Psihologija sporta

Naziv
Psihologija sporta
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
52598
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente sa suvremenim teorijama i konstruktima iz područja psihologije sporta i tjelesnog vježbanja, te pozitivnim i negativnim utjecajima sporta i vježbanja na psihološki razvoj, psihološke karakteristike i kvalitetu života. Poučiti studente o utjecaju različitih psihičkih procesa na sportsku izvedbu, te kako ličnost i različite situacijske varijable (trener, sportsko okruženje i sl.) mogu djelovati na motivaciju, anksioznost, agresivnost i grupne procese u sportu. Studenti će se upoznati sa osnovama psihološke pripreme u sportu te ulogom i područjem djelovanja sportskog psihologa.
Sadržaj
 1. Uvod: Psihologija sporta i vježbanja, uloga sportskog psihologa i psihološke pripreme u sportu (2h)
 2. Psihološke dobrobiti tjelesnog vježbanja (2h)
 3. Kognitivni procesi i sportska uspješnost.Pažnja u sportu. Donošenje odluka. Analiza kognitivnog opterećenja sportske aktivnosti (4h)
 4. Osnovni pokretači sportske aktivnosti.Motivacija, motivacijska klima, ciljna orijentacija.(4h)
 5. Emocije, pobuđenost i emocionalna kontrola u sportu. Kognitivno- bihevioralni pristup: povezanost mišljenja, emocija i ponašanja; pozitivni i negativni utjecaj ugodnih i neugodnih emocija na sportsku izvedbu (4h)
 6. Psihologija grupe. Tko je dobar trener? (2h)
 7. Ličnost i sport. Anksioznost (trema) u sportu. Agresivnost u sportu (4h)
 8. Psihodijagnostika u sportu i planiranje psihološke priprema sportaša (2h)
 9. Sport djece i mladih. Roditelji u sportu. (4 h)
 10. Crtice iz prakse: gostovanje sportaša/trenera. Završna diskusija i evaluacija nastave (2h)

Ishodi učenja
 1. definirati i usporediti suvremene teorije i konstrukte iz područja psihologije sporta i tjelesnog vježbanja
 2. objasniti pristupe rukovođenja, te različite obrasce motivacijske klime u sportu, te njihov utjecaj na sportaše i sportsku izvedbu
 3. vrednovati znanja o osnovnim pokretačima sportske aktivnosti (motiv postignuća, intrinzična i ekstrinzična motivacija, ciljna orijentacija)
 4. kritički vrednovati odnos kognitivnih procesa u sportu ( npr. pažnja, pamćenje) i sportske izvedbe
 5. analizirati kognitivno opterećenje sportske aktivnosti i kognitivnu efikasnost sportaša
 6. prepoznati znakove povišene pobuđenosti i treme u sportu, te koristiti bihevioralne tehnike za smanjenje tih simptoma
 7. riješiti problemske situacije u sportu i sa akterima sportskog procesa
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad 50% Usmeni ispit 50%

Obavezna literatura
 1. Horga, S. (2009). Psihologija sporta. Zagreb: Kineziološki fakultet.
 2. Cox, R.H. (2005). Psihologija sporta. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Barić, R. (2010). Psihološki aspekti košarkaške igre - motivacija U: B. Matković (Ur.) Antropološka analiza košarkaške igre, (str. 131-166).Zagreb: Kineziološki fakultet.
 2. Liukkonen, J. (2007) . Psychology for physical educators. New York: Human Kinetics.
 3. Weinberg, R. & Gould, D. (2007). Foundations of Sport and Exercise psychology, 4th Ed. New York: Human Kinetics

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar