Semantika

Naziv
Semantika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51693
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija studente upoznati s temeljnim pojmovima semantike te temeljnim modelima semantičkoga opisa, posebice s pojmovima vezanima uz leksičku semantiku kao što su sinonimija, polisemija, antonimija homonimija itd. Seminarskom nastavom cilj je studente upoznati s praktičnim vidom semantičke analize odabrane jezične građe primjenom različitih modela semantičkoga opisa.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Nabrojiti temeljne pojmove discipline.
  2. Nabrojiti glavne predstavnike predstrukturalističke, strukturalističke i poststrukturalističke semantike.
  3. Nabrojiti temeljne modele semantičkoga opisa.
  4. Obrazložiti sličnosti i razlike između pojedinih pristupa značenju tijekom lingvističke povijesti.
  5. Izdvojiti temeljna načela semantičkoga opisa svojstvena svakom od pristupa.
  6. Analizirati jezičnu građu temeljem jednog od modela semantičkoga opisa.
  7. Procijeniti primjenjivost pojedinoga modela semantičkoga opisa s obzirom na tip jezične građe.
  8. Stručno argumentirati u raspravama o temeljnim pitanjima semantičkoga opisa.
  9. Skupiti jezičnu građu i planirati osnovne analitičke postupke za opis značenja jezične građe.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar