Seminar iz njemačke književnosti 18. st. C

Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. C
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
97200
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Uz znanja o povijesti njemačke književnosti te o bitnim fenomenima njemačke i europske društvene i kulturne povijesti 18. st., u ovom seminaru studenti trebaju analizirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (društveni, estetski, kulturni, medijski, biografski aspekti), pisati seminarski rad i držati usmene referate.
Sadržaj
 1. Odabrani lirski tekstovi ranoprosvjetiteljskih autora (Brockes, Haller itd.)
 2. Odabrani lirski tekstovi ranoprosvjetiteljskih autora (Johann Christian Günther; Anakreontik.)
 3. Odabrani lirski tekstovi Klopstocka i Goethea
 4. Odabrani lirski tekstovi Klopstocka i Goethea
 5. G. E. Lessing: Emilia Galotti
 6. G. E. Lessing: Emilia Galotti
 7. Lessing, Minna von Barnhelm
 8. Lessing, Minna von Barnhelm
 9. Gattungspoetik: Vom Gattungssystem zur Genieästhetik.
 10. J. W. Goethe: Götz von Berlichingen
 11. J. W. Goethe: Götz von Berlichingen
 12. Österreichische Literatur im 18. Jahrhundert: Überblick.
 13. Goethe, Die Leiden des jungen Werthers
 14. Schiller, Die Jungfrau von Orleans
 15. Schiller, Die Jungfrau von Orleans

Ishodi učenja
 1. Samostalno istražiti, usporediti i komentirati elemente kulturnoga, društvenog i povijesnog transfera u zemljama njemačkoga govornog područja
 2. Samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati obilježja kulture njemačkoga govornog područja 18. stoljeća i međusobno ih usporediti.
 3. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 4. Nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na njemačkom jeziku
 5. Primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela.
Metode podučavanja
Rad na tekstu, diskusija, referati, grupni rad, pismene vježbe, seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni zadaci tijekom nastave (referat, seminarski rad i dr.); aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito pohađanje nastave. Ispita nema.

Obavezna literatura
 1. Odabrani lirski tekstovi ranog prosvjetiteljstva (Brockes, Haller itd.)
 2. Odabrani lirski tekstovi prosvjetiteljstva (anakreontika, Klopstock itd.)
 3. G. E. Lessing: Emilia Galotti
 4. J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther
 5. J. W. Goethe: Götz von Berlichingen
 6. F. Schiller: Die Jungfrau von Orleans
 7. Lessing: Minna von Barnhelm
Dopunska literatura
 1. Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3 Bde, Königstein/Ts. 1979 u.ö
 2. Matthias Luserke: Sturm und Drang. Autoren - Texte - Themen, Stuttgart 1997 (RUB 17602)
 3. Dieter Borchmeyer: Weimarer Klassik, Kronberg/Ts.1980 u.ö.
 4. Gerhard Schulz: Geschichte der deutschen Literatur. Bd. VII, Teil 1-2, München 1983, 1989
 5. Wynfrid Kriegleder: Eine kurze Geschichte der Literatur in Österreich (izbor).

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar