Pregled židovske povijesti od emancipacije i haskale

Naziv
Pregled židovske povijesti od emancipacije i haskale
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94481
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente sa židovskom poviješću od pojave židovske emancipacije odnosno Haskale (židovskog prosvjetiteljstva), što predstavlja ulazak u "židovski novi vijek" do rasta modernog antisemitizma, velike židovske emigracije u Novi svijet i Holokausta/Šoe te stvaranja Države Izrael. Upoznati studente s reakcijama Židova na ponašanje šire društvene zajednice. Clj je usvojiti komparativnu studiju njemačkih zemalja gdje se javio pokret Haskala (židovsko prosvjetiteljstvo) pod vodstvom Mosesa Mendelsohna te francuskih zemalja u kojima toga pokreta nije bilo i položaja Židova u tradicionalnim društvima (Osmansko Carstvo, Rusko Carstvo), kao i ponovno useljavanje u Englesku/Veliku Britaniju. Usvajanje relevantnih znanja iz suvremene židovske povijesti s naglaskom na međuratnom razdoblju, rastu antisemitizma te razdoblja Holokausta/Šoe i događanja u posljeratnoj Europi neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata. Studenti će takđer usvojiti osnovna znanja iz povijesti Zemlje Izraela u razdoblju od sredine XIX. stoljeća do Stvaranja Države Izrael te zbivanja do Camp Davidskog sporazuma, 1979. Ovaj, kao i ostali povijesni kolegiji na studiju judaistike pridonosi usvajanju znanja o židovskoj povijesti u dijaspori te povijesti Izraela, kao i načina povijesnog razmišljanja, koji je neophodan u oblikovanju prvostupnika judaistike.
Sadržaj
 1. Emancipacija i haskala
 2. Strujanja u židovstvu kao posljedica emancipacije odnosno haskale: Reformno židovstvo, ortodoksno židovstvo; pozitivno povijesno židovstvo, Wissenschaft des Judentums
 3. Židovstvo u Americi od velikog židovskog doseljavanja (kraj XIX. st.) do Drugog svjetskog rata, američko reformno židovstvo, konzervativno židovstvo
 4. Istočna Europa: podjele Poljske i njihove posljedice, povijest Židova u Ruskom Carstvu, ideološka stremljenja ruskih Židova (protocionizam, teritorijalizam, Bund, Židovi u revolucionarnom pokretu)
 5. Istočna Europa: podjele Poljske i njihove posljedice, povijest Židova u Ruskom Carstvu, ideološka stremljenja ruskih Židova (protocionizam, teritorijalizam, Bund, Židovi u revolucionarnom pokretu)
 6. Cionizam
 7. Židovi u arapskim zemljama u XIX. i XX. stoljeću
 8. Povijest mandatne Palestine
 9. Srednja i istočna Europa između dva svjetska rata, s naglaskom na Poljsku i SSSR
 10. Europa 1930-tih godina, jačanje antisemitizma; Šoa/Holokaust
 11. Europa 1930-tih godina, jačanje antisemitizma; Šoa/Holokaust
 12. Projekcija filma na temu Šoe/Holokausta
 13. Povijest Države Izrael
 14. Zajednice u Dijaspori nakon Drugog svjetskog rata
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. steći relevantna znanja iz židovske moderne i suvremene povijesti
 2. usvojiti vještinu kritičkog vrednovanja izvora i literature
 3. upoznati se s odabranim temama povijesti Židova u razdoblju moderne i suvremene povijesti,
 4. kritički evaluirati izvore i literaturu
 5. oblikovati i napisati seminarski rad
 6. održati samostalnu prezentaciju
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje i analiziranje odabrane literature, pisanje i izlaganje seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se: redovno prisustvo studenta i aktivno sudjelovanje u nastavi; seminarski radovi i njihova usmena prezentacija te završni usmeni ispit. Završna ocjena uključuje vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra iskazanih preko spomenutih obveza.

Obavezna literatura
 1. Haim Hillel Ben-Sasson i dr., A History of the Jewish People, Harvard, 1976.
 2. Skripta s odabranim tekstovima
Dopunska literatura
 1. M. Endelman, The Jews of Georgian England
 2. Paula Hyman, The Jews of Modern France;
 3. Encyclopedia Judaica, Haskalah;
 4. Seltzer, Robert, Jewish People, Jewish Thought, New York: Macmillan Publishing Co., 1980.
 5. Moses Mendelssohn, Jerusalem; Raphael Mahler, A History of Modern Jewry 1780-1815; Max Wiener, Abraham Geiger and Liberal Judaism; Samson Raphael Hirsch, Horeb, vol. I.
 6. Ezra Mendelsohn, The Jews of East Central Europe between the World Wars
 7. Gitelman, Zvi, A Century of Ambivalence, The Jews of Russia and the Soviet Union: 1881 to the present
 8. Norman A. Stillman, The Jews of Arab Lands in Modern Times
 9. Judah Leib Pinsker, Auto-Emancipation
 10. Arthur Hertzberg, The Zionist idea, A Temple Book, Atheneum, NY 1984.
 11. Walter Laqueur, A History of Zionism, USA: Holt, Rhinehart and Winston, 1972.
 12. Raoul Hilberg, The Destruction of the European Jews, New York 1985.
 13. Ivo Goldstein – Slavko Goldstein, Holokaust u Zagrebu, Novi liber, Židovska općina, Zagreb, 2001, str. 3- 23.
 14. Howard M. Sachar, A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time
 15. Walter Laqueur and Barry Rubin, The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar