Seksualna pedagogija

Naziv
Seksualna pedagogija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52624
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Uvođenje studenata u područje seksualne pedagogije, njezinog utemeljenja i osnovnih određenja, posebno seksualnog odgoja i obrazovanja. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u seksualnu pedagogiju, osposobiti studente za samostalno i kritičko vrednovanje novih spoznaja, te za implementiranje u odgojno-obrazovnoj praksi.
Sadržaj
 1. Seksualna pedagogija: definiranje znanstvenog područja seksualne pedagogije
 2. Povijesni pregled seksualnosti, dimenzije seksualnosti
 3. Teorijski pristupi definiranju ljudske seksualnosti iz pedagoške, psihološke i sociološke perspektive
 4. Seksualnost u dječjoj dobi: seksualna socijalizacija, formiranje spolnog identiteta
 5. Seksualnost u adolescenciji: psihosocijalni aspekti, pubertet, modeli seksualnog ponašanja
 6. Seksualnost u odrasloj dobi: modeli seksualnog ponašanja
 7. Spolne uloge: muževnost, ženstvenost, modeli socijalizacije spolnih uloga
 8. Spolne razlike, spolne uloge i seksualno ponašanje
 9. Seksualna orijentacija - biološke i psihološke teorije
 10. Vjerski i etički aspekti seksualnosti
 11. Seksualna etika (pobačaj, surogat majčinstvo, nove reproduktivne tehnologije)
 12. Interkulturalni aspekti seksualnosti
 13. Seksualno zdravlje: spolno prenosive bolesti, infekcija HIV-om, seksualni poremećaji, uloga odgoja i obrazovanja u prevenciji i terapiji
 14. Seksualne varijacije - normativnost seksualnosti
 15. Seksualni odgoj (i obrazovanje)

Ishodi učenja
 1. Primijeniti znanja i razumjeti pojmove seksualni odgoj i obrazovanje, seksualna socijalizacija i seksualna usmjerenja
 2. Upoznati se s razvojnim promjena, emocionalnim i socijalnim specifičnostima djece i adolescenata u odnosu na spolnu/rodnu dimenziju
 3. Osposobiti se za istraživački rad te steći kompetencije programiranja, analiziranja i vrednovanja spolnog/seksualnog odgoja u školi
 4. Opisivati i objasniti suvremene teorijske spoznaje o značaju spolnog odgoja kao jednog od temeljnih činitelja u razvoju osobnosti
 5. Razumjeti spolni/seksualni odgoj kao cjelovit i otvoren sustav koji se konstruira u skladu s postojećim kontekstualnim uvjetima
Metode podučavanja
Predavanje Seminari i radionice Terenska nastava Samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave Seminarski rad Kolokvij Pismeni ispit Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Bartulović, M. (2013), Kultiviranje žudnje: tijelo u feminističkoj pedagogiji. U: Hrvatić, N, Klapan, A.(ur.) Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti, (str. 72-80), svezak 1., Zagreb, Hrvatsko pedagogijsko društvo.
 2. Hrvatić, N. (2014.), Interkulturalne odrednice seksualne pedagogije, U: Hrvatić, N., Lukenda, A., Pavlović, S., Spajić-Vrkaš, V., Vasilj, M. (ur.) (2014), Pedagogija, obrazovanje i nastava, (str. 321-328), svezak 1., Mostar, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.
 3. Sielert, U. (2008), Uvod u seksualnu pedagogiju. Educa, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Mamula, M. (ur.) (2007), Seksualno nasilje u školama, Zagreb, Ženska soba
 2. Moir, A., Jessel, D. (2001), Muški spol ženski spol, Zagreb, Izvori.
 3. Wolf, N. (2008), Mit o ljepoti : kako se prikazi ljepote koriste protiv žena, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk.

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar