Prijevodne vježbe 3 : francuski - hrvatski

Naziv
Prijevodne vježbe 3 : francuski - hrvatski
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117533
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je ovog kolegija da samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti usavršavaju stečena znanja i vještine. Kolegij obuhvaća prevođenje općejezičnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik. Kolegij se bavi jezično i kulturološki iznimno zahtjevnim tekstovima.
Sadržaj
 1. Présentation
 2. immigration : passage des frontières
 3. immigration : Politique commune en matière d'immigration clandestine
 4. immigration en France
 5. contrôle sur table
 6. cultures et savoir-vivre
 7. France: culture et savoir-vivre
 8. culture : événements d'actualité en France
 9. contrôle sur table
 10. culture : événements d'actualité en France
 11. tourisme culturel
 12. tourisme économique
 13. contrôle sur table
 14. publicité
 15. contrôle sur table final

Ishodi učenja
 1. Učinkovito koristiti tiskane i elektroničke (internetske) rječnike, leksikone, savjetnike i druga jezična pomagala
 2. U francuskom kao i u hrvatskom razlikovati književni standard od govornog jezika i dijalekata, stilski obilježen od neutralnog diskursa, te prepoznavati idiome, kolokacije i novokovanice
 3. Procjenjivati i odabirati sinonime prema pripadnosti jezičnim registrima i tehničkim žargonima te primjenjivati retorička i stilska sredstva svojstvena pojedinim područjima znanja, djelatnostima i medijima
 4. U izvornom tekstu utvrđivati jezične (gramatičke, sintaktičke i leksičke) i kulturološke probleme te izabrati primjeren prijevodni postupak modulacije, transpozicije, dogradnje ili redukcije
 5. Osmisliti sustav i tehnike dograđivanja i produbljivanja vlastitih terminoloških znanja u različitim područjima
 6. Uključiti se na tržište rada kao prevoditeljski pripravnici, tj. prevoditi raznorodne tekstove s francuskog na hrvatski uz nadzor mentora/urednika
Metode podučavanja
Vježbe uz aktivno sudjelovanje studenata.
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada studenata temelji se na tri domaća rada i tri kontrolna rada.

Obavezna literatura
 1. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, elektronska skripta (internet)
 2. Putanec, V. : Francusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb
 3. http://hjp.novi-liber.hr/
 4. http://pravopis.hr/
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij