanje iza «m» /Korelacija kvantitete Tekst: Máme hosty Společenský styk Društveni odnosi Diskusija Razlikovanje roda kod imenica. Ponavljanje. Kontrolni test.
 7. Izabrane i njima srodne riječi , pisanje iza «p» /Vježbe i ponavljanje gradiva Tekst: Co si dáme k večeři? U restoranu - naručivanje Prijedlozi i glagoli s dativom. Dativ sg. i pl. kod svih promjenjivih vrsta riječi. Osobne zamjenice iza prijedloga. Vježbanje gradiva.
 8. Izabrane i njima srodne riječi, pisanje iza «s» Vježbe i ponavljanje gradiva Tekst: Křesťan, R. Zkušenosti z nočního života Češka prehrana Diskusija Modalni glagoli: mít, dát si Izbor tvorbe imenica od pridjeva. Red riječi. Prijedlozi: NA- DO- K. Vježbanje gradiva.
 9. Provjera znanja. /Diftong - ou Tekst: Všude dobře, doma nejlépe.. Čestitanje i izražavanje sućuti Prijedlozi i glagoli s lokativom. Lok. sg. i pl. kod svih promjenjivih vrsta riječi. Vježbanje gradiva.
 10. Izabrane i njima srodne riječi, pisanje iza «v»/Meki suglasnici Tekst: K. Čapek: Pohádka o psím ocásku Prepričavanje tekstova Relativne (odnosne) rečenice s který. Red riječi. Pokazne zamjenice: ten (tento, tenhle) i onen. Morfološka analiza rečenice. Vježbanje gradiva.
 11. Izabrane i njima srodne riječi, pisanje iza «z» /Spojení bě, pě, vě, mě Tekst: Baťa a Zlín Prepričavanje tekstova Diskusija Prijedlozi i glagoli s genitivom Gen sg. i pl. kod svih promjenjivih vrsta riječi. Vježbe i ponavljanje gradiva. Kontrolni test.
 12. Provjera znanja. /Korelacija mekoće Tekst: Jaké dovolené dáváte přednost? Prijevoz Diskusija Glagoli kretanja: jít-chodit jet- jezdit. Prijedlozi: PŘI- ZA- PO- V – U Morfološka analiza rečenice. Vježbanje gradiva.
 13. Zarez u rečenici - osnove /Vježbe u rečenicama Tekst: Čapek, K: O Cestování Prepričavanje tekstova Red riječi. Imenice tipa: předseda, soudce. Tvorba glagola od imenica –izbor. Morfološka analiza rečenice. Vježbanje gradiva.
 14. Ponavljanje Tekst iz novina Diskusija Morfološka analiza rečenice. Ponavljanje i vježbanje gradiva.
 15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja student će moći nabrojiti sve izabrane riječi i primijeniti ih u praksi
 2. Prepoznavati, razlikovati i primjenivati složenije deklinacijske oblike imenica, pridjeva i zamjenica i primjenivati kompraciju pridjeva i priloga..
 3. Primjenivati leksik potreban za napredniju konverzacija i pisanje
 4. Student će moći ispravno čitati i prepri č avati tekstove.
 5. Čitati i slušati s razumijevanjem i objašnjavati tekstove na češkom jeziku.
Metode podučavanja
Interaktivna nastava, kombinacija različitih metoda: poučavanje i izravno i vođeno, dijaloge, rasprava i razgovor, rad u grupi i individualno, izlaganja, diktati (i internet i klasični tip), lektira (samostalni rad), govorne viježbe, svrhovito slušanje (izvorne pjesme) i razumjevanje, provjera razumjevanja, praćenje rada svakog studenta i davanje povratnih informacija
Metode ocjenjivanja
Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (provjera gramatike) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskih vještina).

Obavezna literatura
 1. Adamec, P a Trnková, A. (1966): Krátký kurs české výslovnosti, Praha.
 2. Bednářova, I. a Pintarová, M. (1996): Communicative Czech (Intermediate Czech), EKON Jihlava.
 3. Ribarova, Z. i Ribarova S. (2015): Češka gramatike s vježbama, Porfirogenet, Zagreb.
 4. Rešová, I. (2005): Communicative Czech (Intermediate Czech) Workbook,Brno.
 5. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Confetová, H. (1995): Seznam nejfrekventovanějších českých sloves, Praha.
 2. Karlík, P. Nekula, M. Rusínová, Z. (2000): Příruční mluvnice češtiny, Praha.
 3. kol., (2001): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha.
 4. kol., (1993): Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha
 5. Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
 6. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
 7. Trnková, A. (1994): Textová cvičebnice českého jazyka II., Praha.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar