Rabinska literatura od Mišne do Šulhan Aruha

Naziv
Rabinska literatura od Mišne do Šulhan Aruha
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94480
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim tekstovima rabinske literature, njihovom poviješću i okolnostima njihovog nastanka od najranijih Mišni do Šulhan Aruha. Kako bi studenti došli do tih spoznaja analizirat će se najvažniji rabinski tekstovi, poput Mišne, Tosefte, Midraša, Talmuda i kasnijih rabinskih kodeksa.
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Povezanost Usmene i Pismene Tore
 2. 2. tjedan: Okolnosti redakcije Mišne (Tanaim i Juda HaNasi)
 3. 3. tjedan: Podjela, struktura i sadržaj Mišne
 4. 4. tjedan: Odnos Mišne i Pisane Tore
 5. 5. tjedan: Struktura, sadržaj i povijest Tosefte
 6. 6. tjedan: Amoraim, Johanan Ben Zakaj i ješiva u Javneu- doprinos i značaj
 7. 7. tjedan: Podjela, struktura i sadržaj Gemare – Jeruzalemski Talmud
 8. 8. tjedan: Podjela, struktura i sadržaj Gemare – Babilonski Talmud
 9. 9. tjedan: Halahička hermenautika na primjeru babilonskog Talmuda
 10. 10. tjedan: Komentari na Bavli (Raši i Tosafisti)
 11. 11. tjedan: Podjela, struktura i sadržaj ranih Midraša
 12. 12. tjedan: Podjela, struktura i sadržaj kasnijjih Midraša
 13. 13. tjedan: Egzegetska hermenautika na primjeru odabranih Midraša
 14. 14. tjedan: Mišne Tora – struktura, sadržaj, značaj i okolnosti nastanka
 15. 15. tjedan: Šulhan Aruh – struktura, sadržaj, značaj i okolnosti nastanka

Ishodi učenja
 1. Poznavanje primarnih rabinskih izvora: Mišne, Tosefte, Midraša, Talmuda (jeruzalemski i babilonski), Mišne Tore i Šulhan Aruha. Poznavanje rabinske hermenautike na primjeru navedenih izvora. Sposobnost samostalne primjene rabinske egzegetske i halahičke hermenautike na primjeru odabranih tekstova. Razumijevanje okolnosti nastanka ključnih tekstova rabinske tradicije.
 2. Razumijevanje sadržaja i konteksta nastanka rabinske tradicije i njene navezanosti na ranije izvore poput Tanaha. Razumijevanje utjecaja rabinske kodifikacije na židovsku religiju, kulturu i povijesnu dinamiku židovskih zajednica. Poznavanje rabinske egzegetske i vjerozakonske hermenautike kao preduvjet za samostalni istraživački rad studenata u području judaistike. Razumijevanje odnosa između vjerozakonske tradicije i židovske misli.
Metode podučavanja
predavanja seminari i radionice mješovito e-učenje samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenog seminarskog rada te završni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kotel Dadon: Židovstvo – život, teologija i filozofija, Zagreb 2004.
Dopunska literatura
 1. Encyclopaedia Judaica, Jeruzalem, 1971/2.;
 2. The Artscroll Series; Schottenstein Daf Yomi English Edition Talmud Bavli; Mesorah Publications Ltd.; 2001
 3. The Artscroll Series; Schottenstein Daf Yomi English Edition Talmud Yerushalmi; Mesorah Publications Ltd.; 2010
 4. Mishnayot Kehati: Complete 21-volume Boxed Set; Jerusalem; 1994
 5. Midrash Rabbah(10 Vol. Set); Soncino Pr Ltd; 1992
 6. The Mishnah: An Introduction; Jacob Neusner; Jason Aronson; 1994
 7. The Sages: The World and Wisdom of the Rabbi's of the Talmud; Ephraim E. Urbach; Harvard University Press; 1987
 8. Mishneh Torah- Edited by Rabbi Eliyahu Touger - Rabbi Moshe ben Maimon; Moznaim; 1999
 9. Shulhan Aruch
 10. Midrash: An Introduction; Jacob Neusner; Jason Aronson; 1994
 11. Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah); Isadore Twersky; Yale Judaica Series; 1982

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar