Psihologija persuazije i propagande

Naziv
Psihologija persuazije i propagande
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
90199
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s temeljnim procesima nastanka i promjene stavova. Objasniti načela persuazivnog i propagandnog djelovanja. Protumačiti razloge efikasnosti persuazivnog i propagandnog djelovanja. Pripremiti studente za etičku primjenu načela persuazivnog i propagandnog djelovanja u psihološkoj praksi.
Sadržaj
 1. Nastanak i promjena stavova. Struktura stava. Snaga stava.
 2. Metodološki pristupi izučavanju nastanka i promjene stavova:
 3. Temeljni procesi nastanka i promjene stavova: jednostavni afektivni procesi, mtivacijski utjecaji, utjecaj kognitivnih procesa, utjecaj ponašanja na oblikovanje i promjennu stavova.
 4. Socijalni utjecaji u nastanku i promjeni stavova.
 5. Persuazija i propaganda: određenje i definicija. Proces uvjeravanja kao temelj propagande. Persuazija kao komunikacija
 6. Teorijski modeli tumačenja efekata persuazije. Uloga motivacije i afektivnih procesa.
 7. Samogenerirana promjena stava.
 8. Efekti promjene stava
 9. Tehnike opiranja persuaziji i propagandi. Kontrapersuazija.
 10. Reklamiranje. Utjecaj medija.
 11. Načela oblikovanja medijske kampanje.
 12. Politička propaganda.
 13. Primjena načela persuazije u savjetovanju i psihoterapiji.
 14. Etička načela persuazije i propagande.
 15. Analiza primjera uspješnih i neuspješnih reklama, medijskih kampanja i propagandnih akcija.

Ishodi učenja
 1. Znati objasniti načine na koji nastaju i mijenjaju se stavovi.
 2. Znati nabrojati i objasniti metodološke pristupe nastanka i promjene stavova. .
 3. Moći objasniti temeljna teorijska tumačenja nastanka i promjene stavova.
 4. Znati obrazložiti tehnike persuazije koje se rabe u pojedinim teorijskim pristupima.
 5. Znati odabrati prikladnu persuazijsku strategiju.
 6. Znati primijeniti odgovarajuće persuazijske postupke u postupcima reklamiranja i propagande.
 7. Moći primjenjivati etička načela relevantna za persuazijski kontekst.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, diskusijske grupe, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Rad studenata i usvojenost znanja i vještina redovito se prati tijekom rasprava i diskusijskih grupa. Način praćenja studenata jest i prezentacija seminarskih radova u kojima studenti trebaju pokazati (usmeno i pismeno) sposobnost integracije znanja, vještinu pisanja, usmenog izražavanja, te prezentacijske vještine. Usvojenost znanja pokazuje se pismenim i po potrebi usmenim ispitom.

Obavezna literatura
 1. Bohner, G. (2003). Stavovi. U: M. Hewstone i Stroebe, W. Socijalna psihologija: europske perspektive. Slap: Jastrebarsko. str. 195-234.
 2. Cialdini, R. B. (2007). Utjecaj: znanost i praksa. Zagreb: Mate.
 3. Čorkalo Biruški, D. i Davidović-Mušica, N. (2009). Kako ćemo vam prodati ovu knjigu? Persuazija, propaganda, marketing. U: D. Čorkalo Biruški (Ur.), Primijenjena psihologija: pitanja i odgovor (str. 375-401). Zagreb: Školska knjiga.
 4. Pratkanis, A. R. i Aronson, E. (2001). Age of propaganda: The everyday use and abuse of propaganda. NY: W.H. Freemen and Co.
 5. Stroebe, W. i Jonas, K. (2003). Zdravstvena psihologija: socijalnopsihologijska perspektiva. U: M. Hewstone i Stroebe, W. Socijalna psihologija: europske perspektive. Slap: Jastrebarsko. str. 459-493.
 6. Šiber, I. (2003). Politički marketing. Zagreb: Politička kultura (poglavlja V. i VI.)
Dopunska literatura
 1. Albarracin, D., Johnson, B. T. i Zanna, M. (Eds). (2005). The handbook of attitudes. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
 2. Brock, T. & Green, M. C. (Eds). (2005). Persuasion: Psychological insights and perspectives. Thousand Oaks: Sage
 3. Čorkalo, D. (1997). Mijenjaju li se stavovi racionalno: provjera postavki modela vjerojatnosti elaboracije. Doktorska disertacija. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar