Prijevodne vježbe 1 : hrvatski - francuski

Naziv
Prijevodne vježbe 1 : hrvatski - francuski
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117532
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je ovog kolegija da studenti prevode općejezične tekstove s hrvatskog na francuski jezik. Primjenjuje se dvostruki postupak, odnosno sistematizirano proučavanje pojedinačnih poteškoća nakon čega slijedi kontekstualizirano prenošenje značenja na ciljni jezik. Samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti će razvijati svoje umijeće. Kolegij će se baviti tekstovima o aktualnim temama. Cilj je ovog kolegija da studenti razviju vještine potrebne za prevođenje uz korištenje običnim pomagalima za prevođenje.
Sadržaj
 1. Présentation.
 2. Exercices en classe.
 3. Substantifs verbaux.
 4. Application pratique.
 5. Exercices en classe.
 6. Contrôle sur table
 7. Substantifs de qualité.
 8. Application pratique.
 9. Exercices en classe.
 10. Construction: pitanje kako/kada/što, etc.
 11. Application pratique.
 12. Exercices en classe.
 13. Contrôle sur table
 14. Exercices en classe.
 15. Contrôle sur table final.

Ishodi učenja
 1. Odslušani će predmet omogućiti studentu da: poveže teorijska znanja iz prevođenja s već stečenim znanjima
 2. uklopi vještine prevođenja u već stečene vještine;
 3. kritično i analitično pristupa konkretnom tekstu;
 4. samostalno izvršava svoje zadatke;
 5. uspješno analizira tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova;
 6. prepozna teorijske pojmove iz prevođenja;
 7. primjenjuje prevodilačke spoznaje i strategije na konkretnim tekstovima;
 8. služi se rječnicima, referentnim djelima, te drugim pomagalima potrebnim u procesu prevođenja;
 9. diskutira i konstruktivno surađuje s drugim studentima prilikom prevođenja i analize nekog teksta; 6) graditi osjećaj odgovornosti prema postavljenom zadatku;
 10. graditi osjećaj odgovornosti prema postavljenom zadatku.
Metode podučavanja
Vježbe na satu, uz aktivno sudjelovanje studenata. Power-point prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada studenata temelji se na tri domaća rada i tri kontrolna rada.

Obavezna literatura
 1. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, elektronska skripta (internet)
 2. Grevisse, Maurice: Précis de grammaire française, Duculot, Gembloux
 3. Grevisse, Maurice: Le Bon Usage, Duculot, Gembloux www.cnrtl.fr
 4. Mounin, Georges. 1998. Les problèmes théoriques de la traduction, Paris: Gallimard
 5. Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean. 1977. Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris: Didier
 6. www.cnrtl.fr
Dopunska literatura
 1. http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
 2. http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel
 3. http://hjp.novi-liber.hr

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij