Češke jezične vježbe IV.

Naziv
Češke jezične vježbe IV.
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51870
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini B1/B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz I semestra. Konverzacija. Ponavljanje: Pravilno i nepravilno stupnjevanje pridjeva i priloga. Red riječi.
 2. Jednačenje po zvučnosti Ponavljanje izabranih riječi /Suglasnici r i l Tekst: J. Suchý: Příběh s revizorem Ljudske osobine Prijedlozi i glagoli s instrumentalom Vježbe: Instrumental sg. i pl. kod svih promjenjivih vrsta riječi. Izabrani glagoli- rekcije sa svim padežima. Vježbanje gradiva.
 3. Suglasničke skupine Ponavljanje izabranih riječi /Kvantiteta kod trosložnih riječi Tekst: Jací jsme a jak vypadáme? Izgled i garderoba. Diskusija Posvojni pridjevi. Posvojno -povratna zamjenica: svůj. Vježbanje gradiva.
 4. i/y u završetcima imenica srednjega roda Ponavljanje izabranih riječi / Izgovor (naglasak) sklopova riječi, intonacija replika i rečenica Tekst: J. Suchý: Přesný čas. Točno vrijeme Deklinacija glavnih i rednih brojeva. Vrsni brojevi (osnove) Sročnost broja i brojenoga predmeta. Vježbanje gradiva.
 5. i/y u završetcima imenica ženskoga roda Ponavljanje izabranih riječi /Suglasnik h Tekst: Praha Pitamo i objašnjavamo kako stići nekamo Diskusija Deklinacija stranih imenica. Izabrani glagoli- rekcije sa svim padežima. Vježbanje gradiva.
 6. i/y u završetcima imenica muškoga roda Ponavljanje izabranih riječi /Izgovor h/ch Tekst: Jirásek, A. O Čechovi Legende Vid i izbor prefiksa u glagolima kretanja: jít -jet. Tvorba izabranih glagola od pridjeva. Ponavljanje prijedloga. Kontrolni test.
 7. Interpunkcija u rečenici Ponavljanje izabranih riječi /Sugasnik ř Tekst: Celý den jako v kole Dnevni režim Diskusija Negacija i niječne zamjenice. Deklinacija imenica tipa kuře Izabrane glagolske rekcije sa svim padežima. Vezivanje imenica sa prijedlozima. Vježbanje gradiva.
 8. Sročnost subjekta i predikata Ponavljanje izabranih riječi /Ponavljanje kvantitete Tekst: Bude pořád líp, říká jazzová zpěvačka Životni stil Upravni i neupravni govor. Osnovni veznici i vezničke riječi. Red riječi. Vježbanje gradiva.
 9. Sročnost subjekta i predikata Ponavljanje izabranih riječi Tekst: Záliby nebo koníčky Interesi i hobiji Diskusija Izabrane glagolske rekcije sa svim padežima. Izbor veznika Rečenice: vremenske, uzročne i dopusne (časové, podmíňkové a přípustkové). Red riječi. Vježbanje gradiva.
 10. Sročnost subjekta i predikata Ponavljanje izabranih riječi /Intonacija upitnih rečenica Tekst: Být excentrikem je podle vědců zdravé Dijelovi tijela i ljudski organi Izabrani glagoli- rekcije sa svim padežima. Rečenice s aby. Osnove dvojine (duala) Vezivanje imenica s prijedlozima. Vježbanje gradiva.
 11. korijen riječi s „j“ Ponavljanje izabranih riječi /Intonacija uskličnih rečenica Tekst: Pojďte s námi do minulosti. Diskusija Izabrani glagoli- rekcije sa svim padežima. Prijedlozi: vokalizacija Ponavljanje i vježbanje gradiva. Kontrolni test.
 12. Zarez u rečenici Ponavljanje izabranih riječi /Rečenična intonacija Tekst: Jaká byla a je tahle země? Priroda Prepričavanje tekstova. Izabrani glagoli- rekcije sa svim padežima. Izbor veznika. Negacija u pogodbenim rečenicama s kdyby. Red riječi Vježbanje gradiva.
 13. Dijeljenje riječi na slogove Ponavljanje izabranih riječi /Čitanje tekstova Tekst: Aškenazy: Vltava Diskusija Izabrani glagoli- rekcije sa svim padežima. Preoblike rečenica. Ponavljanje veznika. Morfološka analiza rečenice. Vježbanje gradiva.
 14. Ponavljanje /Čitanje tekstova Tekst iz novina Češka republika Prepričavanje tekstova. Ponavljanje izabranih glagola- rekcije sa svim padežima. Pasiv - osnove. Morfološka analiza rečenice. Ponavljanje i vježbanje gradiva.
 15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Student će moći čitati i slušati s razumijevanjem i objašnjavati složenije tekstove na češkom jeziku
 2. Razlikovati ,imenovati i primjenivati pravopisna pravila
 3. Razlikovati i primjenivati složenije deklinacijske oblike imenica, pridjeva, brojeva i zamjenica.
 4. Prepoznavati, razlikovati i primjenivati glagolske valencije.
 5. Objasniti u komunikacije složenije teme korištenjem leksika.
Metode podučavanja
Interaktivna nastava, kombinacija različitih metoda: poučavanje i izravno i vođeno, dijaloge, rasprava i razgovor, rad u grupi i individualno, izlaganja, diktati (i internet i klasični tip), lektira (samostalni rad), govorne viježbe,kvizovi, diskusije, svrhovito slušanje audio i video materjala (pjesme, filmove) i razumjevanje, provjera razumjevanja, praćenje rada svakog studenta i davanje povratnih informacija
Metode ocjenjivanja
Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (provjera gramatike) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskih vještina).

Obavezna literatura
 1. Bednářova, I. a Pintarová, M. (1996): Communicative Czech (Intermediate Czech), EKON Jihlava.
 2. Ribarova, Z. i Ribarova. S. (2015): Češka gramatika s vježbama, Porfirogenet, Zagreb.
 3. Rešová, I. (2005): Communicative Czech (Intermediate Czech) Workbook,Brno.
 4. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Confetová, H. (1995): Seznam nejfrekventovanějších českých sloves, Praha.
 2. Karlík, P., Nekula, M., Rusínová, Z. (2000): Příruční mluvnice češtiny, Praha.
 3. kol., (2001): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha.
 4. kol., (1993): Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha
 5. Profeta, D., Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
 6. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
 7. Trnková, A. (1994): Textová cvičebnice českého jazyka II., Praha.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar