Prozaici slovačkoga realizma

Naziv
Prozaici slovačkoga realizma
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
97430
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s jednim od najznačajnijih razdoblja u povijesti slovačke književnosti, objasniti društveno-političke okolnosti druge polovice 19. stoljeća i uvjete nastanka i razvoja razdoblja predrealizma, 1. i 2. vala slovačkoga književnog realizma. Portretirati najznačajnije prozne autore i analizirati odabrana djela.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Ciljevi kolegija, način rada, studentske obveze.
 2. Društveno-političke okolnosti druge polovice 19. stoljeća.
 3. Prijelaz od romantizma k realizmu. Život i stvaralaštvo Jana Palarika.
 4. Literarna situacija - časopisi i proza. Život i stvaralaštvo Ludovita Kubania.
 5. Gustav Kazimir Zechenter-Laskomersky - život i stvaralaštvo. Interpretacija putopisa i humoreski.
 6. Jonaš Zaborsky - život i stvaralaštvo. Interpretacija pripovijetki.
 7. Uvod u razdoblje realizma. Život i stvaralaštvo Svetozara Hurbana Vajanskog. Analiza putopisne proze i novele.
 8. Martin Kukučin - život i stvaralaštvo. Hrvatski motivi u djelu Martina Kukučina. Analiza romana iz hrvatske sredine.
 9. Analiza Kukučinovih putopisa iz hrvatske sredine. Usporedba pripovijetki iz hrvatske i slovačke sredine.
 10. Pojava žena spisateljica - Elena Marothy Šoltesova, Terezia Vansova, Ludmila Podjavorinska. Biografije, društvena djelatnost i književni opusi.
 11. Analize proznih djela Šoltesove, Vansove i Podjavorinske.
 12. Smjena generacija i usporedba 1. i 2. vala slovačkoga književnog realizma. Časopisi i kritičari. Obilježja proze. Timrava - život, stvaralaštvo i analiza kratke proze.
 13. Jozef Gregor Tajovsky - život, stvaralaštvo i analiza kratke proze. Janko Jesensky - život, stvaralaštvo i analiza kratke proze.
 14. 2. val realizma i početci modernističkih tendencija.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. studenti će moći kritički čitati i samostalno interpretirati slovačke književne tekstove iz obrađenog razdoblja
 2. prezentirati svoje interpretacije i usmeno i pismeno u obliku seminarskoga rada
 3. svojim riječima objasniti poetiku pisaca i književnog razdoblja iz kolegija
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima određenoga razdoblja u slovačkoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
Metode podučavanja
Predavanja i seminari, studentska izlaganja i prezentacije, rad s tekstom, zajedničke analize i diskusije, studentsko vođenje dnevnika čitanja, mentorski i individualni rad.
Metode ocjenjivanja
Pismena i usmena provjera znanja, provjera izvršavanja studentskih obveza (redovito prisustvovanje nastavi i aktivno sudjelovanje u njoj, izrada i usmena prezentacija najmanje jednoga seminarskog rada, čitanje lektire i vođenje Dnevnika čitanja).

Obavezna literatura
 1. Čuzy,L.-Gbur,J.-Kršakova,D.-Mikulova,M.-Roberts,D.-Zambor,J.: Panorama slovenskej literatury II, SPN, Bratislava 2005.
 2. Mraz,A.: O slovenskych realistickych prozaikoch, Bratislava 1956.
 3. Stričević-Kovačević,Z.: Hrvatski motivi u djelima Martina Kukučina, NZMH, Zagreb 1998.
 4. Sedlak,I.i sur.: Dejiny slovenskej literatury I,II, Martin, Bratislava 2009.
Dopunska literatura
 1. Šmatlak,S.: Dejiny slovenskej literatury, Tatran, Bratislava 1988.
 2. Leksikon stranih pisaca, ŠK, Zagreb 2001.
 3. Solar,M.: Teorija književnosti, Zagreb 1997.

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar