Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 2

Naziv
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
124511
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Omogućiti studentima uvid u produbljene teorijske spoznaje o procesu usvajanja, obrade i uporabe drugog jezika, posebno iz psiholingvističke perspektive. Razviti kod studenata sposobnost kritičkog promišljanja o procesu učenja i usvajanja španjolskog kao stranog jezika i potaknuti ih na samostalnost u istraživanju spomenutog procesa.
Sadržaj
 1. Metode istraživanja procesa usvajanja drugog ili stranog jezika
 2. Metode istraživanja procesa usvajanja drugog ili stranog jezika
 3. Metode istraživanja procesa usvajanja drugog ili stranog jezika
 4. Kognitivni procesi u usvajanju drugog ili stranog jezika
 5. Kognitivni procesi u usvajanju drugog ili stranog jezika
 6. Kognitivni procesi u usvajanju drugog ili stranog jezika
 7. Usvajanje drugog ili stranog jezika u odrasloj dobi
 8. Usvajanje drugog ili stranog jezika u odrasloj dobi
 9. Ovladavanje stranim jezikom u institucionaliziranom okruženju
 10. Ovladavanje stranim jezikom u institucionaliziranom okruženju
 11. Usvajanje jezičnih vještina
 12. Usvajanje jezičnih vještina
 13. Usvajanje gramatike
 14. Usvajanje leksika
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti osnovne istraživačke postupke koji se primjenjuju u istraživanjima procesa učenja i usvajanja drugog/stranog jezika
 2. prepoznati, analizirati i prikazati osnovnu strukturu istraživačkog rada
 3. prepoznati i objasniti osnovne kognitivne procese u usvajanju drugog/stranog jezika
 4. prepoznati i objasniti značajke usvajanja drugog/stranog jezika u odrasloj dobi
 5. prepoznati i objasniti značajke usvajanja drugog/stranog jezika u institucionaliziranom okruženju
 6. objasniti značajke usvajanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina i jezičnih znanja iz psiholingvističke perspektive
Metode podučavanja
Interaktivno predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i sudjelovati u raspravama i rješavanju samostalnih zadataka koji prate predavanja na zadane teme. Nakon predavanja o metodama istraživanja procesa usvajanja drugog ili stranog jezika, studenti prema zadanim kriterijima moraju konzultirati stručnu literaturu te u paru odabrati i prezentirati ostalim kolegama po jedan znanstveno-istraživački rad. Na usmenom ispitu moraju pokazati vladanje produbljenim pojmovima s područja te sposobnost promišljanja o procesu učenja i usvajanja drugog ili stranog jezika u skladu s ishodima učenja definiranima za kolegij.

Obavezna literatura
 1. Alonso, E. (2012) Soy profesor/a. Aprender a enseñar 2. Los componentes y las actividades de la lengua, Madrid: Edelsa.
 2. Doughty, C., Williams, J. (2009) Atención a la forma en la adquisición de lenguas segundas en el aula, Madrid: Edinumen Editorial.
 3. Hedge, T. (2000) Teaching and learning in the language classroom, Oxford: Oxford University Press.
 4. Medved Krajnović, M. (2010) Od jednojezičnosti do višejezičnosti, Zagreb: Leykam International.
Dopunska literatura
 1. Andrew, P. (2012) The Social construction of age. Adult foreign language learners, Bristol: Multilingual Matters
 2. Petrović, E. (1998) Teorija nastave stranih jezika. Zagreb: Školska knjiga

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij