Prijevodne vježbe 1 : francuski - hrvatski

Naziv
Prijevodne vježbe 1 : francuski - hrvatski
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117531
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj je kolegija putem prevođena općejezičnih i stručnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik razvijati prevoditeljsko umijeće studenata.
Sadržaj
 1. uvod, područje interneta
 2. studentske teme, vježbe
 3. autorsko pravo, vježbe
 4. autorsko pravo, vježbe
 5. kontrolni rad
 6. ekologija – biologija, vježbe
 7. ekologija – arhitektura, vježbe
 8. ekologija – obnovljivi izvori energije, vježbe
 9. kontrolni rad
 10. aktualne teme, vježbe
 11. aktualne teme, vježbe
 12. ekonomija, vježbe
 13. kontrolni rad
 14. ekonomija, vježbe
 15. završni kontrolni rad

Ishodi učenja
 1. Odslušani će predmet omogućiti studentu da: učinkovitije koristi tiskane i elektroničke rječnike
 2. kritički vrednuje internetske izvore podataka
 3. kreativno i odgovorno rješava poteškoće u prevođenju
 4. aktivno surađuje s kolegama na rješavanju osobito složenih poteškoća u prevođenju
 5. razvije osjećaj odgovornosti za vlastiti rad
 6. pri prevođenju učinkovito i kritički koristi tiskana i internetska jezična pomagala
 7. analizira jezične i izvanjezične elemente izvornog teksta
 8. uoči osnovne razlike između prevođenja općejezičnog i stručnog teksta
 9. procijeni različita prevoditeljska rješenja i izabere najbolje
 10. sastavi kraći vlastiti glosar za prijevod stručnog teksta
 11. samostalno i odgovorno izvrši prevoditeljske zadatke
Metode podučavanja
Vježbe uz aktivno sudjelovanje studenata
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada studenata temelji se na tri domaća rada i tri kontrolna rada.

Obavezna literatura
 1. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, elektronska skripta (internet)
 2. Le Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris
 3. Putanec, V. : Francusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb
 4. http://www.cnrs.fr/
 5. http://pravopis.hr/
 6. http://hjp.novi-liber.hr/
Dopunska literatura
 1. http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij