Rumunjski jezik III

Naziv
Rumunjski jezik III
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117751
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
45

Cilj
Razvijanje sposobnosti uočavanja razlika među jezicima, vlastitih pogrešaka i samostalnog rada na jeziku, vrsni stupanj poznavanja jezika.
Sadržaj
 1. Tekst iz suvremene rumunjske proze. Analiza.
 2. Fie ce-o fi! Lectură: Mircea Eliade, Citate despre dragoste şi femei. Vrijednosti glagola a fi. Frazemi s glagolom a fi. Posvojni član.
 3. Fie ce-o fi! Lectură: Mircea Eliade, Voievodul Dragoş şi vânătoarea rituală. Osnivački mitovi. Upravni i neupravni govor.
 4. Pune mâna pe telefon! Frazemi s glagolom a pune. Tvorba riječi. Vrste kratkog komičnog teksta: Ion Băieşu, Tanţa şi Costel. Sinonimski niz.
 5. Lingvistică. Despre româna vorbită azi. Kakofonija. Riječi u modi, snobizam i klišeji.Izbor ili alternacija. Razlika ili oprečnost. Reformulacija teksta sinonimima.
 6. Când o face plopu’ mere! I.L. Caragiale, Conu Leonida faţă cu reacţiunea (odlomak). Frazemi s glagolom a face. Paronimi. Pučka etimologija.
 7. Ion Creangă, Amintiri din copilărie (odlomak). Lingvističke karakteristike narodnog govora. Apostrof. Mircea Cărtărescu, Florin scrie un roman. Arhaizmi. Ponavljanje.
 8. Comerţ: Negoţ şi negustori în Ţara Românească. Porodice riječi. Gospodarske aktivnosti u prošlosti, povijesni nazivi. Izražavanje zbrajanja, nabrajanja. Prihvaćanje i odbijanje ponude.
 9. Ce mai avem de făcut? Tekstovi: M. Sadoveanu: Fragmente, Generaţia X: Amintiri. Frazemi s glagolom a avea. Obrnuti oblici glagola a avea. Monosemija, polisemija. Pleonazam.
 10. Tekst iz suvremene rumunjske proze. Analiza.
 11. Medicină: Gerovitalul: „elixirul” tinereţii fără bătrâneţe. Prefiksi îm-/în-. Stilska sinonimija. Izražavanje dopuštenja, ustupka.
 12. Agricultură: Produse ecologice. Prijelog DE + imenica ili glagol u infinitivu. Izražavanje namjene. Rumunjski proizvodi priznati na europskom tržištu. Tradicionalni proizvodi.
 13. Tehnologie şi mediu. Energie fără poluare? Izražavanje razmjera. Modalne vrijednosti kondicionala. Zaštita okoliša. Obnovljivi izvori energije.
 14. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Stjecati jezčne komptencije na razini C1.
 2. Student će moći razumjeti književne tekstove te prepoznati stilske različitosti.
 3. Pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju.
 4. Pravilno koristiti frazeme, proširi vokabular identifikacijom višeznačnih riječi.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe (vježbe).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Macari, Ileana Oana, Româna pentru cei mai buni. Limbă şi civilizaţie română pentru studenţi străini, Iaşi, 2013.
 2. AutoDidact. Proiect Grant (http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/)
 3. Stoichiţoiu-Ichim, A., Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate, Bucureşti, 2001.
Dopunska literatura
 1. Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Vasilescu, A., Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european, Bucureşti, 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij