Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku

Naziv
Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
2
Šifra
36753
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je upoznati studente s poviješću rumunjskih zemalja u srednjem vijeku, jer je ona od iznimna značaja za cjelovitije razumijevanje srednjovjekovne povijesti, posebice srednje i jugoistočne Europe. Cilj je time popuniti prazninu u edukaciji povjesničara i stručnjaka srodnih disciplina na Filozofskom fakultetu, s obzirom da je rumunjska povijest ranije redovito ostajala u svojevrsnom „zrakopraznom prostoru“ između nacionalne, regionalne i europske srednjovjekovne povijesti te je bivala nedovoljno obrađivana u svim navedenim cjelinama.
Sadržaj
 1. Rumunji kao posebna etnička grupa. Rani srednji vijek. Izvori rumunjskoga feudalizma. Rane rumunjske političke tvorevine. Razvijeni srednji vijek. Uspostava ugarske vlasti u Transilvaniji.
 2. Kolonizacija Transilvanije. Političke strukture Rumunja južno od Karpata u razvijenom srednjem vijeku. Pobuna pod vodstvom Litovoja. Utemeljenje Vlaške. Učvršćenje Vlaške pod Basarabovim nasljednicima. Političko i vjersko stanje istočno od Karpata u 12. i 13. stoljeću. Bogdan I i utemeljenje Moldavije.
 3. Učvršćenje Moldavije pod Bogdanovim nasljednicima. Značenje utemeljenja neovisnih rumunjskih kneževina. Srednjovjekovna rumunjska civilizacija između Bizanta i zapadnoga svijeta. Srednjovjekovne društvene grupe. Seljački ustanak 1437. godine. Ustanak Jurja Dozse.
 4. Feudalno društvo u Vlaškoj i Moldaviji. Gradovi. Srednjovjekovna država u Vlaškoj i Moldaviji. Niže plemstvo i skupštine staleža. Crkva u srednjovjekovnim rumunjskim društvima.
 5. Organizacija Crkve u rumunjskim zemljama. Dijeljenje pravde. Vojna organizacija. Međunarodni odnosi i pojava osmanske opasnosti. Mirča Stari i njegovi nasljednici.
 6. Aleksandar Dobri i njegovi nasljednici. Aleksandar Aldea i Vlad Dracul; traganje za ravnotežom moći. Janko Hunjadi i obrana kršćanstva.
 7. Vlad III Ţepeş Drakula. Stjepan Veliki. Kraj križarskoga doba.
 8. Rumunjska kultura i društvo u 15. stoljeću. Vlaška i Moldavija pod osmanskim vrhovništvom. Petar Rareş i njegovi nasljednici. Ivan Hrabri i oživljavanje protuosmanskoga otpora. Transilvanija kao autonomni principat.
 9. Kultura u 16. stoljeću. Mihael Hrabri i prvo ujedinjenje rumunjskih zemalja.
 10. Rani novi vijek. Počeci opadanja osmanske moći. Političko stanje u rumunjskim kneževinama tijekom 17. stoljeća. Transilvanija kao promotor jedinstva rumunjskih zemalja.
 11. Radu Şerban. Dvije političke formule Porte. Protugrčka reakcija. Matija Basarab i Vasile Lupu – dvije sjajne vladavine. Učvršćenje odnosa među rumunjskim kneževinama. Tragovima Mihaela Hrabrog.
 12. Režim plemstva između projekta i stvarnosti. Protofanariotski eksperiment. Opadanje osmanske moći. Transilvanija pod habsburškom vlašću.
 13. Crkvena unija s Rimom među Rumunjima u Transilvaniji. Pregovori transilvanskih Rumunja s Bečem. Početak fanariotskog doba.
 14. Barokna osjećajnost u kulturi i umjetnosti. Fanariotske reforme.
 15. Istočno pitanje i rumunjske kneževine. Ivan Inocent Micu-Clain i borba za prava Rumunja u Transilvaniji. Horein ustanak 1784. godine. Supplex Libellus Valachorum. Kraj "razdoblja kulture". Samuel Brukenthal.

Ishodi učenja
 1. Stjecanje znanja o rumunjskoj povijesti do kraja 18. stoljeća, o njenim temeljnim pojavnostima, društvenim strukturama i procesima.
 2. Razumijevanje geneze političkih i državnih tvorevina na rumunjskom prostoru te procesa njihova postupnog okrupnjavanja.
 3. Razumijevanje vjerske povijesti rumunjskih zemalja (kristijanizacije navedenog prostora, stvaranja srednjovjekovne crkvene organizacije, osamostaljenja pravoslavnih crkava u navedenim zemljama i pojave Reformacije u Transilvaniji te uloge i djelovanja manastira kao središta pismenosti i kulture.
 4. Proizvesti samostalne zaključke o pojedinim događajima i procesima rumunjske povijesti do 19. stoljeća
 5. Prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija
 6. Identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa rumunjske povijesti do 19. stoljeća
Metode podučavanja
predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Studenti povremeno kao zadaću dobivaju čitanje sekundarne literature te njenu prezentaciju na satu, što se uzima u obzir pri završnoj ocjeni zajedno s redovitošću pohađanja nastave. Završna ocjena donosi se na temelju pojedinačnog sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenog ispita (80%) koji se provodi nakon završetka nastave. Uspjeh na ispitu se javno oglašava, a na kraju ispitnog roka provodi se evaluacija od strane studenata.

Obavezna literatura
 1. Borislav Grgin, Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku, FF press, Zagreb 2006.
Dopunska literatura
 1. Peter F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1354-1804, University of Washington Press, Seattle-London 1993, str. 113-167.
 2. Jean W. Sedlar, East Central Europe in the Middle Ages 1000-1500, University of Washington Press, Seattle-London 1994, passim (vidjeti index na str. 528-556).
 3. Kurt W. Treptow (ur.), A History of Romania, The Center for Romanian Studies, The Romanian Cultural Foundation, Ia°i 1996, str. 51-227.
 4. http://vlib.iue.it/hist-romania/ancient.html#Medieval-History
 5. http://vlib.iue.it/hist-romania/modern.html#Modern-History

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar