Psihologijski praktikum II

Naziv
Psihologijski praktikum II
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
51223
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe u praktikumu
75

Cilj
Ciljevi Psihologijskog praktikuma II su da provođenjem psihologijskih individualnih i grupnih eksperimenata studenti: (1) mogu prepoznati i formulirati relevantan istraživački problem te hipoteze o ishodima provedenih eksperimenta temeljene u teoriji, (2) uvježbavaju samostalno pretraživanje relevantne literature za pojedinu vježbu, (3) znaju definirati i kritički ocijeniti korištene, ali i alternativne psihologijske metode, postupke i tehnike kojima također mogu dobiti odgovor na zadani problem, (4) mogu samostalno odrediti i provesti adekvatne postupke u obradi dobivenih podataka te dobivene rezultate interpretirati u eksperimentima jednostavnih, ali i složenih istraživačkih nacrta i (5) mogu samostalno napisati cjeloviti znanstveni izvještaj na temelju prikupljenih podataka s kritičkim osvrtom na korištenu metodologiju.
Sadržaj
 1. Metodologija eksperimentalnih istraživanja u područuju pamćenja, učenja i mišljenja u rasponu od temeljnih procesa pamćenja pa do složenijih procesa mišljenja.
 2. Krivulja učenja: zakonitosti krivulje učenja simboličkog materijala
 3. Položaj čestice u nizu i učenje: efekt mjesta u seriji
 4. Usporedba metoda za ispitivanje pamćenja
 5. Zaboravljanje i eksperimentalni nacrt retroaktivne inhibicije
 6. Mjerenje radnog pamćenja
 7. Pretraživanje kratkoročnog pamćenja
 8. Specifičnost kodiranja i dugoročno pamćenje
 9. Dubina procesiranja i učenje
 10. Konstruktivna priroda pamćenja
 11. Utjecaj konteksta na zapamćivanje
 12. Organizacija materijala u pamćenju
 13. Rasporedi potkrjepljenja i instrumentalno uvjetovanje

Ishodi učenja
 1. Moći definirati istraživački problem i istraživačku hipotezu te prepoznati i objasniti metodološke uvjete za kvalitetno prikupljanje podataka o navedenom istraživačkom problemu.
 2. Moći objasniti kakvi istraživački problemi zahtjevaju upotrebu složenih eksperimentalnih nacrta gdje se ispituje odnos tri ili više varijabli, a kakvi upotrebu jednostavnih eksperimentalnih nacrta gdje se ispituje odnos dvije varijable.
 3. Moći operacionalizirati varijable u mjerenju za svako problemsko područje u istraživanju pamćenja, učenja i mišljenja.
 4. Moći samostalno odabrati odgovarajući statistički postupak, primijeniti ga i prikazati rezultate istraživanja.
 5. Znati statistički obraditi i interpretirati rezultate dobivene složenim eksperimentalnim nacrtima s dvije ili tri nezavisne varijable.
 6. Moći napisati završni izvještaj nakon prikupljanja i statističke obrade rezultata prema svim načelima pisanja znanstvenog izvješća.
Metode podučavanja
Laboratorijske vježbe, gdje se prikupljaju podaci povezani s postavljenim problemom vježbe. Svi studenti sudjeluju kao ispitanici. Nakon prikupljanja podataka, u okviru auditornih vježbi studenti samostalno, uz vođenje nastavnika statistički obrađuju i prikazuju prikupljene rezultate. Na kraju na temelju prikupljenih rezultata i postavljenog problema studenti pišu izvještaj koji ima elemente znanstvenog rada.
Metode ocjenjivanja
Studenti će nakon svakog provedenog eksperimenta samostalno obraditi dobivene podatke te na temelju njih napisati završno izvješće u formi znanstvenog rada. Ti se izvještaji ocjenjuju, a temeljem tih ocjena i prema unaprijed definiranim kriterijima formira se ukupna završna ocjena na predmetu.

Obavezna literatura
 1. Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Rathus, S.A. (2000). Temelji psihologije. (6. Pamćenje i 7. Učenje, str. 207-295). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Sternberg, R. J. (2005). Kognitivna psihologija. Jastrabarsko: Naklada Slap.
 4. Zarevski, P. (2002). Psihologija učenja i pamćenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Atkinson, R.L. i sur. (1993). Introduction to psychology. Orlando, FL: Harcourt Brace & Company.
 2. Atkinson i sur. (ur.) (1988). Stevens' Handbook of Experimental Psychology. New York: Wiley.
 3. Baddeley, A.D. (1999). Essentials of Human Memory. East Sussex: Psychology Press, Ltd.
 4. Hampson, R.J. & Morris, P.E. (1996). Understanding Cognition. (2 Memory, pp. 15-44. 6 Skills, pp. 129-150. 7 Remembering, pp. 151-173.) Oxford: Blackwell.
 5. Hulse, S.H., Egeth, S.H., Deese, J. (1980). The Psychology of Learning. (Ch. 11 – 14: Verbal Learning, Forgetting, Sensory and Short-Term Memory, Memory for meaningful material, pp. 269-406). New York: McGraw-Hill Book Company.
 6. Kantowitz, B. H., Roediger, H. L. i Elmes, D. G. (1997). Experimental Psychology: Understanding Psychological Research. Minneapolis/St. Paul: West Publishing Company.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar