Pregled židovske povijesti do kraja XVIII. st.

Naziv
Pregled židovske povijesti do kraja XVIII. st.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94478
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s periodizacijom i regijama židovske postbiblijske povijesti od pojave Rima na Bliskom istoku, židovskih ustanaka i posljedica, koje suštinski mijenjaju židovstvo iz civilizacije kulta u civilizaciju svitka, preko predrimske babilonske i perzijske Dijaspore do kasnoantičkih odnosno ranosrednjevjekovnih migracija, koje stvaraju židovske etnografske skupine koje i danas čine okosnicu židovske civilizacije. Dublje razumijevanje složenosti i međusobne uvjetovanosti odvojenog razvoja svake pojedine židovske komponente, ali i njihove međusobne komunikacije i intereakcije, stupanj komunikacije s okolnjim narodima i usvajanje koncepata naroda u čijoj sredinama egzistiraju židovske zajednice kao i zašto je židovska povijest, unatoč geografskoj i političkoj rascjepkanosti zapravo jedna povijest. Ovaj, kao i ostali povijesni kolegiji na studiju judaistike pridonosi usvajanju znanja o židovskoj povijesti u dijaspori te povijesti Izraela, kao i načina povijesnog razmišljanja, koji je neophodan u oblikovanju prvostupnika judaistike.
Sadržaj
 1. Uvod: opći pojmovi, terminologija, periodizacija
 2. Pregled židovske povijest u razdoblju Drugog Hrama; povijesne okolnosti koje prethode kodifikaciji Usmene Tore; Kodifikacija rabinske literature - Mišna, Talmud, midraši, pijuti
 3. Pregled židovske povijest u razdoblju Drugog Hrama; povijesne okolnosti koje prethode kodifikaciji Usmene Tore; Kodifikacija rabinske literature - Mišna, Talmud, midraši, pijuti
 4. Uspon kršćanstva i islama i teološki i pravni položaj židovstva u tim društvima
 5. Bavel: židovska samouprava (gaonat i egzilarhat), institucija ješive, responsa literatura, Sa'adia Gaon
 6. Bavel: židovska samouprava (gaonat i egzilarhat), institucija ješive, responsa literatura, Sa'adia Gaon
 7. S'farad: islamsko osvajanje Iberskog poluotoka, reconquista, La Convivencia, disputacije, Rambam i Ramban
 8. S'farad: islamsko osvajanje Iberskog poluotoka, reconquista, La Convivencia, disputacije, Rambam i Ramban
 9. Aškenaz: židovska samouprava, intelektualna povijest (Rabenu Geršom, Raši, tosafisti), križarski ratovi i njegove posljedice, protjerivanje Židova iz Engleske i Francuske i polagano pomicanje prema istoku
 10. Aškenaz: židovska samouprava, intelektualna povijest (Rabenu Geršom, Raši, tosafisti), križarski ratovi i njegove posljedice, protjerivanje Židova iz Engleske i Francuske i polagano pomicanje prema istoku
 11. Sefardska dijaspora s naglaskom na Osmansko carstvo, Apeninski poluotok, nizozemsje i sjevernonjemačke gradove; kulturna, društvena i intelektualna povijest (Lurianska kabala, Šulĥan Aruĥ, problem conversosa, mesijanizam, Baruĥ Spinoza)
 12. Sefardska dijaspora s naglaskom na Osmansko carstvo, Apeninski poluotok, nizozemsje i sjevernonjemačke gradove; kulturna, društvena i intelektualna povijest (Lurianska kabala, Šulĥan Aruĥ, problem conversosa, mesijanizam, Baruĥ Spinoza)
 13. Istočna Europa: dolazak Aškenaza u Poljsku; ustanak Bogdana Ĥmielnickog i njegove posljedice
 14. Hasidim i mitnagdim, socijalna i kulturna povijest Aškenaza u istočnoj Europi
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. steći relevantnih znanja iz židovske antičke, i povijesti, od razdoblja Drugog hrama
 2. steći relevantnih znanja iz židovske srednjevjekovne povijesti
 3. steći relevantnih znanja iz židovske povijesti ranog novog i novog vijeka
 4. objasniti povijesne fenomene u komparativnohistorijskoj perspektivi
 5. objasniti i ocijeniti značaj proučavanih fenomena u širem povijesnom kontekstu
 6. usvojiti i vještinu kritičkog vrednovanja izvora i literature
Metode podučavanja
Metoda izlaganja i tumačenja. Raspravljanje i razgovor sa studentima. Analiza historijskih djela. Predavanja u kombinaciji sa seminarom i terenskom nastavom.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se: redovno prisustvo studenta i aktivno sudjelovanje u nastavi; seminarski radovi i njihova usmena prezentacija te završni usmeni ispit – test Završna ocjena uključuje vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra iskazanih preko spomenutih obveza.

Obavezna literatura
 1. Haim Hillel Ben-Sasson i dr., A History of the Jewish People, Harvard, 1976
 2. Skripta s odabranin tekstovima
Dopunska literatura
 1. N. Stillman, The Jews of Arab Lands, JPS, Philadelphia, 1979.; Qur?an: Sure 1 i 2 (Princeton Uni Press; Ali); S. D. Goitein, A Mediterranean Society, str. 29-74; R. Brody, The Geonim of Babylonia and the Shaping of Medieval Jewish Culture, str. 3-82; D. Sklare, The Religious and Legal Thought of Samuel ben Hofni Gaon: Texts and Studies in Cultural History, str. 100-140; L. Nemoy, Karaite Anthology, str. 3-29; H. Malter, Saadia?s Controversy with Ben Meir, in his Saadia Gaon, str. 69-88; E. Rivkin, The Saadia ? David ben Zakkai Controversy?, u Meir Ben-Horin et al., eds., Studies and Essays Presented in Honor of Abraham Neuman, str. 388-423; Z. Ankori, Karaites in Byzantium, str. 3-25; Twersky, A Maimonides Reader, str. 1-29; Maimonides/Rambam: The Guide to Perplexed (prijevod. S. Pines, str. 619-628); Epistle to Yemen, in A. S. Halkin ed., Epistle to Yemen, str. I-XXX; R. Chazan ed., Church, State, and Jew in the Middle Ages, str. 57-68; B. Bachrach, Jewish Merchant Charters, in B. Bachrach, Jews in Barbarian Europe, str. 70-71; R. Chazan, European Jewry and the First Crusade, str. 11-37; Haim Hilel Ben-Sasson, The ?Northern? European Jewish Community and Its Ideals, in idem. and S. Ettiger eds., Jewish Society through the Ages, str. 208-219; Kol Bo, br. 142; H. Soloveitichik, Three Themes in Sefer Hasidim, AJS. Review 1, str. 311-357; Grossman, Pious and Rebellious. Jewish Women in Medieval Europe, str. 174-197; 273-281; E. Baugarten, Mothers and Children. Jewish Family Life in Medieval Europe, str. 154-189; J. R. Marcus, The Jew in the Medieval World, odabrani ulomci; R. Chazan ed., Church, State, and Jew in the Middle Ages, odabrani ulomci; Odlomci iz Toledot Yeshu (engleski prijevod) u B. Bachrach, Jews in Barbarian Europe, str. 98-102; G. Marcus, From Politics to Martyrdom?, u Prooftexts 2 (1982), str. 40-52; R. Mundill, Medieval Anglo-Jewry: Expulsion and Exodus, in F. Burgard et al., eds., Judenvertreibungen in Mittlealter und früher Neuzeit, str. 75-97; S. Menache, The King, the Church, and the Jews: some Considerations on the Expulsions from England and France, in Medieval History 13 (1987), str. 223-250; W. C. Jordan, Jews, regalian Rights, and the Constitution in Medieval France, in AJS Review 23 (1998), str. 1-16; Jonathan I. Israel, European Jewry in The Age of Mercantilism, Clarendon Press-Oxford; Encyclopaedia Judaica, Venice; Jane S. Gerber, The Jews of Spain ? A History of the Sephardic Experience, The Free Press (Maxwell Macmillan International), New York; Venice ? A Documentary History, 1450-1630 ed. by D. Chambers and B. Pullan, with J. Fletcher, Blackwell (Oxford UK and Cambridge USA); Encyclopaedia Judaica, Hasidism; Nathan Hannover, Abyss of Despair, trans., Abraham J. Mesch (Bloch Publishing Co, 1950); Lucy Dawidowicz, ed. The Golden Tradition (odabrani tekstovi).
 2. Qur’an: Sure 1 i 2 (Princeton Uni Press; Ali)
 3. S. D. Goitein, A Mediterranean Society, str. 29-74.
 4. R. Brody, The Geonim of Babylonia and the Shaping of Medieval Jewish Culture, str. 3-82.
 5. D. Sklare, The Religious and Legal Thought of Samuel ben Hofni Gaon: Texts and Studies in Cultural History, str. 100-140.
 6. L. Nemoy, Karaite Anthology, str. 3-29.
 7. H. Malter, Saadia’s Controversy with Ben Meir, in his Saadia Gaon, str. 69-88.
 8. E. Rivkin, The Saadia – David ben Zakkai Controversy…, u Meir Ben-Horin et al., eds., Studies and Essays Presented in Honor of Abraham Neuman, str. 388-423.
 9. Z. Ankori, Karaites in Byzantium, str. 3-25.
 10. Twersky, A Maimonides Reader, str. 1-29.
 11. Maimonides/Rambam: The Guide to Perplexed (prijevod. S. Pines, str. 619-628.)
 12. Epistle to Yemen, in A. S. Halkin ed., Epistle to Yemen, str. I-XXX.
 13. R. Chazan ed., Church, State, and Jew in the Middle Ages, str. 57-68.
 14. B. Bachrach, Jewish Merchant Charters, in B. Bachrach, Jews in Barbarian Europe, str. 70-71; R. Chazan, European Jewry and the First Crusade, str. 11-37.
 15. Haim Hilel Ben-Sasson, The ‘Northern’ European Jewish Community and Its Ideals, in idem. and S. Ettiger eds., Jewish Society through the Ages, str. 208-219.
 16. H. Soloveitichik, Three Themes in Sefer Hasidim, AJS. Review 1, str. 311-357.
 17. Grossman, Pious and Rebellious. Jewish Women in Medieval Europe, str. 174-197; 273-281.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar