Češke prijevodne vježbe II

Naziv
Češke prijevodne vježbe II
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
124263
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o kolegiju i literaturi.
 2. Haló, u telefonu Reiner Upravni i neupravni govor Ostala značenja glagolskih prefiksa Ponavljanje pravopisnih pravila – navodnike Komunikacija: internet, telefon Uputstvo za upotrebu Pismeno prevođenje na hrvatski i češki
 3. Plášť – telefonická tragédie ve čtyřech dějstvích; Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima Ponavljanje pravopisnih pravila – navodnike Komunikacija: internet, telefon Punomoć Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Pismeno prevođenje na hrvatski i češki
 4. I. Vyskočil: Proč se lidé bojí zajíců Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima Ponavljanje pravopisnih pravila – velika slova Arhitektura Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Pismeno prevođenje na hrvatski i češki
 5. Hledáme byt; Brojevi: postotci, decimalni brojevi, razlomci, potencije, korijeni itd. Ponavljanje pravopisnih pravila – velika slova Arhitektura Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Oglašavanje Pismeno prevođenje na hrvatski i češki
 6. Čtenářky píšou- „Přítelkyně jim radí Imperativ Ponavljanje pravopisnih pravila: zarez u složenim rečenicama Emocije Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Internet Pismeno prevođenje na hrvatski i češki Pismeno prevođenje na hrvatski i češki
 7. Říkala, že se nic nestalo Imperativ, Čestice Ponavljanje pravopisnih pravila: zarez u složenim rečenicama Emocije Pismeno prevođenje na češki i hrvatski Usmeno prevođenje na češki i hrvatski Sastavljanje molbe, zahtjeva
 8. Bylo to před čtyřmi lety Neodređene zamjenice Ponavljanje pravopisnih pravila: trotočje Turizam kao gospodarska grana Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Internet Pismeno prevođenje na hrvatski i češki
 9. To snad nemyslíte vážně! Neodređene i niječne zamjenice Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima Ortografija stranih riječi Turistička gastronomska ponuda Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Internet Sastavljanje jelovnika Pismeno prevođenje na hrvatski i češki
 10. Pojedeme někam? Ponavljanje deklinacije zemljepisnih naziva Ortografija stranih riječi Geografski opis turističke destinacije Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Internet Pismeno prevođenje na hrvatski i češki
 11. E. Bass: Pražský Sherlock Holmes Deklinacija stranih vlastitih imena Tvorba riječi: Umanjenice i uvećanice Pisanje prijedloga- spojeno i odvojeno Povijest grada/mjesta Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Internet Pismeno i usmeno prevođenje na hrvatski i češki
 12. Já s vámi plně souhlasím! Tvorba riječi: Umanjenice i uvećanice Pisanje prijedloga- spojeno i odvojeno Specifičnosti prevođenja umjetničkog stila:proze Pismeno prevođenje na hrvatski
 13. M. Horníček: Co je to smích Uzvici Ponavljanje pravopisnih pravila: uskličnik Specifičnosti prevođenja umjetničkog stila: proze Pismeno prevođenje na hrvatski
 14. A po roce... Uzvici Ponavljanje pravopisnih pravila: uskličnik Specifičnosti prevođenja umjetničkog stila: proze Pismeni prijevod na hrvatski i češki jezik
 15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Student će razviti kriterije i vještina smislenoga pismenog prevođenja različitih tekstnih tipovas češkoga na hrvatski i kraćih tekstova s hrvatskoga na češki.
 2. Prepoznati, razumjeti različite funkcionalne stilove
 3. Prepoznati interkulturalne razlike
 4. Prepoznati kriterije za dobar prijevod
 5. Koristiti se izvorima znanja poput referentne literature i interneta
 6. Student će razviti kriterije i vještina slušanja i sposobnosti raspravljanja o kompleksnim temama.
Metode podučavanja
Interaktivna nastava, kombinacija različitih metoda: poučavanje i izravno i vođeno, dijaloge, rasprava i razgovor, prijevođenje u grupi i individualno, izlaganja,kritičko mišljenje, lektira (samostalni rad s video materijalom), svrhovito slušanje različitih audio, web i video materijala i razumjevanje, provjera razumjevanja, i prevoda praćenje rada svakog studenta i davanje povratnih informacija
Metode ocjenjivanja
Ispit na kraju semestra podrazumijeva kompleksnu provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (provjera gramatike i prijevoda) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskih vještina).

Obavezna literatura
 1. Adamovičová, A. (2003): Nebojte se češtiny, Praha
 2. kol., (1993): Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha.
 3. kol., (1994): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha.
 4. kol., (1995): Příruční mluvnice češtiny, Lidové noviny, Praha.
 5. Levý, J. (1998): Umění překladu, Praha.
Dopunska literatura
 1. Barić, E. i sur. (1999): Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb.
 2. Čechová, M. (1997): Stylistyka současné češtiny, Praha.
 3. Hrdlička, M. (ed.) (2003) Literární překlad a komunikace. Vyd. 1., ISV, Praha
 4. kol. (1982): Srbocharvátsko-český slovník, Praha
 5. kol., (2006): Slovník nespisovné češtiny, Maxdorf, Praha.
 6. Levý, J. (1996): České teorie překladu, Praha.
 7. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Sveučilišna naklada d.o.o., Zagreb.
 8. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, FF-press, Zagreb.
 9. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
 10. kol., (2001): Češko-srpski rečnik, Beograd
 11. kol., (1994):Slovník českých synonym, nakladatelství Lidové noviny, Praha.
 12. kol., (1958 – 1971):Slovník spisovného jazyka českého I. – IV., Praha.
 13. kol., (1983, 1988):Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III., Academia, Praha
 14. Aktualni on-line rječnici i jezični priručnici

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij