Samopoimanje i samopredstavljanje

Naziv
Samopoimanje i samopredstavljanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
95304
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ovladavanje temeljnim teorijskim perspektivama i empirijskim nalazima koji se odnose na pojam o sebi i načine samopredstavljanja. Razumijevanje čimbenika koji utječu na samopoimanje te kako je samopoimanje povezano s ponašanjem u različitim situacijama i s različitim osobama. Proširivanje repertoara samoprezentacijskih strategija.
Sadržaj
 1. Samopoimanje: Definicija samopoimanja i te sličnosti i razlike od srodnih konstrukata
 2. Razvojne i socijalizacijske razlike u sadržaju samopoimanja. Samopoimanje u širem društvenom kontekstu
 3. Izvori samospoznaje
 4. Struktura samopoimanja. Tradicionalna podjela samopoimanja: kognitivni, afektivni i aktivni self. Kognitivni aspekt samopoimanja: Sheme o sebi. Svijest o sebi i samoprocjena. Diferencijacija i integracija samopoimanja
 5. Samopoštovanje (evaluacijski aspekt samopoimanja).
 6. Struktura i razina samopoštovanja
 7. Eksplicitna i implicitna samoevaluacija. Nove teorije i pristupi u istraživanju samopoštovanja
 8. Novi konstrukti u području samopoimanja. Narcizam. Samosuosjećanje
 9. Teorija upravljanja strahom. Posljedice na razinu samopoštovanja
 10. Osnovni motivi samopoimanja: samoprocjenjivanje, samouzdizanje i samopotvrđivanje.
 11. Samouzdižuće pristranosti, efekt iznadprosječnosti, nerealistični optimizam, obrambeni pesimizam, lažni konsenzus. Samoregulacija
 12. Samopredstavljanje: Samopoimanje i interpersonalno ponašanje. Samomotrenje. Privatna i javna svijest o sebi.
 13. Individualne razlike u usmjerenosti na sebe i sposobnostima samopredstavljanja. Samopredstavljanje i osobine ličnosti.
 14. Strategije samopredstavljanja s obzirom na željeni cilj. Teorija strateškog samopredstavljanja. Samoopterećivanje.
 15. Samopredstavljanje i društvene mreže

Ishodi učenja
 1. navesti teorijske perspektive iz područja samopoimanja te objasniti njihove postavke
 2. moći objasniti strategije samopredstavljanja, prepoznati ih na primjeru te svaku strategiju povezati s ciljem koji se nastoji postići.
 3. objasniti kako je samopoštovanje povezano s ponašanjem u različitim situacijama
 4. odabrati adekvatne mjere samopoštovanja s obzirom na njihove prednosti i nedostatke te cilj istraživanja
 5. kritički prosuđivati metode korištene u istraživanjima samopoštovanja i samopoimanja
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radinice samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Studenti na početku kolegija upoznati sa zahtjevima kolegija te se tijekom kolegija prati i vrednuje izvršavanje manjih individualnih te većih seminarskih zadataka za koji dobivaju dio bodova koji određuje konačnu ocjenu iz kolegija, dok najveći dio nose bodovi dobiveni na završnom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Jelić, M. (2012). Nove spoznaje u istraživanjima samopoštovanja: konstrukt sigurnosti samopoštovanja. Društvena istraživanja, Vol.21, 2 (116), str.443-463
 2. Lacković-Grgin, K. (1994). Samopoimanje mladih. Jastrebarsko: Naklada Slap
 3. Kernis, M.H. (2006). Self-Esteem: Issues and Answers. Psychology Press
 4. Sedikides, C. i Spencer, S.J. (2007). The Self. New York: Psychology Press
 5. Tesser, A. i Schwartz, N. (Ur) (2003). Blackwell Handbook of Social Psychology: Intraindividual Processes. Blackwell Publishing
 6. Snyder, M. (1987). Public Appearance/private realities. New York: W.H.Freeman and Company
 7. Jelić, M (2008). Odnos samopoštovanja i motiva samopoimanja. Doktorska disertacija. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Dopunska literatura
 1. Baumeister, R.F. (1993). Self-Esteem: The puzzle of low self-regard. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum
 2. Brewer, M. i Hewstone, M. (2004). Self and Social Identity. Blackwell Publishing
 3. Ferrari, M. i Sternberg, R.J. (1998). Self-Awareness: Its Nature and Development. New York: The Guilford Press.
 4. Gibbons, F.X. (1990). Self-attention and behaviour: A Review and theoretical Update. In: Zanna (Ed). Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 23, 249-303. New York Academic Press
 5. Higgins, E.T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94, 319-340
 6. Jelić, M. (2008). Što vidimo u ogledalu? Pojam o sebi i samopoštovanje. U D. Čorkalo Biruški, D. (Ur.). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori (str. 279. -297). Zagreb: Školska knjiga.
 7. Jelić, M. (2009). Is self-esteem predictor of in-group bias and out-group discrimination? Review of Psychology. 16,1; 9-18
 8. Jelić, M. (2009). Validacija hrvatske verzije Skale socijalnog samopoštovanja. Migracijske i etničke teme, 25, 3, 237-262.
 9. Jelić, M. i Tonković, M. (2009). Test implicitnih asocijacija u ispitivanju samopoštovanja. Psihologijske teme, 18, 1, 183-201
 10. Vohs, K.D. i Finkel, E. J. (2006). Self and Relationships. New York: The Guilford Press
 11. Bennett, M. i Sani, F. (2005). The Development of the Social Self. New York: Psychology Press
 12. Wood, J.V., Tesser, A. i Holmes, J.G. (2008). The Self and Social Relationships. New York: Psychology Press
 13. Wylie, R.C. (1979). The Self-Concept. (Vol.2) Lincoln NE: University of Nebraska Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar