Ruski jezik za akademske potrebe 1

Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117944
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Usvajanje i svladavanje pisma, osnovnih pravila izgovora, te osnova gramatike. Razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja, kao priprema za primjenu usvojenih vještina i znanja u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije. Upoznavanje s osnovnim pravilima protokola i kulturološkim sličnostima i razlikama.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Predstavljanje sadržaja i osnovnih ciljeva kolegija. Utvrđivanje studentskih obveza. Ruska azbuka – upoznavanje s pismom
 2. Naglasak i intonacija u ruskome jeziku. Suglasnici, uvježbavanje izgovora i osnovna pravila čitanja.
 3. Samoglasnici u ruskome jeziku. Asimilacija po zvučnosti. Uvježbavanje izgovora. Predstavljanje i obraćanje (formalno i neformalno).
 4. Potvrda i nijekanje. Rod imenica. Posvojne zamjenice. Pozdravi.
 5. Upoznavanje (formalno i neformalno). Lične zamjenice u akuzativu (как зовут кого?) Imena puna i skraćena, patronim (отчество). Zanimanje (razlika: кто это? – кто он(а)?)
 6. Uvježbavanje čitanja kroz kratke dijaloge. Množina imenica.
 7. Ponavljanje i uvježbavanje posvojnih zamjenica i množine imenica. Nazivi država, nacionalnosti, jezika (razlika pridjev - prilog: русский язык – по русски)
 8. Pismena provjera. Sadašnje vrijeme glagola (I i II konjugacija)
 9. Uvježbavanje glagola kroz gramatičke zadatke. Tekst: Мы изучаем русский язык.
 10. Ponavljanje posvojnih zamjenica u jednini. Posvojne zamjenice u množini. Prilozi. Uvježbavanje usvojenih gramatičkih cjelina kroz čitanje i prepričavanje teksta, te primjena u govoru po metodi pitanja i odgovora.
 11. Pridjevi u nominativu jednine i množine. Tekst: Наш город (tekst o Sankt-Peterburgu)
 12. Uvježbavanje pridjeva kroz gramatičke zadatke. Primjena usvojenih leksičkih i gramatičkih cjelina (opisivanje rodnoga grada).
 13. Glagoli хотеть i мочь. Modalne konstrukcije. Složene rečenice (потому что, поэтому). Ponavljanje i priprema za usmenu provjeru.
 14. Pismena provjera. Akuzativ jednine imenica kojima se izražava nešto što je neživo.
 15. Uvježbavanje akuzativa jednine imenica i prezenta glagola. Glagoli любить, изучать (što studiramo, kakvu glazbu slušamo, kakve filmove gledamo, kakve knjige čitamo)

Ishodi učenja
 1. upoznati i usvojiti osnovna pravila ruske fonetike, ortografije i ortoepije
 2. prepoznati i upotrijebiti imenice, pridjeve i zamjenice u nominativu jednine, te glagole u sadašnjem vremenu
 3. upotrebljavati osnovne komunikativne modele u svakodnevnim situacijama (predstavljanje sebe i kolega, upoznavanje, obraćanje)
 4. studenti će biti kadri dobiti i dati osnovne informacije vezane uz svoj grad, fakultet i studij
Metode podučavanja
Kolegij je zamišljen kao interakcija nastavnika i studenata. U nastavi se koriste materijali iz udžbenika i gramatičkih vježbenica, te ozvučeni materijal. Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera, te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća (5 obaveznih zadaca) i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Миллер, Л.В.; Политова, Л.В.; Рыбакова, И.Я. Жили-были – 28 уроков русского языка для начинающих Санкт-Петербург: Златоуст, 2004
Dopunska literatura
 1. Чернышов, С. Поехали 1 Санкт-Петербург: Златоуст, 2007
 2. Хавронина, С.А.; Широченская А.И. (2007) Русский язык в упражнениях. Москва: Русский язык. Курсы, 2008

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij