Programiranje web 2.0 aplikacija

Naziv
Programiranje web 2.0 aplikacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
53414
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Student će upoznati tehnologije pri izradi Web 2.0 aplikacija. Praktičan rad na projektiranju i razvoju Web 2.0 aplikacije omogućit će studentu stjecanje praktičnih znanja i vještina. Na vježbama će se koristiti najnoviji alati za razvoj aplikacija i neki od poznatih objektno orijentiranih programskih jezika.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Definicija Web 2.0. Tehnologije.
 3. Arhitektura Web 2.0 aplikacije.
 4. Komunikacija između klijenta i servera.
 5. Izrada Web 2.0 aplikacije koristeći PHP i JavaScript programske jezike.
 6. Kolokvij
 7. ASP.Net platforma.
 8. Izrada Web 2.0 aplikacije koristeći ASP.Net platformu.
 9. Izrada Web 2.0 aplikacije koristeći ASP.Net platformu.
 10. WPF. Silverlight.
 11. Rad s grafičkim bibliotekama.
 12. Izrada seminarskog rada i projekta.
 13. Izrada seminarskog rada i projekta.
 14. Izrada seminarskog rada i projekta.
 15. Predaja seminarskog rada i projekta.

Ishodi učenja
 1. Definirati koncept Web 2.0
 2. Primijeniti Web 2.0 tehnologije
 3. Koristiti moderne tehnologije u izradi web aplikacija
 4. Razviti moderno korisničko grafičko sučelje
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe na računalima koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati kolokvij i seminarski rad na temelju kojih se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Spaanjaars, I. Beginning ASP.NET 4.5: in C# and VB. Wrox, 2012
 2. Millet, S. Professional ASP.NET Design Patterns. Wrox, 2010
 3. Brown, P. Silverlight 5 in Action. Manning Publications, 2012
 4. Nathan, A. WPF 4.5 Unleashed. Sams Publishing, 2013
Dopunska literatura